|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 27/2016
SPACE & FORM NO 27/2016
Full article
Cały artykuł
879
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
Full article
Cały artykuł
831
STOPKA REDAKCYJNA
TEORIA | THEORY
Full article
Cały artykuł
1078
Waldemar Marzęcki
SPATIAL RELATIONS BETWEEN YACHT PORTS AND URBAN BUILT UP AREAS ON THE EXAMPLE OF THE YACHT PORT IN SZCZECIN AND THE MARINA IN FREJUS, FRANCE
RELACJE PRZESTRZENNE PORTÓW JACHTOWYCH Z ZABUDOWĄ MIEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE PORTU JACHTOWEGO W SZCZECINIE I MARINY W FREJUS
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA | ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS
Full article
Cały artykuł
1150
Paula Pater
FUNCTIONS OF ARTIFICIAL LIGHT IN THE ARCHITECTURAL SPACE
FUNKCJE ŚWIATŁA SZTUCZNEGO W PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ
Full article
Cały artykuł
1082
Aneta Sarga
EXTREME PEDESTRIAN BRIDGES
EKSTREMALNE MOSTY PIESZE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
Full article
Cały artykuł
1392
Bo Larsson
THE NECESSITY OF FARSIGHTED URBAN PLANNING WITH HOLISTIC AS WELL AS DETAIL QUALITIES. THE ÖRESUND REGION AS AN EXAMPLE
THE NECESSITY OF FARSIGHTED URBAN PLANNING WITH HOLISTIC AS WELL AS DETAIL QUALITIES. THE ÖRESUND REGION AS AN EXAMPLE
Full article
Cały artykuł
1390
Ryszard Hajdamowicz
NOT EVERYTHING IS ILUMINATION
NIE WSZYSTKO JEST ILUMINACJĄ
Full article
Cały artykuł
1050
Olexander Hlavatskyi
THE PLACES OF INCREASED RISK IN LVIV CITY: ARCHITECTURAL AND URBAN ANALYSIS
THE PLACES OF INCREASED RISK IN LVIV CITY: ARCHITECTURAL AND URBAN ANALYSIS
Full article
Cały artykuł
1003
Anna Hoblyk, Pavel Suprun
ON THE DUAL NATURE OF URBAN PLANNING SYSTEM AND ITS COMPLEXITY
ON THE DUAL NATURE OF URBAN PLANNING SYSTEM AND ITS COMPLEXITY
Full article
Cały artykuł
900
Małgorzata Kaus, Łukasz Rosiak
SOCIAL PARTICIPATION IN SMALL COMMUNITY CENTERS AS A FACTOR OD SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CREATION OF SPACE
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W MAŁYCH OŚRODKACH GMINNYCH JAKO CZYNNIK ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W KREOWANIU PRZESTRZENI
Full article
Cały artykuł
936
Justyna Kobylarczyk
HOUSING ENVIRONMENT – SPACE CLOSE TO THE MAN
ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE – PRZESTRZEŃ BLISKA CZŁOWIEKOWI
Full article
Cały artykuł
1349
Marek Kurnatowski
LOCAL SPATIAL INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SPATIAL PLANNING AND URBANISATION
LOKALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO NARZĘDZIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I URBANIZACJI
Full article
Cały artykuł
955
Andrzej Kuryłek
FLOATING HOUSING COMMUNITIES ON THE EXAMPLE OF WATERBUURT IN AMSTERDAM
OSIEDLA NA WODZIE NA PRZYKŁADZIE WATERBUURT W AMSTERDAMIE
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
Full article
Cały artykuł
882
Magdalena Czałczyńska-Podolska, Magdalena Rzeszotarska-Pałka
THE POSSIBILITY OF CREATING AN INTEGRATING SCHOOLYARD
MOŻLIWOŚCI KREACJI INTEGRACYJNEGO PODWÓRKA SZKOLNEGO
Full article
Cały artykuł
1363
Jaryna Onufriw
TYPES OF SKI RESORTS’ SPATIAL ORGANIZATION IN THE LANDSCAPE OF CARPATHIAN MOUNTAINS
SPOSOBY ORGANIZACJI PRZESTRZENI OŚRODKÓW NARCIARSKICH W KRAJOBRAZACH KARPAT
Full article
Cały artykuł
1127
Nadija Sosnowa, Stepan Tupis
PROTECTION OF NATURAL LANDSCAPES OF A CITY AND THEIR USE AS RECREATIONAL AND PUBLIC SPACES (BASED ON THE EXAMPLE OF ZNESINNIA REGIONAL LANDSCAPE PARK (UKRAINE)
OCHRONA NATURALNYCH KRAJOBRAZÓW MIASTA I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MIEJSC REKREACYJNYCH I PUBLICZNYCH (W OPARCIU O PRZYKŁAD REGIONALNEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO „ZNIESIENIE” (UKRAINA)
HISTORIA | HISTORY
Full article
Cały artykuł
1194
Anna Katarzyna Andrzejewska
MUNICIPAL GREENERY AS AN IMPORTANT ELEMENT OF URBANIZATION OVER THE CENTURIES
ZIELEŃ MIEJSKA JAKO WAŻNY ELEMENT URBANIZACJI NA PRZESTRZENI WIEKÓW
Full article
Cały artykuł
1205
Tetiana Kazantseva
EVOLUTION OF THE POLYCHROMY IN LVIV ARCHITECTURE OF THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
EWOLUCJA POLICHROMII W ARCHITEKTURZE LWOWA DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU
Full article
Cały artykuł
1353
Khrystyna Okhrim
SPECIFICITY OF ARTISTIC CHRONOTOPE IN CZECH CUBISTS ARCHITECTURE
SPECYFIKA CZASOPRZESTRZENI ARTYSTYCZNEJ W ARCHITEKTURZE CZESKIEGO KUBIZMU
Full article
Cały artykuł
1988
Oleh Rybchynskyi
ACTUAL PROBLEMS OF PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF THE DOWNTOWN HISTORIC CITIES OF UKRAINE
AKTUALNE PROBLEMY ZACHOWANIA I ROZWOJU ŚRÓDMIEŚCIA W HISTORYCZNYCH MIASTACH UKRAINY
Full article
Cały artykuł
1003
Izabela Sykta
IDENTITY AND ATTRACTIVENESS OF POLISH ARCHITECTURE AND ART IN WORLD’S EXHIBITION LANDSCAPES – ON EXAMPLES OF POLISH NATIONAL PAVILIONS BEFORE II WORLD WAR
TOŻSAMOŚĆ I ATRAKCYJNOŚĆ POLSKIEJ ARCHITEKTURY I SZTUKI W KRAJOBRAZACH WYSTAW ŚWIATOWYCH – NA PRZYKŁADACH POLSKICH PAWILONÓW NARODOWYCH PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
Full article
Cały artykuł
1429
Grzegorz Wojtkun
THE MATERIAL CULTURE OF A THE HOUSING IN THE NETHERLANDS AND THE CLOSE END OF THE „GOLDEN AGE”
NIDERLANDZKA KULTURA MATERIALNA A MIESZKALNICTWO DO SCHYŁKU „ZŁOTEGO WIEKU”