|   |   | 
Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie naukowym przestrzeń i FORMA wydawanym przez Polską Akademię Nauk, Oddział w Gdańsku, Komisja Kształtowania Przestrzeni Polski oraz Wydział Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Czasopismo Space&FORM jest platformą komunikacji pomiędzy naukowcami, specjalistami z dyscyplin naukowych związanych z architekturą oraz urbanistyką i planowaniem regionalnym, sekcje: teoria, architektura, ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków, urbanistyka i planowanie przestrzenne, krajobraz,  historia, dostępność i cyfrowe miasta.

. Czasopismo ukazuje się cztery razy do roku, w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień.

Misją czasopisma przestrzeń i Forma jest publikacja najnowszych wyników badań i ich rozpowszechnienie poprzez udostępnienie pełnych wersji artykułów w wolnym dostępie. Czasopismo wydawane jest od 2005 roku. Od numeru 10 / 2008 pełne teksty artykułów ukazują się na stronie internetowej czasopisma. Od 2011 roku wszystkie artykuły są publikowane zarówno w języku polskim jak i angielskim (lub tylko w angielskim w przypadku autorów zagranicznych).

W skład rady naukowej czasopisma PiF wchodzą naukowcy z kilku krajów europejskich >>>zobacz skład Rady Naukowej>>>. Każdy artykuł jest dwukrotnie recenzowany. Lista recenzentów jest ogłaszana raz do roku: >>>zobacz listę recenzentów>>>

Czasopismo znajduje się na Liście MEiN pozycja lp. 30278 (Unikatowy Identyfikator Czasopisma 200499, wg Załącznika do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r.). Liczba punktów: 2019-2022 = 40, za rok 2023 = 70  (pozycja lp 30267, Unikatowy Identyfikator Czasopisma 200499). Za publikację redakcja nie pobiera opłat.

Wydawnictwo reprezentuje dr Elżbieta Czekiel-Świtalska.

Kontakt do Rady redakcyjnej: spaceandform@zut.edu.pl