|   |   | 

SPACE & FORM NO 43/2020

PRZESTRZEŃ I FORMA NR 43/2020
Full article
Cały artykuł
316
EDITOR | STOPKA REDAKCYJNA
Full article
Cały artykuł
323
TABLE OF CONTENTS | SPIS TREŚCI
THEORY | TEORIA
Full article
Cały artykuł
377
Ewa Jarecka - Bidzińska I Warsaw University of Technology, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1289-9784
Quality of Social Life in Selected Public Spaces of Warsaw’s Praga-Północ.

The most important aspect of public spaces is the social value that determines interactions and creates social bond. Important places are enlivened by random pedestrians users and actors. The significance and nature of public spaces are determined by many complex factors, including cultural heritage, sociability, diversity of functions, aesthetics and accessibility. The author presents characteristics and analysis of selected public spaces of Warsaw’s Praga-Północ. The conclusions of the study allow to state the essence of making and remaking public spaces. The aim of this is to define the proposal of spatial design activities that enhance the attractiveness of the local community, foster social integration and include, among others: squares, markets, squares and streets.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.A-01
Keywords: Praga-Północ, public spaces, social life.


Jakość Życia Społecznego w Wybranych Przestrzeniach Publicznych Warszawskiej Pragi-Północ.

Najważniejszym aspektem przestrzeni publicznych jest walor społeczny, który decyduje o interakcjach i kształtowaniu więzi międzyludzkich. Miejsca ważne są ożywione przez aktorów, użytkowników lub przypadkowych przechodniów. O znaczeniu i istocie przestrzeni publicznych decyduje wiele złożonych czynników, wśród których są m.in.: dziedzictwo kulturowe, aspekty społeczne, różnorodność funkcji, estetyka i dostępność. Autorka prezentuje charakterystykę i analizę wybranych przestrzeni publicznych Pragi-Północ w Warszawie. Wnioski z badań pozwalają stwierdzić istotę tworzenia i odtwarzania systemów powiązań przestrzeni publicznych. Ma to na celu określenie propozycji działań projektowych przestrzennych wzmacniających atrakcyjność w odbiorze lokalnej społeczności, sprzyjających integracji społecznej i obejmujących m.in.: place, targowiska, skwery i ulice.

Słowa kluczowe: Praga-Północ, przestrzeń publiczna, życie społeczne.

ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | ARCHITECTURE AND CONSERVATION OF MONUMENTS
Full article
Cały artykuł
409
Golamali Kazemi Lary I Kiyv National University of Construction and Architecture, Kiyv, Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4094-073X
An Introduction to the Design of Innovation Parks.

This article deals with the categorizing of Innovation Park’s structure. Such developments are considered to be carried out based on a systematic approach to solve issues of the architectural organization. Innovation Parks are classified into three groups: small, medium, large and giant. Consequently, the article proposes schematic planning decisions for these principal forms of Innovation Parks.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.B-01
Keywords: Innovation Park, business incubator, innovation center, mono & multifunctional enterprises, unidisciplinary (non-diversified) & multidisciplinary center, functional group, functional unit.


Full article
Cały artykuł
320
Marcin Goncikowski I WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3848-2810
Typology of Architecture of Industrial Buildings at the Turn of the 20th and 21st Century.

The paper is dedicated to the typology of modern industrial facilities. A typological classification was distinguished according to the structure: objects that are enclosures for industrial processes, single-storey blocked buildings and multi-storey buildings. In line with the types of functional and spatial organisation there were distinguished: an additive-linear organisation : center, comb and directional, two-way additive organisation: mesh, ring - peripheral systems, agglomerate and integration organization of industrial buildings. The work hypothesizes that some of the organisation types of industrial buildings can be adapted by public use buildings utilities due to the flexibility and adaptability of typological solutions in the architecture of industrial facilities.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.B-02
Keywords: architecture, industrial facilities, typology.


Typologia Architektury Obiektów Przemysłowych na Przełomie XX i XXI Wieku.

Praca poświęcona jest typologii współczesnych obiektów przemysłowych. Wyodrębniono podział typologiczny ze względu na strukturę: obiekty będące obudowami procesów przemysłowych, obiekty zblokowane jednokondygnacyjne oraz obiekty wielokondygnacyjne. Ze względu na organizację funkcjonalno - przestrzenną wyodrębniono organizację addycyjno- linearną: ośrodkową, grzebieniową i kierunkową, addycyjną-dwukierunkową: siatkę, pierścień i układy obwodowe, aglomerat oraz organizację integracyjną. Praca stawia hipotezę, że część typologicznych organizacji funkcjonalno-przestrzennych obiektów przemysłowych może być adaptowana przez obiekty użyteczności publicznej ze względu na elastyczność i adaptacyjność typologicznych rozwiązań architektury obiektów przemysłowych.

Słowa kluczowe: architektura, obiekty przemysłowe, typologia.

Full article
Cały artykuł
341
Tomasz Kozłowski I Politechnika Krakowska, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4548-9490
Avant-Garde and Contemporary Architecture.

The text attempts to present contemporary architecture with its commercial connotations against the background of the aspirations of the early 20th century avant-garde artists. After years of modernist order, the shapes of architecture have exploded anew and those forgotten for years or known only from drawings have become important again. However, the perception of architecture and its social overtone have changed. The commercial and advertising value of art is nowadays the most important. The artists’ thought of the past can be perceived today as continuity of architecture, although similar, it is already different.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.B-03
Keywords: architecture, avant-garde, expressionism, futurism, novelty.


Awangarda a Architektura Współczesna.

W tekście starano się przedstawić współczesną architekturą z jej komercyjnymi konotacjami na tle dążeń twórców awangardy początków XX wieku. Kształty architektury po latach modernistycznego uporządkowania wybuchły na nowo i te przez lata zapomniane lub znane tylko z rysunków, znowu stały się ważne. Zmieniło się jednak postrzeganie architektury i jej społeczny wydźwięk. Komercyjna i reklamowa wartość sztuki jest współcześnie najważniejsza. Myśl twórców sprzed lat, może być odbierana współcześnie jednak jako ciągłość architektury, choć podobna jest już inna.

Słowa kluczowe: architektura, awangarda, ekspresjonizm, futuryzm, nowość.

Full article
Cały artykuł
341
Arkadiusz Polewka I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7082-2147
Synergic Use of Drawings and Models in Teaching.

The drawing and the model are fundamental means of presenting a work of architecture. At present, drawings are made both by hand and digitally. Models and mock-ups are made in a similar manner. The balance between the material and virtual dimensions impacts the training of future architects. The objective of this paper is to present the results of the synergic use of traditional techniques - drawing and model-making - in teaching against a background of their evolution. The analyses and conclusions presented in the paper, formulated on the basis of the author’s teaching assignments, enabled the observation of effects of synergy, measured against educational outcomes.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.B-03
Keywords: architecture, teaching, drawing, model, synergy.


Synergiczne Wykorzystanie Rysunku i Modelu w Dydaktyce.

Rysunek i model to podstawowe sposoby prezentacji dzieła architektonicznego. Współcześnie, rysunek tworzony jest odręcznie i cyfrowo. Podobnie modele-makiety. Równowaga pomiędzy wymiarem materialnym, a wirtualnym ma wpływ na kształcenie przyszłych architektów. Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów synergicznego wykorzystania tradycyjnych technik w dydaktyce: rysunku i modelu na tle ich ewolucji. Przedstawione w tekście analizy i wnioski z zadań dydaktycznych, umożliwiły wyszczególnienie efektów synergii, mierzonych względem efektów dydaktycznych.

Słowa kluczowe: architektura, dydaktyka, model, rysunek, synergia.

Full article
Cały artykuł
356
Magdalena Zych I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9479-5403
Architecture of Educational Buildings with an Ecological Certificate.

Constantly deteriorating condition of the natural environment directly affects the need for widespread use of ecological solutions. The concept of pro-ecological architecture should embrace not only housing but also public facilities, including educational buildings. The purpose of the article is to analyze the architecture of selected educational objects with an ecological certificate in terms of the form, function, materials and land development. To what extent the architecture of the building affects the certification result? The article uses literature, LEED and BREEAM guidelines, and comparative analyzes of selected objects.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.B-05
Keywords: educational buildings, ecological certificate, environment, sustainable development.


Architektura Obiektów Edukacyjnych Posiadających Certyfikat Ekologiczny.

Stale pogarszający się stan środowiska naturalnego wpływa bezpośrednio na potrzebę powszechnego stosowania ekologicznych rozwiązań. Koncepcja architektury proekologicznej powinna obejmować nie tylko zabudowę mieszkaniową ale także użyteczności publicznej, w tym budynki edukacyjne. Celem artykułu jest przeanalizowanie architektury wybranych obiektów edukacyjnych, posiadających certyfikat ekologiczny, pod kątem formy, funkcji, zastosowanych materiałów czy zagospodarowania terenu. W jakim stopniu architektura budynku wpływa na wynik certyfikacji? W artykule wykorzystano analizy literaturowe, wytyczne LEED i BREEAM oraz analizy komparatywne wybranych obiektów.

Słowa kluczowe: budynki edukacyjne, certyfikat ekologiczny, środowisko, zrównoważony rozwój.

URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Full article
Cały artykuł
366
Mariia Brych I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1074-0083
General Approaches to Spatial Formation of Open-Air Museums Exhibition.

The modern open-air museum needs a new attitude to itself and new approaches to its exhibition design that combines the historicity, authenticity, and veracity of monuments with modern requirements, methods, and means of the exhibition, meets the visitor requirements and makes the museum unique and viable. The article aims to determine general principles and identify effective approaches to the formation of open-air exhibitions in both Ukrainian and foreign museums.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.C-01
Keywords: open-air museum, exhibition, display, space formation.


Full article
Cały artykuł
367
Elżbieta Czekiel-Świtalska, Szymon Olbrychowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1074-0083 https://orcid.org/0000-0002-4423-033X
Application of Kaizen Philosophy to Urban Analysis.

Urban design defines the value of urbanised areas. Increasingly newer challenges that stand before designers make it necessary to search for new methods of analysing sites subjected to the creative process. This paper presents studies on qualitative changes to urbanised areas. The method that can be used to do so is analysing areas under study based on the assumptions of the Kaizen philosophy.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.C-02
Keywords: urban analyses, Kaizen philosophy.


Zastosowanie Filozofii Kaizen do Analizy Urbanistycznej.

Projektowanie urbanistyczne decyduje o wartości terenów zurbanizowanych. Coraz to nowsze wyzwania stojące przed projektantami sprawiają, że niezbędne są poszukiwania nowych metod analizowania terenu poddanego procesowi twórczemu. W artykule przedstawiono badania dotyczące zmian jakościowych terenów zurbanizowanych. Metoda, która może do tego doprowadzić to analizowanie obszaru opracowania w oparciu o założenia filozofii Kaizen. Zaprezentowano przykład projektu urbanistycznego, którego założenia projektowe opierają się na analizie powstałej na zasadach filozofii Kaizen.

Słowa kluczowe: analizy urbanistyczne, filozofia Kaizen.

Full article
Cały artykuł
327
Małgorzata Denis I Warsaw University of Technology, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4694-116X
Reclamation of Riverside Postindustrial Land – Case Study of Frankfurt and Warsaw.

The article presents two examples of reclamation of riverside industrial spaces, in Frankfurt and Warsaw. The location of the analysed post-industrial land is extremely attractive and desired by investors due to the vicinity of the city centre and transport accessibility. The renewal of riverside land should occur in cooperation of private and public entities and the local community. Transformations of the existing post-industrial areas are in opposition to urban sprawl, corresponding with the rules of sustainable development and compact city. Reclaiming urbanised spaces counteracts the occurrence of crisis areas, neglected and omitted by residents because they are dangerous and unfriendly.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.C-03
Keywords: post-industrial land, reclaimed places, reurbanisation.


Odzyskiwanie Terenów Poprzemysłowych Nadrzecznych na Przykładzie Frankfurtu nad Menem i Warszawy.

W artykule przedstawiono dwa przykłady odzyskania przestrzeni przemysłowej nadrzecznej, jeden we Frankfurcie nad Menem, drugi w Warszawie. Lokalizacja analizowanych obszarów poprzemysłowych jest bardzo atrakcyjna, pożądana przez inwestorów z racji bliskości do centrum czy dobrej komunikacji. Odnowienie terenów nadrzecznych powinno być dokonywane przy współpracy podmiotów prywatnych, publicznych i społeczności lokalnej. Przekształcenia istniejących obszarów poprzemysłowych są przeciwstawieniem się rozlewaniu miast, co jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i miasta zwartego. Odzyskiwanie zurbanizowanej przestrzeni miejskich jest słuszne, ponieważ przeciwdziała występowaniu obszarów kryzysowych, zaniedbanych, omijanych przez mieszkańców z racji iż są niebezpieczne i nieprzyjazne.

Słowa kluczowe: tereny poprzemysłowe, odzyskiwanie miejsca, reurbanizacja.

Full article
Cały artykuł
288
Ewa Jarecka - Bidzińska I Warsaw University of Technology, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1289-9784
The Urban Development and Preserving Place Identity as a Result of Effective Revitalisation of Barcelona’s El Raval District.

El Raval – part of Ciutat Vella is a successful revitalization example, where cultural development has been introduced into degraded and neglected neighborhood. Cultural institutions: MACBA, CCCB and Maritime Museum have released its tourism potential. New public spaces La Rambla del Raval and Angel's Square are socially vital and consequently initiate social relations. As a result, Barcelona "regained" its historical but previously degraded city center - Ciutat Vella. The main objective is to identify: “What has made the El Raval revitalization program so successful?”. On-site researches in Barcelona's El Raval district provided the primary source of knowledge.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.C-04
Keywords: El Raval, Barcelona, Ciutat Vella, place identity, public space, urban development.


Rozwój Urbanistyczny i Zachowanie Tożsamości Miejsca jako Efekt Skutecznej Rewitalizacji Dzielnicy El Raval w Barcelonie.

Dzielnica El Raval w Ciutat Vella stanowi przykład skutecznej rewitalizacji poprzez wprowadzenie funkcji kultury w zdegradowany obszar. Nowe przestrzenie publiczne, takie jak La Rambla del Raval i Plac Aniołów, koncentrują życie społeczne i sprzyjają budowaniu relacji międzyludzkich. Instytucje kultury, takie jak MACBA, CCCB i Muzeum Maritime, stanowią atrakcje turystyczne o znaczeniu międzynarodowym. W efekcie Barcelona "odzyskała" historyczne, ale uprzednio zdegradowane centrum miasta - Ciutat Vella. Głównym celem badań jest określenie, co zadecydowało o sukcesie programu rewitalizacji w El Raval. Badania na miejscu w dzielnicy El Raval w Barcelonie stanowiły element wyjściowy do dalszych rozważań.

Słowa kluczowe: El Raval, Barcelona, Ciutat Vella, tożsamość miejsca, przestrzeń publiczna, rozwój urbanistyczny.

Full article
Cały artykuł
328
Paula Jeziorna I Politechnika Wrocławska, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5792-8537
Józef Hałas - The Work of the Painter of the Turn of the 20th and 21st Century in the Context of Activities in the Public Space of Wrocław.

Józef Hałas is one of the classics of Polish painting at the turn of the 20th and 21st century. The artist associated with Wrocław entered the history of art as an author whose main form of transmission was paintings. The aim of the article is to show the character of Hałas as an interdisciplinary artist, which is manifested in activities in the public space of the city. The research was based on a qualitative review of the author's work supported by sorting available data. The analysis of Hałas's artistic objects designed for the city space was presented in the form of a description with explanation and subjected to logical interpretation. Based on the conducted process, conclusions were made demonstrating the artist's commitment to introducing various artistic forms into the city space. These activities go beyond the generally accepted image of the artist limited to his painting activity.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.E-02
Keywords: Józef Hałas, painting, sculpture, public space, Wrocław.


Józef Hałas - Twórczość Malarza Przełomu XX i XXI Wieku w Kontekście Działań w Przestrzeni Publicznej Wrocławia.

Józef Hałas to jeden z klasyków polskiego malarstwa przełomu XX i XXI wieku. Związany z Wrocławiem artysta zapisał się w historii sztuki jako autor, którego główną formą przekazu były obrazy. Cel artykułu to ukazanie postaci Hałasa jako twórcy interdyscyplinarnego, czego przejaw stanowią działania w przestrzeni publicznej miasta. Badania zostały oparte na jakościowym przeglądzie dorobku autora popartym sortowaniem dostępnych danych. Analiza obiektów artystycznych Hałasa zaprojektowanych do przestrzeni miasta została przedstawiona w formie opisu z wyjaśnieniem i poddana logicznej interpretacji. Na podstawie przeprowadzonego procesu zostały wysunięte wnioski świadczące o zaangażowaniu twórcy we wprowadzanie zróżnicowanych form artystycznych w przestrzeń miasta. Działania te wykraczają poza powszechnie przyjęty obraz artysty ograniczający się do jego aktywności malarskiej.

Słowa kluczowe: Józef Hałas, malarstwo, rzeźba, przestrzeń publiczna, Wrocław.

Full article
Cały artykuł
329
Beata Kołakowska I Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland, Bogusława Konarzewska I Politechnika Gdańska, Poland I
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9708-2732 https://orcid.org/0000-0001-7616-0439
Public Art in the Era of Urban Transformations. A Case Study of Eduardo Paolozzi’s Artistic Output in Edinburgh and in London.

Urban space dedicated to cultural life, entertainment or business is currently exposed to dynamic urbanistic transformations. Monumental works of art within the boundaries of cities, for years embedded in the urban landscape and awareness of viewers, are moved to other places or even destroyed. Decisions about a change of their location and context, which are fundamental aspects for the impression made by a given work of art, cause anxiety among the general public and give rise to discussions among experts as well as artists. Examples of the translocation of sculptures by the contemporary Scottish artist E. Paolozzi ‘The Manuscript of Monte Cassino’ in Edinburgh and ‘Mosaic’ from Tottenham Court Road tube station in London demonstrate the inevitability of the above process while making us more sensitive to the risk of losing valuable artifacts in the literal and cultural sense.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.C-06
Keywords: Edinburgh, Paolozzi, public space art, city transformation.


Miejsce Monumentalnego Dzieła Sztuki w Podlegających Transformacjom Stolicach Kultury na Przykładzie Spuścizny Eduardo Paolozziego w Edynburgu i Londynie.

Przestrzenie miejskie dedykowane życiu kulturalnemu, rozrywce, czy biznesowi poddawane są dziś dynamicznym transformacjom. Monumentalne dzieła sztuki znajdujące się w ich granicach, od lat utrwalone w miejskim pejzażu oraz świadomości odbiorców, bywają przenoszone w inne miejsca, a nawet likwidowane. Przykład translokacji dzieł współczesnego szkockiego rzeźbiarza E. Paolozziego ‘Manuskryptu z Monte Cassino’ w Edynburgu oraz ‘Mozaiki’ z londyńskiego metra pokazuje nieuchronność wyżej wspomnianego zjawiska i uwrażliwia na ryzyko utraty wartościowych dzieł w dosłownym, jak i kulturowym znaczeniu.

Słowa kluczowe: Edynburg, Paolozzi, rzeźba monumentalna, transformacja miasta.

Full article
Cały artykuł
353
Anna Majewska, Małgorzata Denis I Warsaw University of Technology, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1412-9345 https://orcid.org/0000-0002-4694-116X
New Directions of Small City Development – Case Study of Mszczonów.

Modern cities are facing consequences of demographic, climatic, and economic transformations, triggering discussion concerning shaping cities and urban policy. The future maintenance of the current level of well-being is possible under the condition of changing the approach to space management. In this context, sustainable functioning of cities has become a priority. In the information era, the development of telematics will reduce the need of spatial concentration of economic activities, and prestigious location will lose importance. This offers a chance for smaller cities to provide their residents with better, more peaceful, and environmentally-friendly living conditions, with services available to each resident at a walking distance.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.C-07
Keywords: small city, well-being city, sustainable development.


Współczesne miasta zmagają się z konsekwencjami zmian demograficznych, klimatycznych i gospodarczych, co rozpoczęło na nowo dyskusję nad kształtowaniem miasta i polityką miejską. Pod wpływem refleksji nad przyszłością człowieka dostrzeżono, że osiągnięty poziom dobrobytu możliwy jest do utrzymania, pod warunkiem zmian podejścia do gospodarowania przestrzenią. W tym kontekście zrównoważone funkcjonowanie miast staje się problemem priorytetowym. W epoce informacji rozwój telematics będzie redukował potrzebę koncentracji przestrzennej działalności gospodarczych, a prestiżowa lokalizacja straci na znaczeniu. Tworzy to szanse dla mniejszych miast, które mogą zapewnić swoim mieszkańcom lepsze, spokojniejsze, bardziej ekologiczne warunki zamieszkania, z usługami dostępnymi w strefie pieszego dojścia dla każdego mieszkańca.

Słowa kluczowe: małe miasto, miasto „dobre do życia”, rozwój zrównoważony.

Full article
Cały artykuł
421
Anna Pazdur-Czarnowska I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7479-5665
The Future of Public Spaces – Towards Interactive Use of Artificial Intelligence in Urban Interiors.

This article explores new directions in urban design, which are based on an interactive dialogue between the artifact and the recipient and on the use of Artificial Intelligence tools within the project. With the use of case study method based on numerous project examples, the author indicates the value of spatial forms in urban interiors and introduces Artificial Intelligence - a futuristic design tool that allows to broaden forms of creative expression. She highlights current design problems, emphasizing the value of close cooperation between representatives of creative fields, for a higher quality of urban space design.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.C-08
Keywords: urban interiors, future of public spaces, artificial intelligence.


Przyszłość przestrzeni publicznych – w kierunku interaktywnego użycia sztucznej inteligencji we wnętrzach miejskich.

Artykuł ten bada nowe kierunki projektowania miejskiego, które opierają się na interaktywnym dialogu pomiędzy artefaktem a odbiorcą oraz na wykorzystaniu narzędzi Sztucznej Inteligencji w ramach projektu. Poprzez metodę studium przypadku opartą na licznych przykładach projektów, autorka wskazuje wartościowość form przestrzennych we wnętrzach miejskich oraz wprowadza w tematykę Sztucznej Inteligencji – futurystycznego narzędzia projektowego, które pozwala na poszerzenie form ekspresji twórczej, aby finalnie uwypuklić aktualne problemy projektowe, podkreślając wartość ścisłej współpracy pomiędzy przedstawicielami dziedzin kreatywnych, dla wyższej jakości projektowania przestrzeni miejskiej.

Słowa kluczowe: wnętrze miejskie, przyszłość przestrzeni publicznych, sztuczna inteligencja.

Full article
Cały artykuł
364
Beata Raś I Rzeszów University of Technology, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3520-6183
City Acupuncture as an Intervention of Public Spaces.

Transformation of public spaces is taking place mainly on a large scale. This is often associated with a great expenditure of time, work and money. Actions taken to change the image of cities in Poland mainly concern their centres or the most known areas, and their results often do not provide optimal conditions for spending time and integration. City acupuncture, as a form of intervention on a smaller scale, can contribute to changing public spaces and activating selected areas. These activities are much less invasive, stimulating creativity and building the identity of the place. The article presents research on simple point actions having a real impact on public space. The examples of small city acupuncture cited in the article show its spatial, social and economic value.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.C-09
Keywords: city acupuncture, intervention, public space, space transformation.


Akupunktura miasta, jako interwencja w przestrzeni publicznej.

Transformacji przestrzeni publicznych dokonuje się głównie na dużą skalę. Często wiąże się to z dużym nakładem czasu, pracy oraz środków pieniężnych. Działania podejmowane na rzecz zmiany wizerunku miast w Polsce dotyczą głównie ich centrów, bądź najbardziej znanych terenów, a ich rezultaty niejednokrotnie nie zapewniają optymalnych warunków do spędzania czasu oraz integracji. Akupunktura miejska, jako forma interwencji w mniejszej skali, może przyczynić się do zmiany przestrzeni publicznych oraz aktywizacji wybranych obszarów. Są to działania znacznie mniej inwazyjne, pobudzające kreatywność oraz budujące tożsamość miejsca. W artykule przedstawiono badania dotyczące prostych działań punktowych, mających realne oddziaływanie na przestrzeń publiczną. Przytoczone przykłady drobnej akupunktury miejskiej ukazują jej wartość przestrzenną, społeczną oraz ekonomiczną.

Słowa kluczowe: akupunktura miasta, interwencja, przestrzeń publiczna, transformacja przestrzeni.

HISTORY | HISTORIA
Full article
Cały artykuł
373
Isupova Mariia I National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5658-3175
Semantic Aspects of Architectural Dominants Transformation in Western Ukrainian Cities in the 1940s–1950s.

This article focuses on the semantic aspects of architectural dominants transformation in Western Ukraine in the second half of the 1940s - 1950s. On the example of cities-regional centres, such as Rivne, Lutsk and Ternopil, the so-called “socialist reconstruction”, which created new dominants in the urban silhouette, embodying the Soviet ideological principles in the architectural space is examined.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.E-01
Keywords: dominants, architecture, semantic, Soviet neoclassicism, Western Ukraine, Rivne, Lutsk, Ternopil, 1940s - 1950s.


Full article
Cały artykuł
319
Paula Jeziorna I Politechnika Wrocławska, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5792-8537
Józef Hałas - the work of the painter of the turn of the 20th and 21st century in the context of qctivities in the public space of Wrocław.

Józef Hałas is one of the classics of Polish painting at the turn of the 20th and 21st century. The artist associated with Wrocław entered the history of art as an author whose main form of transmission was paintings. The aim of the article is to show the character of Hałas as an interdisciplinary artist, which is manifested in activities in the public space of the city. The research was based on a qualitative review of the author’s work supported by sorting available data. The analysis of Hałas’s artistic objects designed for the city space was presented in the form of a description with explanation and subjected to logical interpretation. Based on the conducted process, conclusions were made demonstrating the artist’s commitment to introducing various artistic forms into the city space. These activities go beyond the generally accepted image of the artist limited to his painting activity.

DOI: 10.21005/pif.2020.43.E-02
Keywords: Józef Hałas, painting, sculpture, public space, Wrocław.


Józef Hałas - Twórczość malarza przełomu XX i XXI wieku w kontekście działań w przestrzeni publicznej Wrocławia.

Józef Hałas to jeden z klasyków polskiego malarstwa przełomu XX i XXI wieku. Związany z Wrocławiem artysta zapisał się w historii sztuki jako autor, którego główną formą przekazu były obrazy. Cel artykułu to ukazanie postaci Hałasa jako twórcy interdyscyplinarnego, czego przejaw stanowią działania w przestrzeni publicznej miasta. Badania zostały oparte na jakościowym przeglądzie dorobku autora popartym sortowaniem dostępnych danych. Analiza obiektów artystycznych Hałasa zaprojektowanych do przestrzeni miasta została przedstawiona w formie opisu z wyjaśnieniem i poddana logicznej interpretacji. Na podstawie przeprowadzonego procesu zostały wysunięte wnioski świadczące o zaangażowaniu twórcy we wprowadzanie zróżnicowanych form artystycznych w przestrzeń miasta. Działania te wykraczają poza powszechnie przyjęty obraz artysty ograniczający się do jego aktywności malarskiej.

Słowa kluczowe: Józef Hałas, malarstwo, rzeźba, przestrzeń publiczna, Wrocław.