EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 31/2017
SPACE & FORM NO 31/2017pobrano
476
Stopka redakcyjna
pobrano
447
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
466
Robert Barełkowski
THE METHODOLOGY FOR DETERMINING CONDITIONS FOR ARCHI-TECTURAL INTERVENTIONS IN HERITAGE-RICH ENVIRONMENT
METODYKA OKREŚLANIA WARUNKÓW BRZEGOWYCH DLA INTERWENCJI ARCHITEKTONICZNEJ W ŚRODOWISKU NASYCONYM OBIEKTAMI ZABYTKOWYMI
pobrano
523
Waldemar Marzęcki
TYPOLOGY OF SPATIAL CHANGES IN KRZEKOWO
TYPOLOGIA PRZEKSZTAŁCEŃ PRZESTRZENNYCH KRZEKOWA
pobrano
764
Paweł Rubinowicz
GENERATION OF CITYGML LOD1 CITY MODELS USING BDOT10K AND LIDAR DATA
TWORZENIE MODELI MIAST CITYGML LOD1 Z UŻYCIEM DANYCH BDOT10K ORAZ LIDAR
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
658
Joanna Badach, Elżbieta Raszeja
ARCHITECTURAL EXPRESSION IN DESIGNING MUSEUMS AS PLACES OF REMEMBRANCE
ARCHITEKTONICZNE ŚRODKI WYRAZU W PROJEKTOWANIU MUZEÓW JAKO MIEJSC PAMIĘCI
pobrano
569
Agata Bonenberg, Marek Zabłocki
RESIDENTIAL ARCHITECTURE FOR HEALTH AND LONGEVITY. UNIVERSAL KITCHEN DESIGN
ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA SPRZYJAJĄCA ZDROWIU I DŁUGOWIECZNOŚCI. PROJEKT KUCHNI UNIWERSALNEJ
pobrano
932
Kateryna Holubchak
PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL PLANNING ARRANGEMENTS OF SPIRITUAL RETREAT CENTRES
PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL PLANNING ARRANGEMENTS OF SPIRITUAL RETREAT CENTRES
pobrano
496
Tetiana Kazantseva, Sergii Lieonov
POLYCHROMY ON THE FACADES OF L`VIV BUILDINGS IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY – TECHIQUES, MATERIALS AND THEIR MANUFACTURERS
POLICHROMIA NA ELEWACJACH BUDYNKÓW LWOWA DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU – TECHNIKI WYKONYWANIA, TWÓRCY I MATERIAŁY
pobrano
429
Paulina Łyziak-Dyga
THE DISCOVERY DURING THE ARCHITECTURAL RESTORATION AT THE CASTLE IN ŁAŃCUT FROM 2014-2016 SHOWN ON EXAMPLES FROM SELECTED INTERIORS
ODKRYCIA ARCHITEKTONICZNO KONSERWATORSKIE NA ZAMKU W ŁAŃCUCIE W LATACH 2014-2016 NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WNĘTRZ
pobrano
451
Natalia Piddubna
THE TYPOLOGY OF MOSAIC COMPOSITIONS APPLICATION IN LVIV ARCHITECTURE OF THE END OF THE ХІХTH – THE BEGINNING OF THE ХХІST CENTURIES
TYPOLOGIA STOSOWANIA KOMPOZYCJI MOZAIKOWYCH W ARCHITEKTURZE LWOWA KOŃCA XIX – POCZĄTKU XXI WIEKU
pobrano
561
Anna Stasiak
THE FUNCTION OF THE SCULPTURE IN PUBLIC SPACE AND ITS RECEPTION OCCUPANTS OF THE CITY
FUNKCJA RZEŹBY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I JEJ ODBIÓR PRZEZ OBECNYCH UŻYTKOWNIKÓW MIASTA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
450
Oksana Fomenko, Serhii Danylov
COMPROMISES AND CONTRADICTIONS AS A BASIS FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT
KOMPROMISY I SPRZECZNOŚCI JAKO PODSTAWA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH
pobrano
436
Iryna O. Merylova
CALCULATION OF O UT-OF-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS NETWORK AND ITS PLACE IN RESIDENTIAL DEVELOPMENT
OBLICZENIA SIECI PLACÓWEK EDUKACJI POZASZKOLNEJ I JEJ MIEJSCE W ZABUDOWIE
pobrano
407
Dmitriy Prusov, Nadiya Kis
LAND-MANAGEMENT EVOLUTIONARY PROCESSES OF SOCIAL SPATIAL STRUCTURE OF MEDIUM-SIZED CITIES
PROCESY ROZWOJU LOKALNEGO SPOŁECZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ ŚREDNICH MIAST
pobrano
427
Tomasz Sachanowicz
IDEA FOR INTERACTIVE MASTERPLANNING
IDEA PLANOWANIA INTERAKTYWNEGO W PROJEKTOWANIU URBANISTYCZNYM
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
404
Maja Skibińska, Katarzyna Piądłowska, Ewa A. Ryłka
AXIOLOGY OF SELECTED POLISH URBAN SQUARES
AKSJOLOGIA PRZESTRZENI WYBRANYCH POLSKICH PLACÓW MIEJSKICH
pobrano
425
Alicja Świtalska
IMPACT OF ANTROPOPRESSION ON LANDSCAPE OF PHI PHI ISLANDS
WPŁYW ANTROPOPRESJI NA KRAJOBRAZ WYSP PHI PHI
HISTORIA | HISTORY
pobrano
368
Oleh Rybchynskyi, Mykhailo Khokhon
DEFENSIVE BUILDINGS OF MONASTERY COMPLEXES LOCATED WITHIN THE TOWN AREAS OF HISTORICAL CITIES IN WESTERN UKRAINE
BUDOWLE OBRONNE KOMPLEKSÓW KLASZTORNYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARACH MIAST HISTORYCZNYCH UKRAINY ZACHODNIEJ