|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 31/2017
SPACE & FORM NO 31/2017
Full article
Cały artykuł
686
Stopka redakcyjna
Full article
Cały artykuł
650
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
Full article
Cały artykuł
724
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
THE METHODOLOGY FOR DETERMINING CONDITIONS FOR ARCHI-TECTURAL INTERVENTIONS IN HERITAGE-RICH ENVIRONMENT
METODYKA OKREŚLANIA WARUNKÓW BRZEGOWYCH DLA INTERWENCJI ARCHITEKTONICZNEJ W ŚRODOWISKU NASYCONYM OBIEKTAMI ZABYTKOWYMI
Full article
Cały artykuł
795
Waldemar Marzęcki I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
TYPOLOGY OF SPATIAL CHANGES IN KRZEKOWO
TYPOLOGIA PRZEKSZTAŁCEŃ PRZESTRZENNYCH KRZEKOWA
Full article
Cały artykuł
1023
Paweł Rubinowicz I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
GENERATION OF CITYGML LOD1 CITY MODELS USING BDOT10K AND LIDAR DATA
TWORZENIE MODELI MIAST CITYGML LOD1 Z UŻYCIEM DANYCH BDOT10K ORAZ LIDAR
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
Full article
Cały artykuł
922
Joanna Badach I Politechnika Gdańska, Elżbieta Raszeja I Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poland
ARCHITECTURAL EXPRESSION IN DESIGNING MUSEUMS AS PLACES OF REMEMBRANCE
ARCHITEKTONICZNE ŚRODKI WYRAZU W PROJEKTOWANIU MUZEÓW JAKO MIEJSC PAMIĘCI
Full article
Cały artykuł
806
Agata Bonenberg I Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, Italy, Marek Zabłocki I Politechnika Poznańska, Poland
RESIDENTIAL ARCHITECTURE FOR HEALTH AND LONGEVITY. UNIVERSAL KITCHEN DESIGN
ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA SPRZYJAJĄCA ZDROWIU I DŁUGOWIECZNOŚCI. PROJEKT KUCHNI UNIWERSALNEJ
Full article
Cały artykuł
1346
Kateryna Holubchak I Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine
PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL PLANNING ARRANGEMENTS OF SPIRITUAL RETREAT CENTRES
PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL PLANNING ARRANGEMENTS OF SPIRITUAL RETREAT CENTRES
Full article
Cały artykuł
755
Tetiana Kazantseva I Lviv Polytechnic National University, Sergii Lieonov I National Academy of Sciences of Ukraine and State Space Agency of Ukraine
POLYCHROMY ON THE FACADES OF L`VIV BUILDINGS IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY – TECHIQUES, MATERIALS AND THEIR MANUFACTURERS
POLICHROMIA NA ELEWACJACH BUDYNKÓW LWOWA DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU – TECHNIKI WYKONYWANIA, TWÓRCY I MATERIAŁY
Full article
Cały artykuł
680
Paulina Łyziak-Dyga I Politechnika Krakowska, Poland
THE DISCOVERY DURING THE ARCHITECTURAL RESTORATION AT THE CASTLE IN ŁAŃCUT FROM 2014-2016 SHOWN ON EXAMPLES FROM SELECTED INTERIORS
ODKRYCIA ARCHITEKTONICZNO KONSERWATORSKIE NA ZAMKU W ŁAŃCUCIE W LATACH 2014-2016 NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WNĘTRZ
Full article
Cały artykuł
728
Natalia Piddubna I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
THE TYPOLOGY OF MOSAIC COMPOSITIONS APPLICATION IN LVIV ARCHITECTURE OF THE END OF THE ХІХTH – THE BEGINNING OF THE ХХІST CENTURIES
TYPOLOGIA STOSOWANIA KOMPOZYCJI MOZAIKOWYCH W ARCHITEKTURZE LWOWA KOŃCA XIX – POCZĄTKU XXI WIEKU
Full article
Cały artykuł
806
Anna Stasiak I Politechnika Gdańska, Poland
THE FUNCTION OF THE SCULPTURE IN PUBLIC SPACE AND ITS RECEPTION OCCUPANTS OF THE CITY
FUNKCJA RZEŹBY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I JEJ ODBIÓR PRZEZ OBECNYCH UŻYTKOWNIKÓW MIASTA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
Full article
Cały artykuł
717
Oksana Fomenko I Politechnika Opolska, Poland, Serhii Danylov I Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraine
COMPROMISES AND CONTRADICTIONS AS A BASIS FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT
KOMPROMISY I SPRZECZNOŚCI JAKO PODSTAWA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH
Full article
Cały artykuł
688
Iryna O. Merylova, Oleksandr A. Rechyts I Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro, Ukraine
CALCULATION OF O UT-OF-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS NETWORK AND ITS PLACE IN RESIDENTIAL DEVELOPMENT
OBLICZENIA SIECI PLACÓWEK EDUKACJI POZASZKOLNEJ I JEJ MIEJSCE W ZABUDOWIE
Full article
Cały artykuł
684
Dmitriy Prusov I Kiev National University of Construction and Architecture, Ukraine, Nadiya Kis I Uzhgorod National University, Ukraine
LAND-MANAGEMENT EVOLUTIONARY PROCESSES OF SOCIAL SPATIAL STRUCTURE OF MEDIUM-SIZED CITIES
PROCESY ROZWOJU LOKALNEGO SPOŁECZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ ŚREDNICH MIAST
Full article
Cały artykuł
669
Tomasz Sachanowicz I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
IDEA FOR INTERACTIVE MASTERPLANNING
IDEA PLANOWANIA INTERAKTYWNEGO W PROJEKTOWANIU URBANISTYCZNYM
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
Full article
Cały artykuł
662
Maja Skibińska, Katarzyna Piądłowska, Ewa A. Ryłka I Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Poland
AXIOLOGY OF SELECTED POLISH URBAN SQUARES
AKSJOLOGIA PRZESTRZENI WYBRANYCH POLSKICH PLACÓW MIEJSKICH
Full article
Cały artykuł
690
Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
IMPACT OF ANTROPOPRESSION ON LANDSCAPE OF PHI PHI ISLANDS
WPŁYW ANTROPOPRESJI NA KRAJOBRAZ WYSP PHI PHI
HISTORIA | HISTORY
Full article
Cały artykuł
560
Oleh Rybchynskyi, Mykhailo Khokhon I National University “Lviv Polytechnic”, Ukraine
DEFENSIVE BUILDINGS OF MONASTERY COMPLEXES LOCATED WITHIN THE TOWN AREAS OF HISTORICAL CITIES IN WESTERN UKRAINE
BUDOWLE OBRONNE KOMPLEKSÓW KLASZTORNYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARACH MIAST HISTORYCZNYCH UKRAINY ZACHODNIEJ