|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 13/2010
space & FORM no 13 / 2009

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki Editor
Full article
Cały artykuł
1147
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA
Full article
Cały artykuł
3333
WOJCIECH KOSIŃSKI
Mega pioneers - mega hopes, success and controversions
Mega pionierzy - mega nadzieje, sukcesy i kontrowersje
Full article
Cały artykuł
1928
AGNIESZKA KĘPKOWICZ
Art in park space as multithread phenomenon in context of nature - culture
Sztuka w przestrzeni parku jako wielowątkowe zjawisko w kontekście natura / kultura
ARCHITEKTURA
Full article
Cały artykuł
1682
MAGDALENA CZAŁCZYŃSKA-PODOLSKA
Evolution of the playground. A concept of children play-space in Europe and the United States
Ewolucja placu zabaw. Koncepcja przestrzeni zabaw dla dzieci w Europie i Stanach Zjednoczonych na przestrzeni lat
Full article
Cały artykuł
2002
MAGDALENA JAGIEŁŁO-KOWALCZYK
Environmental health and sustainable housing environment
Zdrowie środowiskowe a zrównoważone środowisko mieszkaniowe
Full article
Cały artykuł
3819
DARIUSZ KOPCIOWSKI
Protection of historical values of Kazimierz Dolny
Ochrona zabytkowych wartości Kazimierza Dolnego
Full article
Cały artykuł
1407
DARIUSZ KRONOWSKI
Mountain tourist exploration expressed by architecture
Turystyczna eksploracja gór wyrażona przez architekturę
Full article
Cały artykuł
1392
MIŁOSZ RACZYŃSKI
In search of the idea of continuity of the cuboidal form. Historical background. Part 1
W poszukiwaniu ciągłości idei prostopadłościennej formy. Zarys Historyczny. Część pierwsza
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Full article
Cały artykuł
1534
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
The role of greenery in city - the case of Szczecin city centre
Rola zieleni w mieście na przykładzie centrum Szczecina
Full article
Cały artykuł
1548
LECHOSŁAW CZERNIK
Cross-border aspect of Szczecin metropolitan area
Transgraniczny aspekt szczecińskiego obszaru metropolitalnego
Full article
Cały artykuł
1621
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Ankara - problems of uncontrolled urbanization
Ankara - problemy urbanizacji niekontrolowanej
Full article
Cały artykuł
1375
AGNIESZKA ZIMNICKA
Human and spatial components in a local development strategy, possibilities for the London experience's application in Poland
Człowiek i przestrzeń w strategii rozwoju. Możliwość zastosowania doświadczeń londyńskich w Polsce
Full article
Cały artykuł
1713
ADAM ZWOLIŃSKI
Determinants of spatial transformation of housing areas based on space-use parameters of public spaces. Part 3
Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych. Część 3
KRAJOBRAZ
Full article
Cały artykuł
1476
MIKOŁAJ BÖHM
Psychological values of landscape related to the political transformation in Poland
Psychologiczne wartości krajobrazu w kontekście transformacji ustrojowej w Polsce
Full article
Cały artykuł
2382
KLARA CZYŃSKA
Tall buildings and harmonious city landscape
Zabudowa wysoka a harmonijne kształtowanie krajobrazu miejskiego
Full article
Cały artykuł
1211
MARTA URBAŃCZYK
South planty park - Daisy park as completion of the verdure ring of Pszczyna
Planty południe - park Daisy jako uzupełnienie zielonego pierścienia Pszczyny
Full article
Cały artykuł
1822
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Nowa Huta - green city, city socrealistic - concept of architectural landscape revitalization of Nowa Huta downtown
Nowa Huta - miasto zielone, miasto socrealistyczne - koncepcja architektoniczno krajobrazowej rewitalizacji centrum Nowej Huty
HISTORIA
Full article
Cały artykuł
1643
EWA AUGUSTYN
Medieval cities of West Pomerania - result of influence of various factors
Średniowieczne miasta Pomorza Zachodniego - wynik wpływu różnorodnych czynników
Full article
Cały artykuł
1375
KAJETAN KLIMAS
The Habsburg sources of Baroque
Habsburskie korzenie Baroku
WARSZTATY STUDENCKIE
Full article
Cały artykuł
1621
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA, HELENA FREINO, PIOTR WACHOWICZ, ADAM ZWOLIŃSKI
International students workshop Floating Garden 2050 on Glinki-Kraśnica area in Szczecin
Międzynarodowe warsztaty studenckie Floating Garden 2050 na terenie Glinki-Kraśnica w Szczecinie