EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 42/2020
SPACE & FORM NO 42/2020pobrano
153
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
150
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
165
Adam Maria Szymski
THREE SQUARES – A COMMENTARY ON THE HISTORY OF A PLACE. SAXON SQUARE IN WARSAW
TRZY PLACE - GŁOS DO HISTORII MIEJSCA. PLAC SASKI W WARSZAWIE
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | ARCHITECTURE AND CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
156
Irina Bembel
INNOVATIVE RENOVATION OF THE CHURCH OF THE REVIVAL OF NEW MARTYRS IN GORETOWO
NOWATORSKA RENOWACJA KOŚCIOŁA ODRODZENIA NOWYCH MĘCZENNIKÓW W GORETOWO
pobrano
133
Paweł Maryńczuk
BETWEEN ANALYSIS AND SYNTHESIS –THE DIAGRAM, DEFINITIONS AND REPRESENTATIONS
POMIĘDZY ANALIZĄ A SYNTEZĄ. DIAGRAM, DEFINICJE I REPREZENTACJE
pobrano
160
Michał Pieczka
ARCHITECTURE OF EXHIBITIONS – CASE STUDIES OF CONTEMPORARY SPACES FOR ART AND ARTIST
ARCHITEKTURA WYSTAW – STUDIA WSPÓŁCZESNYCH PRZESTRZENI DLA SZTUKI I ARTYSTY
pobrano
135
Agnieszka Faustyna Szuta
RE-USE OF THE 20TH CENTURY AVIATION INFRASTRUCTURE
ADAPTACJE XX-WIECZNEJ INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
146
Dorota Wojtowicz-Jankowska, Bahaa Bou Kalfouni
REVITALIZATION PROJECT OF SLUM TRANSFORMATION: A CASE STUDY HAY- AL TANAK, BEIRUT, LEBANON
pobrano
162
Agnieszka Jaszczak, Katarina Kristianova, Olga Wasilewska, Danijela Dunisijevic-Bojovic
CONCEPTS OF "BIOPHILIA" AND "LIVABILITY" IN THE CONTEXT OF SOCIAL PERCEPTION OF PUBLIC SPACE IN CITIES
pobrano
125
Katarzyna Chrobak, Piotr Kryczka
THE COMPARISON OF URBAN POLICY DOCUMENTS IN THE CONTEXT OF ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE – CASE STUDY OF WROCŁAW
PORÓWNANIE DOKUMENTÓW POLITYKI MIEJSKIEJ W KONTEKŚCIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA
pobrano
122
Agnieszka Kucharska, Klaudia Janiszewska - Ostrowska
HOUSES ON THE WATER – OPPORTUNITIES, POSSIBILITIES, THREATS, LEGAL PROBLEMS
DOMY NA WODZIE – SZANSE, MOŻLIWOŚCI, ZAGROŻENIA, PROBLEMATYKA PRAWNA
pobrano
136
Marek Ostrowski, Alicja Świtalska
SELECTED PROBLEMS OF HOUSING COMPLEXES FROM THE TURN OF THE 20TH AND 21ST CENTURY, INCLUDING FUNCTIONAL AND SPATIAL UNIFORMITY
WYBRANE PROBLEMY ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH Z PRZEŁOMU XX I XXI WIEKU, W TYM UNIFORMIZACJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
pobrano
134
Szymon Usydus
COMPOSTION OF FOOTBALL STADIUMS AND THEIR SURROUNDINGS
KOMPOZYCJA STADIONÓW PIŁKARSKICH I ICH OTOCZENIA
pobrano
118
Artur Zaguła
THE PROBLEM OF THE ARTEFACTS IN THE PUBLIC SPACE BASED ON THE WORK REMAINING AFTER THE EXHIBITIONS CONSTRUCTION IN PROCESS
PROBLEM ARTEFAKTÓW W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE PRAC POZOSTAŁYCH PO WYSTAWACH KONSTRUKCJA W PROCESIE
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
130
Anna Majewska, Anna Szymczak
CULTURAL LANDSCAPE TRANSFORMATIONS IN THE SUBURBAN ZONE – CASE STUDY OF THE MICHAŁOWICE COMMUNE
PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W STREFIE PODMIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY MICHAŁOWICE
HISTORIA | HISTORY
pobrano
111
Jakub Ignacy Gołębiewski
THE RECONSTRUCTION OF MONUMENTS AFTER WORLD WAR II AND THE MODERN TENDENCIES IN THE PROCESS OF THEIR REVALORIZATION PRESENTED USING THE EXAMPLE OF THE POMERANIAN DUKES' CASTLE AND THE ST. JAMES ARCH CATHEDRAL
ODBUDOWA ZABYTKÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ A WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W PROCESIE ICH REWALORYZACJI NA PRZYKŁADZIE ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH I KATEDRY ŚW. JAKUBA W SZCZECINIE
pobrano
145
Oksana Kondratyeva, Oleg Sleptsov
PLANNING OF VOLODYMYR POKROVSKY’S NON-ECCLESIASTICAL BUILDINGS: KHARKIV’S URBAN HISTORY OF THE 1910S