|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 15/2011
space & FORM no 15 / 2011

Pobierz cały numer 15 pisma >>> Editor
Full article
Cały artykuł
1254
SPIS TREŚCI
TEORIA
Full article
Cały artykuł
1648
WOJCIECH KOSIŃSKI
The architecture of the sacred in the face of conflicts, tolerance and reconciliation. History, the present time, prospects
Architektura sacrum wobec konfliktów, tolerancji i pojednania. Historia, współczesność, perspektywy
Full article
Cały artykuł
2045
BIZIO KRZYSZTOF
Architectural motifs in postmodern furniture designs crafted by architects in the 80s of the twentieth century, compared to general trade of architecture and design
Motywy architektoniczne w postmodernistycznych projektach mebli tworzonych przez architektów w latach 80. XX wieku, na tle ogólnych związków architektury i wzornictwa
Full article
Cały artykuł
28553
CZERNIK EMANUEL
Trends in digital architecture
Trendy w architekturze cyfrowej
Full article
Cały artykuł
2401
ZIELIŃSKI MIŁOSZ
Regeneration or revitalization of urban public space?
Regeneracja czy rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej?
ARCHITEKTURA
Full article
Cały artykuł
1517
BARTOS MACIEJ
Evolution of Dutch structuralism
Nowa struktura. Ewolucja strukturalizmu holenderskiego
Full article
Cały artykuł
1471
BRZEZIŃSKI PIOTR
Analysis and state of resourses of the "mushroom" water towers in Kuyavia and Pomerania province. Related and distinctive features
Analiza wież ciśnień typu grzybek i stanu zasobu na Kujawach i Pomorzu. Cechy pokrewne i dystynktywne
Full article
Cały artykuł
1599
CZERNIK LECHOSŁAW
Shaping the sacred objects of the protestant culture on the example of realization in Poznań and in Szczecin
Kształtowanie obiektów sakralnych kultury protestanckiej na przykładzie realizacji w Poznaniu i w Szczecinie
Full article
Cały artykuł
1486
JOPEK DOROTA
The house as a product. New challenges of prefabrication
Dom, jako produkt. Nowe wyzwania prefabrykacji
Full article
Cały artykuł
1434
KUREK JAN
Secularization of sacrum. Present adaptation of places of worship to new function
Laicyzacja sacrum. Współczesna adaptacja świątyń do nowych funkcji
Full article
Cały artykuł
1566
MIELNIK ANNA
Contemporary minimalistic tendencies in architecture of one-family houses. Part one
Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część pierwsza
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Full article
Cały artykuł
1491
BAREŁKOWSKI ROBERT
Ritual and contemplation
Gishiki to Jukko
Full article
Cały artykuł
1131
CZEKIEL-ŚWITALSKA ELŻBIETA
Selected legal and implementation issues of local planning
Wybrane zagadnienia prawne i realizacyjne planowania miejscowego
Full article
Cały artykuł
2505
CZYŃSKA KLARA
Panoramic view from Czwartek Hill - The method of dynamic analysis of visual angles
Panorama ze Wzgórza Czwartek w Lublinie - analiza widoczności zabudowy metodą kątów widokowych
Full article
Cały artykuł
2783
TOKAJUK JERZY
Spatial conflicts of existing agricultural buildings and future house buildings in suburban areas, included to town area of Bialystok
Konflikty przestrzenne na styku istniejącej zabudowy zagrodowej i planowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach wsi strefy podmiejskiej włączonych do obszaru miasta Białegostoku
KRAJOBRAZ
Full article
Cały artykuł
1809
CYGANKIEWICZ INGEBORGA
The Ogrodzieniec commune as an example of the building development - scattering in rural landscape
Problem rozproszenia zabudowy w krajobrazie wiejskim, na przykładzie gminy Ogrodzieniec
Full article
Cały artykuł
1862
GARDJEW KRZYSZTOF
Krowodersko-Azorski Park in Cracow
Park Krowodersko-Azorski w Krakowie
Full article
Cały artykuł
1461
KOWALSKI PRZEMYSŁAW
Shaping of greenery systems in urban areas. Green infrastructure in the eighth district of Cracow
Kształtowanie systemów zieleni na obszarach miejskich. Zielona infrastruktura w VIII dzielnicy Krakowa
Full article
Cały artykuł
1476
PASZKOWSKI ZBIGNIEW WŁADYSŁAW
Is there any sense of port landscape protection in Szczecin?
Czy ochrona krajobrazu portowego w Szczecinie ma sens?
HISTORIA
Full article
Cały artykuł
1635
BENTKOWSKA-MITANA AGATA
From the history of building the church in Poronin
Z dziejów budowy kościoła w Poroninie. Architektura Franciszka Mączyńskiego pod Tatrami
Full article
Cały artykuł
1521
DOLEGŁO MONIKA
Natural and historical determinations of Cracowian Podgórze developement as factors of revitalization
Przyrodnicze i historyczne uwarunkowania rozwoju krakowskiego Podgórza jako czynniki rewitalizacji
Full article
Cały artykuł
1387
FURTAK MARCIN
Workers' housing estates during the years of central industrial district.
Robotnicze osiedla mieszkaniowe w latach funkcjonowania Centralnego Okręgu Przemysłowego na obszarze kielecko-radomskim
Full article
Cały artykuł
1498
JANISIO-PAWŁOWSKA DOROTA
The beginning of Christianity church in West Pomerania
Początki świątyni chrześcijańskiej na Pomorzu Zachodnim
Full article
Cały artykuł
1445
RUTYNA HALINA
Timber framed church architecture in the villages of West Pomerania
Sakralna architektura ryglowa na wsi Zachodnio-Pomorskiej
Full article
Cały artykuł
1473
SOŁTYSIK ANNA
Wooden village houses in northern Russia
Drewniane budownictwo wiejskie północnej Rosji
Full article
Cały artykuł
2560
WOJTKUN GRZEGORZ
Panel housing at the edge of the iron curtain
Wielka płyta na styku żelaznej kurtyny