|   |   | 

SPACE & FORM NO 46/2021

PRZESTRZEŃ I FORMA NR 46/2021
Full article
Cały artykuł
220
EDITOR | STOPKA REDAKCYJNA
Full article
Cały artykuł
223
TABLE OF CONTENTS | SPIS TREŚCI
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
Full article
Cały artykuł
294
Marcin Goncikowski I WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3848-2810
The impact of the epidemic threat on the design of office space and office buildings.

The topic of the paper is determining the impact of an epidemic threat situation on the design of office space and office buildings. The types of actions taken to improve safety are: procedural actions, modifications of technical solutions: architectural and installation and remote work. Solutions in the field of office space architecture include: reducing the density of occupants, introducing partitions, eliminating multi-person offices, using materials that are easy to disinfect and clean, opening windows and installing personal protective equipment dispensers. The installation solutions include air quality improvement, filtration and disinfection systems as well as telecommunication installation systems supervising the use of the building. It can be expected that in the future, technical solutions will be introduced into the designs of buildings and office spaces, which will be a place for meetings, spontaneous interactions, mutual inspiration of employees and strengthening their identification with the employer whereas the ratio of office work places will be lower. The structure of the building is likely to change to a richer commertial part, a co-working part and flexible offices, and a traditional part of office space for lease, but as such office buildings will still be needed.

DOI: 10.21005/pif.2021.46.B-01
Keywords: architecture, office space, office buildings, Covid-19.


Wpływ zagrożenia epidemicznego na projektowanie biur i budynków biurowych.

Praca poświęcona jest określeniu wpływu sytuacji zagrożenia epidemicznego na projektowanie przestrzeni biurowej i budynków biurowych. Typy działań podejmowanymi w celu poprawy bezpieczeństwa są działania proceduralne, modyfikacje rozwiązań technicznych: architektonicznych i instalacyjnych oraz praca zdalna. Rozwiązaniami w zakresie architektury przestrzeni biurowej są: zmniejszanie zagęszczenia, wprowadzanie przegród, eliminacja wieloosobowych biurek, stosowanie materiałów łatwych w dezynfekcji, otwieranych okien, instalacja dyspenserów środków ochrony osobistej. Rozwiązaniami instalacyjnymi są systemy poprawy jakości powietrza, jego filtracji i dezynfekcji oraz systemy instalacji teletechnicznych nadzorujących użytkowanie budynku. Można spodziewać się, że w przyszłości rozwiązania techniczne zostaną wprowadzone do projektów budynków i przestrzeni biurowych, które będzie miejscem spotkań, spontanicznych interakcji, wzajemnych inspiracji pracowników oraz wzmacniania ich identyfikacji z pracodawcą. Zmieni się struktura budynku na bogatszą część usługową, część co-workingową i biur elastycznych oraz tradycyjną część powierzchni biurowych na wynajem, lecz jako takie budynki biurowe będą dalej potrzebne.

Słowa kluczowe: architektura, przestrzeń biurowa, budynki biurowe, Covid-19.

Full article
Cały artykuł
295
Magdalena Gyurkovich I POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4275-0435
The city as a free art gallery. The relationship between the exhibit and the exhibition.

The city is an artwork in itself, as its urban and architectural structure creates unique spaces that offer emotions and experiences on various scales. Details and sculptures are used to build the city’s nature and recognisability. The paper presents an approach to the city as an exhibition, where the relationship between the environment and the displayed object is created. What is the contemporary role of these works of art, such as sculpture, in urban space? Do they only fill the space or commemorate historical facts, or were they consciously arranged in relationship with their surroundings to create unique values?

DOI: 10.21005/pif.2021.46.B-02
Keywords: displaying, composition, relationship with the background.


Wpływ zagrożenia epidemicznego na projektowanie biur i budynków biurowych.

Miasto samo w sobie jest dziełem sztuki, urbanistyczno-architektoniczna struktura tworzy niepowtarzalne przestrzenie o różnych skalach doznań i emocji. Detale i rzeźby wykorzystuje się do budowy jego charakteru i rozpoznawalności. Artykuł przedstawia spojrzenia na miasto jako zagadnienie wystawiennicze, gdzie budowana jest relacja pomiędzy otoczeniem a obiektem eksponowanym. Jaką rolę odgrywają dziś wspomniane dzieła sztuki, na przykład rzeźby w przestrzeni miasta – czy tylko wypełniają przestrzeń lub są świadectwem historycznych faktów, a może zostały świadomie wkomponowane w relacji z otoczeniem w celu stworzenia unikatowej jakości?

Słowa kluczowe: eksponowanie, kompozycja, relacja z tłem.

Full article
Cały artykuł
277
Volodymyr Durmanov I Bialystok University of Technology, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2296-2310
The influence of state's policy on the development of the geometry of premises on example of the evolution of russia housing.

The direction of housing development results from changes in the spatial consciousness of the society. The article, based on historical studies of Russian housing, hypothesizes that the development of the geometry of living quarters is characterized by cyclical changes. The spatial image of living premises as the basis of its reproduction is influenced by informational factors: external – inherent in the global design technology existing at a certain historical time, and internal, arising from the experience gained as a result of local construction. Both information streams change the state of political awareness that determines the direction of structural changes in the physical environment until they are effectively used.

DOI: 10.21005/pif.2021.46.B-03
Keywords: living premises, spatial image, urban policy, housing, Russia.


Wpływ polityki państwa na rozwój geometrii pomieszczeń na przykładzie ewolucji rosyjskiego mieszkania.

Kierunek rozwoju mieszkań wynika ze zmian w świadomości przestrzennej społeczeństwa. W artykule, opartym na historycznych badaniach rosyjskich mieszkań, przedstawia się hipotezę, że rozwój geometrii pomieszczeń mieszkalnych charakteryzuje się cyklicznymi zmianami. Na przestrzenny wizerunek mieszkania jako podstawę jego reprodukcji, wpływają zewnętrzne czynniki informacyjne: zewnętrzne - właściwe dla istniejącej w pewnym historycznym czasie globalnej technologii projektowania oraz wewnętrzne, powstające z doświadczenia uzyskanego w wyniku lokalnego budowania. Obydwa strumienie informacji zmieniają stan świadomości politycznej, który określa kierunek strukturalnych zmian w środowisku fizycznym do czasu ich efektywnego wykorzystania.

Słowa kluczowe: lokale mieszkalne, obraz przestrzenny, polityka miejska, mieszkanie, Rosja

Full article
Cały artykuł
272
Tomasz Konior, Jakub Świerzawski I Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2195-2620 https://orcid.org/0000-0003-3878-0500
Houses for music in the urban fabric.

The article describes chosen design aspects of prominent buildings that serve for performing and listening to music and that become part of the urban public space. The space for the audience surrounding a concert hall has the characteristics of a public space. In recent years this has become very important. The article focuses on three examples from to show how the quality of the design of the building and its concert hall make the building attract people and gain the status of a public space.

DOI: 10.21005/pif.2021.46.B-04
Keywords: acoustics, concert halls, opera house, philharmonic, public space.


Budynki dla muzyki w tkance miejskiej.

Artykuł nakreśla wybrane aspekty kształtowania ważnych obiektów, które służą muzyce, jej wykonywaniu i słuchaniu i które stają się częścią miejskiej przestrzeni publicznej. Przestrzeń dla publiczności wokół sali koncertowej posiada cechy przestrzeni publicznej, która w realizacjach ostatnich lat nabiera dużego znaczenia. W artykule skupiono się na trzech przykładach, by pokazać jak jakość ukształtowania obiektu i jego sali koncertowej sprawiają, że budynek przyciąga ludzi i zyskuje rangę przestrzeni publicznej.

Słowa kluczowe: akustyka, filharmonie, opery, przestrzeń publiczna, sale koncertowe.

Full article
Cały artykuł
282
Barbara Misztal, Anna Mielińska I WROCLAW UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, POLAND
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7811-1331 https://orcid.org/0000-0001-6823-1751
Selection criteria of thermo-insulating materials to insulate wooden building facilities.

The article presents the structure of wood as a fibrous composite made up of cells susceptible to moisture absorption. Attention was paid to the impact of insulation materials on the durability of wood. The flow of moisture in materials such as wood and glass wool representing a group of porous and non-absorbing materials is shown. Microscopic pictures of pine and oak wood, wood fibre mats and glass wool are shown. The full construction of fibers of glass wool and other e. g. mineral wool, makes them extremely non-beneficial for warming partitions in buildings involving wood. Materials with a stable heat conductivity in terms of natural humidity changes in construction works were recommended.

DOI: 10.21005/pif.2021.46.B-05
Keywords: insulation, wood, wooden buildings.


Kryteria wyboru materiałów termoizolacyjnych do izolacji obiektów z drewna.

W artykule przedstawiono badania dotyczące struktury drewna jako kompozytu włóknistego zbudowanego z komórek podatnych na wchłanianie wilgoci. Zbadano wpływ materiałów izolacyjnych na trwałość drewna. Pokazano przepływ wilgoci w materiałach takich jak wełna drzewna i szklana reprezentujących grupę materiałów o włóknach porowatych i pełnych, nie nasiąkliwych. Przedstawiono zdjęcia mikroskopowe drewna sosnowego i dębowego, maty z włókien drzewnych i wełny szklanej. Pełna budowa włókien wełny szklanej i innych np. wełny mineralnej, powoduje, że są one wyjątkowo niekorzystne do ocieplania przegród w budynkach z udziałem drewna. Zalecono materiały o współczynniku przewodzenia ciepła stabilnym w zakresie naturalnych zmian wilgotności w obiektach budowlanych.

Słowa kluczowe: budynki drewniane, drewno, izolacja.

URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Full article
Cały artykuł
283
Mieczysław Kozaczko I Poznan University of Technology, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1252-8796
Aerodynamics of the city.

The “input-output desideratum”, outlined in the New Athens Charter, sets new requirements for urban designers. Nowadays, using modern techniques, we can solve weighty contemporary urban problems using such system of designing, which balances quantitative and qualitative parameters of the urban matter. The text presents the part of the designing system that uses methodology of the meteorology. Proper use of this system allows to control and design parameters of the socalled urban canopy. The urban canopy covers the area of reduced energy consumption and increased comfort of using the public space between the buildings constituting urban tissue. Urban canopy is characterized by multiplier effects, obtained - among others - thanks to the use of aerodynamics in urban design. Shaping buildings, supported by empirical method (with use of models), allows to implement the so-called filters and regulators postulated in the Charter: the elements that maintain the city's structure in balance

DOI: 10.21005/pif.2021.46.C-01
Keywords: city aerodynamics, urban canopy.


Aerodynamika miasta.

Dezyderat input-output, naszkicowany w Nowej Karcie Ateńskiej stawia przed projektantami miast nowe wymagania. Może im sprostać system projektowania urbanistycznego, operujący balansem przestrzennych jakości z energetycznymi ilościami. Niniejszy tekst prezentuje tę część systemu, która w projektowaniu wykorzystuje metodologię meteorologiczną. Właściwe użycie jej aparatu umożliwia kontrolę i projektowanie parametrów tzw. miejskiej sfery. Miejska sfera jest obszarem o obniżonej energochłonności oraz podwyższonym komforcie użytkowania między budynkowej przestrzeni publicznej. Charakteryzują go efekty mnożnikowe, uzyskane – między innymi – dzięki wykorzystaniu aerodynamiki w projektowaniu urbanistycznym. Kształtowanie zabudowy, wspomagane metodą empiryczną (z użyciem modelu), pozwala realizować postulowane w Karcie filtratory i regulatory: elementy utrzymujące strukturę miasta w równowadze.

Słowa kluczowe: aerodynamika miasta, miejska sfera.

Full article
Cały artykuł
292
Hanna Michalak, Jerzy Suchanek I Poznan University of Technology, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3283-458X https://orcid.org/0000-0001-7755-064X
Light in the interiors of the urban landscape.

Urban compositions, which organize spaces in contemporary cities, are often perceived by its users – citizens, only as a net of communication paths There are known initiatives by more or less formalised social groups, which, in order to bring hitherto unnoticed fragments of urban territories into public consciousness, support their revitalisation, as well as the efforts of local authorities (also professional) related to architectural and urban education of children. These actions should facilitate the reading of the composition of urban spaces, which seems necessary for their proper use. This task is easier when the composition is clear, based on a conscious perception of existing spatial structures. Crystalline structures are best highlighted by light. It builds a scenography of space, helps in its perception and brings out formally important points. This article presents selected aspects of the use of daylight and artificial light in urban interiors.

DOI: 10.21005/pif.2021.46.C-02
Keywords: daylight, artificial light, composition of a space, beauty, scenography.


Światło w miejskich wnętrzach krajobrazowych.

Kompozycje urbanistyczne organizujące przestrzenie we współczesnych miastach, użytkowane przez ich mieszkańców postrzegane są często wyłącznie jako sieć kanałów komunikacyjnych. Znane są inicjatywy mniej lub bardziej sformalizowanych grup społecznych, które chcąc wprowadzić dotąd niezauważane przez mieszkańców fragmenty miejskich terytoriów do społecznej świadomości, wspomagają ich rewitalizację a także wysiłki samorządów (również zawodowych) związane z edukacją architektoniczno-urbanistyczną dzieci. Działania te powinny ułatwić odczytanie kompozycji przestrzeni miejskich, co wydaje się konieczne dla właściwego ich użytkowania. Zadanie to jest łatwiejsze, gdy kompozycja jest klarowna, oparta na świadomym odbiorze zastanych struktur przestrzennych. Krystaliczne struktury najlepiej podkreśla światło. Buduje scenografię przestrzeni, wskazuje punkty formalnie ważne i pomaga w jej odbiorze. Artykuł ten przedstawia niektóre aspekty wykorzystania światła dziennego i sztucznego we wnętrzach urbanistycznych

Słowa kluczowe: światło naturalne i sztuczne, kompozycja przestrzeni, kompozycja, piękno, scenografia.

Full article
Cały artykuł
248
Izabela Myszka, Katarzyna Augustyniak I Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8820-4053 https://orcid.org/0000-0003-2422-268X
The road as an essential element of the content of the show garden.

In this article, we focus on the subject of the show garden and place for path in the garden, in particular its forms and functions in space and meaning. The form and function of path was examined on the basis of selected, representative examples of historical gardens and contemporary show gardens of the festival in Chaumont-sur-Loire. The results showed that a path is the leading element of every garden, and its form has a decisive influence on the composition of the entire space and allows you to note content. Based on the research results, road system diagrams in historical gardens were developed and model concepts for show gardens inspired by the history of gardens were developed. The currently very touching topic of Quarantine has become the leitmotif of the garden content.

DOI: 10.21005/pif.2021.46.C-03
Keywords: road in historical gardens, garden elements, show garden during quarantine.


Droga jako istotny element treści ogrodu pokazowego.

W niniejszym artykule skupiamy się na tematyce ogrodu pokazowego i drogi w ogrodzie, a w szczególności jej form i funkcji w przestrzeni oraz znaczeń. Forma oraz funkcja drogi została zbadana na przykładzie wybranych, reprezentatywnych przykładów ogrodów historycznych oraz współczesnych ogrodów pokazowych festiwalu w Chaumont-sur-Loire. Wyniki wykazały, że droga jest elementem wiodącym każdego ogrodu, a jej forma ma decydujący wpływ na kompozycję całej przestrzeni i pozwala notować treści. Na podstawie wyników badań opracowano schematy układów drogowych w ogrodach historycznych i wypracowano modelowe koncepcje ogrodów pokazowych inspirowanych historią ogrodów. Motywem przewodnim dla ogrodowej treści stał się aktualnie bardzo poruszający temat kwarantanna.

Słowa kluczowe: droga w ogrodach historycznych, elementy ogrodowe, ogród pokazowy w kwarantannie.

Full article
Cały artykuł
255
Rafał Obuchowicz I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN, POLAND
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4138-236X
Wind resources in the urban structure – cfd numerical analysis. Possibilities of using wind energy onthe example of the słoneczne estate in Szczecin.

The issue of wind in an urbanized structure, considered in the context of benefits, forces to undertake activities across multiple disciplines. The lack of understanding of the aerodynamic phenomena in heterogeneous space may lead to failures in implemented projects. The article presents the general scope of issues related to the urban wind turbine and the numerical CFD simulation of air flows in the Słoneczne housing estate in Szczecin, together with the conclusions drawn from it.

DOI: 10.21005/pif.2021.46.C-04
Keywords: CFD, city, renewable energy sources, wind turbine.


ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4138-236X
Wind resources in the urban structure – cfd numerical analysis. Possibilities of using wind energy onthe example of the słoneczne estate in Szczecin.

The issue of wind in an urbanized structure, considered in the context of benefits, forces to undertake activities across multiple disciplines. The lack of understanding of the aerodynamic phenomena in heterogeneous space may lead to failures in implemented projects. The article presents the general scope of issues related to the urban wind turbine and the numerical CFD simulation of air flows in the Słoneczne housing estate in Szczecin, together with the conclusions drawn from it.

DOI: 10.21005/pif.2021.46.C-04
Keywords: CFD, city, renewable energy sources, wind turbine.


Full article
Cały artykuł
254
Wojciech Skórzewski I POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2070-9821
Tight or flexible? The degree of detail of local law regulations and its impact on a quality of urban space – selected cases from Poznan.

Local spatial development plans, are one of the most important urban landscaping tools. Their goal is, on the one hand, to protect urban space including, inter alia, prevention of creation of illconsidered developments, that are bad to the urban landscape, the environment or the local communities. For this purpose, there is a number of restrictions introduced into local spatial development plans. On the other hand, the role of local plans is also creating the space, so they should be conducive to projects with high-quality architecture, that are often unconventional and innovative, adding new value to the architectural landscape of the city, which could be blocked by too strict regulations. The trick is to create regulations in a way that can help reconcile that two goals.

DOI: 10.21005/pif.2021.46.C-05
Keywords: urban planning, zoning plans, local laws.


Rygorystycznie czy elastycznie? Stopień szczegółowości zapisów aktów prawa miejscowego i jej wpływ na jakość przestrzeni miejskiej – wybrane przykłady z Poznania.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, są jednym z głównych narzędzi kształtowania krajobrazu miasta. Ich celem jest z jednej strony ochrona miejskiej przestrzeni, w tym między innymi zapobieganie powstawaniu inwestycji szkodliwych dla krajobrazu miejskiego, środowiska, czy społeczności lokalnych. W tym celu w planach miejscowych wprowadza się szersze ograniczenia. Z drugiej jednak strony rolą planów jest kreowanie przestrzeni, które powinny sprzyjać przedsięwzięciom o wysokiej jakości architekturze, nierzadko nieszablonowym i nowatorskim, wnoszącym nową wartość w architektoniczny pejzaż miasta, których realizację zbyt rygorystyczne zapisy mogłyby uniemożliwić. Sztuką jest takie stosowanie zapisów, aby umiejętnie pogodzić te dwa cele.

Słowa kluczowe: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Full article
Cały artykuł
260
Yevheniia Samoilenko I Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2813-4767
Strategy of development coastal areas in a big city.

The article proves that a systematic approach to the urban organization of coastal areas includes complex environmental and recreational tasks. The study examines in detail the need to create a comprehensive strategy for the restoration of the coastal zone. The complex of measures is substantiated, among which the activation of water protection functions of coastal areas, rehabilitation of disturbed territories, use of recreational and town-planning potential of coastal territories for formation of recreational base along water area, development of integrated system of management of processes of coastal zones and integration of ecosystems. The work separately highlights the possibility of creating a recreational cluster that will ensure the continuity of the natural framework, given the multi-vector formation of the urban environment. It is established, that the connection of the recreational cluster with the suburban green strip and water area will create a pedestrian recreational corridor in the city and beyond, as well as contribute to the greening of the city and influence the modeling of ecological infrastructure.

DOI: 10.21005/pif.2021.46.C-06
Keywords: riparian areas, water diameter, recreational framework, revitalization, ecological cluster.


Full article
Cały artykuł
261
Monika Trojanowska I Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8168-0746
Architectural strategies that promote creation of social bonds within eco-neighbourhoods.

Modern eco-neighbourhoods are designed to implement the 3e principles: ecology – equality - economy. The ecological aspects require harmony with nature and people. The equality concept stipulates living together in the environment which stimulates individual growth and well-being. The economic aspects encompasses promotion of short-distances circular economy, securing employment for the inhabitants and limiting wasteful spending. The goal of those principles is to create the neighbourhoods, where the well-being of inhabitants is promoted. This paper discusses how the designed environment based on 3e principles can influence the creation of community engagement, social bonds and social capital.

DOI: 10.21005/pif.2021.46.C-07
Keywords: community engagement, architecture, urban design, eco-neighbourhoods, inclusive public space, social space.


Strategie architektoniczne promujące tworzenie więzi społecznych na terenie ekoosiedli.

Współczesne eko-dzielnice mają realizować zasady 3e: ekologia - ekorówność - ekonomia. Aspekty ekologiczne wymagają harmonii z naturą i ludźmi. Koncepcja równości zakłada wspólne życie w środowisku, które stymuluje rozwój i dobre samopoczucie jednostki. Aspekty ekonomiczne obejmują promocję gospodarki krótkich dystansów o obiegu zamkniętym, zapewnienie miejsc pracy mieszkańcom oraz ograniczenie marnotrawstwa. Celem tych zasad jest tworzenie dzielnic w trosce o dobrobyt mieszkańców. W artykule omówiono, jak środowisko zaprojektowane w oparciu o zasady 3e może wpłynąć na tworzenie więzi społecznych i kapitału społecznego na przykładach z ekoosiedli w Europie

Słowa kluczowe: architektura, urbanistyka, ekoosiedla, włączająca przestrzeń publiczna, przestrzeń kontaktów społecznych.

Full article
Cały artykuł
232
Leszek S. Wiśniewski I Warsaw University of Technology, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5190-8316
Urban distances. Dimensions of urban units and distribution of functions in the city in context of walking, cycling and public transport distances.

The share of various means of transport in travels within the city is not only a technological issue, but first and foremost a spatial issue. Walking and bicycle trips tend to be shorter both in terms of distance and time, compared to trips made by public transport or by car. Therefore, a question arises: how functions should be distributed of in the city to enable its inhabitants to use individual car transport as little as possible? The aim of the article is to discuss several concepts regarding walking, cycling and public transport distances and to confront these theories with data obtained in several European cities -Amsterdam, Berlin, Copenhagen, London, Paris, Warsaw and Vienna.

DOI: 10.21005/pif.2021.46.C-08
Keywords: active mobility, chrono-urbanism, cycling distance, distances in urban theories, public transport, time as dimension in spatial planning, walking distance.


Dystanse miejskie. Wymiary jednostek urbanistycznych oraz rozmieszczenie funkcji w mieście w kontekście dystansów pieszych, rowerowych i transportu publicznego.

Udział różnych środków transportu w podróżach w mieście to nie tylko zagadnienie technologiczne, ale przede wszystkim przestrzenne. Podróże piesze i rowerowe są zazwyczaj krótsze zarówno w przestrzeni jak i w czasie w porównaniu z podróżami transportem publicznym i samochodem. Jakie zatem powinno być rozmieszczenie funkcji w mieście by jego mieszkańcy jak najrzadziej korzystali ze indywidualnego transportu samochodowego? Celem artykułu jest omówienie kilku teorii dotyczących dystansów pieszych, rowerowych i związanych z transportem publicznym oraz skonfrontowanie ich z danymi z kilku europejskich miast – Amsterdamu, Berlina, Kopenhagi, Londynu, Paryża, Warszawy oraz Wiednia

Słowa kluczowe: aktywna mobilność, chronourbanizm, dystans pieszy, dystans rowerowy, dystanse w teoriach urbanistycznych, transport publiczny, wymiar czasu w planowaniu przestrzennym.

ARCHITECT'S SCIENTIFIC WORKSHOP | WARSZTAT NAUKOWY ARCHITEKTA
Full article
Cały artykuł
302
Katarzyna Słuchocka I POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0492-2761
Scientific review and its role in evaluation of scientific publications in the discipline of architecture and urban planning.

The article deals with the issue of the nature and quality of reviews of scientific publications in the research area of architecture and urban planning. The aim of the article is to indicate the unique character of the undertaken research topic, often implying unconventionally undertaken research methods. As a result, the proposals for extending the offer of publishing patterns are discussed, which could enable the presentation of research results in the discipline of architecture and urban planning. These present, in a way that goes beyond the schemas, issues from the border of exact, humanistic, natural, social and artistic sciences. The methods used allow for the characterization of selected scientific publications as well as scientific reviews.

DOI: 10.21005/pif.2021.46.E-01
Keywords: scientific review, verification tool, originality of articulation, creativity.


Recenzja naukowa i jej rola w ewaluacji publikacji naukowych w dyscyplinie architektura i urbanistyka.

W artykule poruszony jest problem istoty i jakości recenzji publikacji naukowych z obszaru badawczego dyscypliny architektura i urbanistyka. Cel artykułu to wskazanie na specyfikę podejmowanej tematyki badawczej, implikującej często niekonwencjonalnie podejmowane metody badawcze. W rezultacie omówione zostają propozycje rozszerzenia oferty wzorców wydawniczych, mogących umożliwić prezentację wyników badań naukowych z dyscypliny architektura i urbanistyka, które w sposób wykraczający poza schematy, prezentują zagadnienia z pogranicza nauk ścisłych, humanistycznych, przyrodniczych, społecznych oraz plastycznych. Zastosowane metody pozwalają na charakterystykę wybranych publikacji naukowych oraz sporządzanych recenzji naukowych.

Słowa kluczowe: recenzja naukowa, narzędzie weryfikujące, oryginalność artykulacji, kreatywność.

Full article
Cały artykuł
254
Marek Adam Wołoszyn I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN, POLAND
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5860-6468
Architectural scientific article on the discipline of architecture and urban studies, review and what else?

Architects, as a professional group, publish articles in trade journals—dedicated to their profession—and some also publish in academic journals. There are several types of academic articles and each serves a different purpose. Each of these types has a specific layout, which should be adhered to. The author, while working on the material in the manuscript to be sent to an academic journal, should be aware of the type of paper they are writing and this should be stated in the abstract—the TYPE of paper, similarly to keywords. Upon the submission of an abstract and later the full text of the paper to the editorial office, the author accepts the terms and conditions presented by the academic journal. Along with the submission of an abstract, there begins the complex work of the journal’s editorial team on the final preparation of the manuscript for publication.

DOI: 10.21005/pif.2021.46.E-02
Keywords: types of academic papers in the discipline of architecture, publishing, manuscript review.


Artykuł naukowy z dyscypliny architektura i urbanistyka, recenzja i co jeszcze?

Architekci jako grupa zawodowa publikują artykuły w czasopismach zawodowych – branżowych, a część z nich także w czasopismach naukowych. Istnieje kilka typów artykułów naukowych i każdy z nich służy innemu celowi szczegółowemu. Każdy z tych typów ma określony schemat, który należy zachować. Autor opracowując swój materiał w artykule do wydawnictwa naukowego winien zdawać sobie sprawę jakiego typu artykuł pisze i to powinno być napisane po abstrakcie – TYP artykułu, podobnie jak słowa kluczowe. Wysyłając abstrakt, a następnie pełną treść artykułu do redakcji autor akceptuje regulamin czasopisma naukowego. Wraz z wysłaniem streszczenia rozpoczyna się złożona praca redakcji czasopisma poświęcona opracowaniu końcowemu tego artykułu i przygotowaniem go do publikacji.

Słowa kluczowe: rodzaje artykułów naukowych w dyscyplinie architektura, prace wydawnicze, ocena artykułów, recenzje wydawnicze.