|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 29/2017
SPACE & FORM NO 29/2017
Full article
Cały artykuł
682
Stopka redakcyjna
Full article
Cały artykuł
706
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
Full article
Cały artykuł
820
Zbigniew Władysław Paszkowski I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
THE BEAUTY OF THE SACRAL ARCHITECTURE
PIĘKNO ARCHITEKTURY SAKRALNEJ
Full article
Cały artykuł
960
Jakub Bil I Karolina Leicht I Kajetan Przybylski I Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University, Poland
THE EVIDENCE BASED DESIGN AND THE EVIDENCE BASED PRACTISE FOR HEALTHCARE DESIGN - INTERDISCIPLINARY APPROACH
PROJEKT OPARTY NA DOWODACH - PRAKTYKA OPARTA NA DOWODACH: DLA OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA - PODEJŚCIE INTERDYSCYPLINARNE
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA | ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS
Full article
Cały artykuł
782
Robert Cypryjański I Krzysztof Wierzbicki I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
"ADAPTIVE REUSE" ON THE EXAMPLE OF "OLD MILITARY LAUNDRY"
"ADAPTIVE REUSE" NA PRZYKŁADZIE "STAREJ PRALNI WOJSKOWEJ
Full article
Cały artykuł
768
Oksana Fomenko I Politechnika Opolska, Poland I Serhii Danylov I Charkowski Uniwersytet Narodowy, Ukraine
CONCEPTUAL MISTAKES IN ARCHITECTURE AS A CONSEQUENCE OF COGNITIVE CONTORTIONS
BŁĘDY KONCEPTUALNE W ARCHITEKTURZE JAKO SKUTEK ZNIEKSZTAŁCEŃ POZNAWCZYCH
Full article
Cały artykuł
1039
Ryszard Hajdamowicz I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
ARCHITECTURE – THE ART CREATING A PUBLIC SPACE
ARCHITEKTURA – SZTUKA TWORZENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Full article
Cały artykuł
783
Aleksander Serafin I Politechnika Łódzka, Poland
ARCHITECTURAL COMPOSITION OF THE CONTEMPORARY GERMAN SYNAGOGUES – SELECTED EXAMPLES
KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNA WSPÓŁCZESNYCH, NIEMIECKICH SYNAGOG – WYBRANE PRZYKŁADY
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
Full article
Cały artykuł
784
Małgorzata Denis I Warsaw University of Technology, Poland
RECYCLING OF SPACE AS A TOOL LIMITING DISPERSION OF BUILDING DEVELOPMENT – CASE STUDY OF OTWOCK
RECYKLING PRZESTRZENI, JAKO NARZĘDZIE OGRANICZANIA ROZPRASZANIA ZABUDOWY NA PRZYKŁADZIE OTWOCKA
Full article
Cały artykuł
956
Anna Majewska I Warsaw University of Technology, Poland
CITY CENTRE AS THE FORUM OF URBAN ACTIVITY – REACTIVATION OF URBAN SPACE
CENTRUM MIASTA JAKO FORUM MIEJSKIEJ AKTYWNOŚCI – REAKTYWACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
Full article
Cały artykuł
782
Halyna Petryshyn i Nadiya Sosnova I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CREATION OF CON-CEPTS OF MODERNIZATION OF THE URBAN TERRITORY OF LVIV
ZASADY METODYCZNE TWORZENIA KONCEPCJI MODERNIZACJI TERENOW ZURBANIZOWANYCH LWOWA
Full article
Cały artykuł
819
Elżbieta Raszeja | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Agnieszka Wilkaniec | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Magdalena Szczepańska I Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland
MANAGEMANT OF LANDSCAPE RESOURCES AS AN ELEMENT OF DEVELOPMENT OF COMMUNES IN THE POZNAŃ AGGLOMERATION – DECLARATIVENESS OF ASSUMPTIONS VS REALITIES OF SPATIAL POLICY
GOSPODAROWANIE ZASOBAMI KRAJOBRAZOWYMI JAKO ELEMENT ROZWOJU GMIN AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ – DEKLARATYWNOŚĆ ZAŁOŻEŃ I REALIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
Full article
Cały artykuł
700
Sławomir Wojtkiewicz I Politechnika Białostocka, Poland
THE SYMBOL CRITERIA IN DESIGN APPROACH OF LANDSCAPE AND ARCHITECTURE MEMORIAL SITE
KRYTERIUM SYMBOLU W PROJEKTOWANIU ZAŁOŻEŃ ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWYCH MIEJSC PAMIĘCI
HISTORIA | HISTORY
Full article
Cały artykuł
750
Joanna Arlet I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
IMPACT OF HOUSE OF GRIFFINS
WPŁYW POLITYKI DYNASTYCZNEJ GRYFITÓW NA ARCHITEKTURĘ POMORZA ZACHODNIEGO
Full article
Cały artykuł
798
Nataliya Danylko I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF WATER RECREATION ON THE TERRITORY OF LVIV (THE LATE XVIIITH CENTURY – THE FIRST HALF OF THE XXTH CENTURY)
KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ TERENÓW REKREACYJNYCH NADWODNYCH WE LWOWIE (KONIEC XVIII – PIERWSZA POŁOWA XX STULECIA)