|   |   | 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

PUBLIKACJA W PIŚMIESzablon formatowania i zasady pisania

Redakcja informuje, że wersja elektroniczna czasopisma jest pierwotna.
 

Za publikację redakcja nie pobiera opłat.

Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie przestrzeń i FORMA!
Do Państwa dyspozycji jest pięć działów tematycznych: Teoria, Architektura i konserwacja zabytków, Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne, Krajobraz oraz Historia.

Czasopismo ukazuje się w wersji internetowej (w wolnym dostępie) oraz w wersji papierowej. Wszystkie artykuły są publikowane zarówno w języku polskim jak i angielskim (lub tylko w angielskim w przypadku autorów zagranicznych). Każdy artykuł jest minimum podwójnie recenzowany (tzw. duble blind review process).Dyscyplina: architektura i urbanistyka.

Zgodnie z "Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych":

Za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający:
- obecny stan wiedzy,
- metodykę badań,
- przebieg procesu badawczego,
- wyniki oraz wnioski, z podaniem cytowanej literatury (bibliografię).
Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze.
Każdy autor przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie Przestrzeń i Forma, równocześnie wyraża zgodę na jego nieodpłatne:
1. publikowanie w formie drukowanej i internetowej.
2. udostępnianie go osobom trzecim w celu sporządzenia opracowania oraz publikowania artykułu i jego opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Zgłoszenie należy przesłać na adres redakcji: space.and.form.journal@gmail.comZostanie Państwu przesłany szablon, wg którego należy przygotować artykuł.

W załączeniu znajdą Państwo więcej szczegółów dotyczących procedury i zasad przyjęcia artykułu do druku:
ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE ARTYKUŁÓW KIEROWANYCH DO PUBLIKACJI
Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie Pobierz plik PDF >>>

Zasady dotyczące przeciwdziałania przypadkom "ghostwriting" w czasopiśmie Pobierz plik PDF >>>

Oświadczenie dotyczące oryginalności artykułu.
Recenzja publikacji naukowej - szablon

Tłumaczenia artykułów na język angielski: Autorzy. 
Generalnie przyjmujemy artykułu z maksymalnie dwoma autorami.


PLANNING & DEVELOPMENT, ARCHITECTURE

Czasopismo jest indeksowane w bazach:
ARIANTA
BazTech
BazHum
BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ
CEON
EBSCO
ICI Journals Master List
MOST WIEDZY
NUKAT
Polska Bibliografia Naukowa

evaluation ICI Journals Master List
2019 100
2018 100
2017 99,71
2016 80,54
2015 81.04
2014 62.60 / 6.38
2013 6.73
2012 5.99
 
Czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych
Rok Punkty MNISW Lista
2019/20/21 20  
2018/17/16/15 9 B
2013/2014 4 B
2011/2012 2 B

Od roku 2018 czasopismo ukazuje się w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień.

Daty wydania Przestrzeni i Formy:
Pif 47 07.09.2021
Pif 46 17.06.2021
Pif 45 16-23.03.2021
Pif 44 01.12.2020
Pif 43 14.09.2020
Pif 42 15.06.2020
Pif 41 15.03.2020
Pif 40 9.12.2019
Pif 39 25.09.2019
Pif 38 27.06.2019
Pif 37 23.03.2019
Pif 36 14-19.12.2018
Pif 35 14.09.2018
Pif 34 10.06.2018
Pif 33 20.03.2018
Pif 32 27.12.2017
PiF 31 15.10.2017
PiF 30 18.07.2017
PiF 29 21.04.2017
PiF 28 31.12.2016
PiF 27 12.10.2016