|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 16/2011
space & FORM no 16 / 2011

Pobierz cały numer 16 pisma >>> Editor
Full article
Cały artykuł
1181
SPIS TREŚCI
TEORIA
Full article
Cały artykuł
1219
WOJCIECH KOSIŃSKI
Beauty and Lack of Beauty in Green Design of Housing Estates in Polish Cities 1919-2012. Towards Landscape Urbanism in XXI C.
Piękno i brak piękna zielonej szaty miejskich osiedli II RP, PRL oraz III RP - w stronę urbanistyki krajobrazu
Full article
Cały artykuł
1786
KUTIAK ANDRZEJ BRUNO
Aspects of Designing in a Historical Context - A Few Words About the Castle Hill in Sanok
Projektowanie w kontekście historycznym - Czyli słów kilka o Sanockim Wzgórzu Zamkowym
Full article
Cały artykuł
1549
RUBINOWICZ PAWEŁ
Chaos as the Higher Order in Selected Trends of Contemporary Architecture
Chaos jako porządek wyższego rzędu w wybranych trendach współczesnej architektury
Full article
Cały artykuł
1530
SZPAKOWSKA ERNESTYNA
Architecture Of Ideal City. Introduction
Architektura miasta idealnego. Wprowadzenie
Full article
Cały artykuł
1573
WOŁOSZYN MAREK
Spatial Arrangement of Academic Functions In Szczecin - to Disperse or to Concentrate?
Lokalizacja funkcji akademickich w Szczecinie - rozproszyć czy skupić?
Full article
Cały artykuł
1451
ZIMNICKA AGNIESZKA
Graphic Communication in Development Strategies of Voivodships
Komunikacja graficzna w strategiach rozwoju
ARCHITEKTURA
Full article
Cały artykuł
1546
ARLET PIOTR
Haubarg - Frisian House in Shape of a Pyramid
Haubarg - Fryzyjski dom w kształcie piramidy
Full article
Cały artykuł
1389
BAREŁKOWSKA KATARZYNA
Models and Structural Comprehension of Histrorical and Contemporary Buildings
Modele architektoniczne a rozumienie struktury przestrzennej budowli historycznych i współczesnych Architectural
Full article
Cały artykuł
1414
BONDAR JAROSŁAW
Architectural Creativity and the Concept of Freedom
Wolność w twórczości architektonicznej
Full article
Cały artykuł
1315
CHLASTA LESZEK
Methodological Application of Functional Program
Metodyka aplikacyjna programu funkcjonalno-użytkowego
Full article
Cały artykuł
1520
CZYŃSKI MAREK, OSTROWSKI MAREK
Advertisement in Municipal Public Spaces
Reklama w przestrzeni publicznej miasta
Full article
Cały artykuł
1887
KOSIŃSKI JAN
Architecture - "Constrained" Space
Architektura - przestrzeń "ograniczona"
Full article
Cały artykuł
1773
KUREK JAN
Branly - New Idea of Designing the Space - on the Background of the Work by Jean Nouvel
Branly - nowa filozofia formowania przestrzeni - na tle twórczości Jean Nouvel'a Ouai
Full article
Cały artykuł
1927
ŁUCKA ROBERT
Reading the Space with Katarzyna Kozyra in the Background
Czytanie przestrzeni z Katarzyną Kozyrą w tle
Full article
Cały artykuł
9248
MIELNIK ANNA
Contemporary Minimalistic Tendencies in Architecture of Onefamily Houses. Part 2
Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część druga
Full article
Cały artykuł
1462
POSTĘPSKA KATARZYNA
Redevelopment of the Former Factory in Radom into "Green Factory" Arts Center
Rewitalizacja fabryki w Radomiu na centrum sztuki "Fabryka Zieleni"
Full article
Cały artykuł
1327
RACZYŃSKI MIŁOSZ
In Search of the Idea of Continuity of the Cuboidal Form. Technical and Material Conditions. Part Three
W poszukiwaniu ciągłości idei prostopadłościennej formy. Uwarunkowania techniczne i materiałowe. Część trzecia
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Full article
Cały artykuł
2177
KOENIG REINHARD
Generating Urban Structures: a Method for Urban Planning Supported by Multi-Agent Systems and Cellular Automata
Generowanie struktur urbanistycznych: z wykorzystaniem metody "multi-agent system" oraz metody automatów komórkowych
Full article
Cały artykuł
1413
BAREŁKOWSKI ROBERT
The Methodology of Evaluation And Determination of "Res" Project Allocation
Metodyka przeprowadzania oceny i rekomendacji lokalizacji przedsięwzięć OZE
Full article
Cały artykuł
1388
CZEKIEL-ŚWITALSKA ELŻBIETA
Selected Legal Issues Against Practice in Local Planning
Wybrane zagadnienia prawne a praktyka w planowaniu miejscowym
Full article
Cały artykuł
1230
CZERNIK LECHOSŁAW, PASZKOWSKI ZBIGNIEW
Transformation Of Waterfront Areas In Lisbon. Poço Do Bispo & Braço De Prata - Case Study
Transformacja obszarów waterfront w Lizbonie. Poço Do Bispo & Braço De Prata - studium przypadku
Full article
Cały artykuł
1690
CZYŃSKA KLARA
Towards a Compact City - Implementation of the Idea in Didactics
W stronę miasta kompaktowego - realizacja idei w dydaktyce
Full article
Cały artykuł
1908
MAŁEK JOANNA
Historical and Contemporary Conditioning of Suburbanization Processes
Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji
Full article
Cały artykuł
2929
SZWED JOANNA
Contemporary Role of Boulevard in the City
Współczesna rola bulwarów w mieście
Full article
Cały artykuł
1340
PASZKOWSKI ZBIGNIEW
Coast of the Sun - The Intensive Development of the Coastal Zone of the Costa Del Sol In Spain. An Attempted Appraisal
Wybrzeże Słońca - intensywne zagospodarowanie strefy nadmorskiej Costa del Sol w Hiszpanii - próba oceny
Full article
Cały artykuł
3350
TOKAJUK JERZY
The Irreversible Consequences of Lack of Local Plans in Communes of Suburban Area of Bialystok
Nieodwracalne konsekwencje braku planów miejscowych w gminach strefy podmiejskiej miasta Białegostoku
Full article
Cały artykuł
1706
ZWOLIŃSKI ADAM
In Search of Lost Public Spaces in Small Towns. Possibilities of Urban Transformation of Town Centre in Nowogard
W poszukiwaniu utraconych przestrzeni publicznych małych miast. Możliwości urbanistycznej transformacji obszaru centrum Nowogardu
KRAJOBRAZ
Full article
Cały artykuł
1426
MARZĘCKI WALDEMAR
Lublin Route of Panoramas
Szlak panoram Lublina
Full article
Cały artykuł
2553
MYTYCH DAMIAN
Recreation Area in the City - The Revitalization of the Lagoon Bagry in Krakow
Przestrzeń rekreacyjna w mieście - rewitalizacja zalewu Bagry w Krakowie
Full article
Cały artykuł
1918
ZIELIŃSKI MIŁOSZ
Impact of Local Communities on Urban Landscape Experience as an Example of Malopolska
Wpływ społeczności lokalnych na krajobraz miejski
HISTORIA
Full article
Cały artykuł
1684
AUGUSTYN-LENDZION EWA
Town Halls in Western European Countries - Origins
Średniowieczne ratusze w krajach Europy zachodniej - geneza Medieval
Full article
Cały artykuł
1906
AUGUSTYN-LENDZION EWA
Medieval Town Halls in Western European Countries - Functional Program
Średniowieczne ratusze w krajach Europy zachodniej - program
Full article
Cały artykuł
1548
BIZIO KRZYSZTOF
Brick Facade Details in the Szczecin Interwar Multifamily Residential Architecture
Ceglane detale elewacyjne w międzynarodowej wielorodzinnej szczecińskiej architekturze mieszkaniowej
Full article
Cały artykuł
1657
FURTAK MARCIN
Repair and Partial Reconstruction of Footbridge Over Raba River, in a Cultural, Landscape and Engineering Perspective
Remont i częściowa odbudowa kładki pieszej przez rzekę Rabę, łączącej Proszówki z Krzyżanowicami, w perspektywie krajobrazowo-kulturowo-inżynierskiej
Full article
Cały artykuł
1388
RUTYNA HALINA
Neo-Gothic Holy Spirit Church in Stargard Szczczeciński. Part 1: Architecture
Neogotycki kościół Ducha Świętego w Stargardzie Szczecińskim. Cz. 1.: Architektura
Full article
Cały artykuł
2178
WOJTKUN GRZEGORZ
Kaliny and Przyjazn Housing Estates in Szczecin - "Universal" Multifamily Residental Development
Osiedla Kaliny i Przyjaźń w Szczecinie - "uniwersalna" wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa
Full article
Cały artykuł
2069
ŻURAKOWSKA EWA
Dominikus Böhm's Artistic Works in Silesia
Twórczość Dominikusa Böhma na Śląsku