|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 21/2014
space & FORM no 21 / 2014
Editor
Full article
Cały artykuł
1204
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
Full article
Cały artykuł
2215
WOJCIECH KOSIŃSKI
The city - witness of history: the good and the bad, the beauty and the ugliness
Miasto - świadek historii: dobro i zło, piękno i brzydota
Full article
Cały artykuł
2370
JACEK KONOPACKI
Augmented reality as a tool supporting assessment and decision-making processes in architecture and spatial planning
Rozszerzona rzeczywistość - jako narzędzie wspomagające procesy analityczno-decyzyjne w architekturze i planowaniu przestrzennym
Full article
Cały artykuł
1824
ANNA MIELNIK
Hans Kollhoff. The continuation of the European city image
Hans Kollhoff. Kontynuowanie wizerunku miasta europejskiego
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
Full article
Cały artykuł
1927
JOANNA JADWIGA BIAŁKIEWICZ
Problems of practical exercise of monuments prevention on the example of activities of the voivodeship monument conservator in relation to the palace in Bieganowo
Problemy praktycznego sprawowania ochrony zabytków na przykładzie działań wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do pałacu w Bieganowie
Full article
Cały artykuł
2078
SOLOMIYA HANETS
Transformation of post-industrial building volumes
Przekształcenie bryl architectury poprszemyslowej
Full article
Cały artykuł
1488
MACIEJ JAMROŻY
Computer digital design of building energy economics within integrated investment process. Technical and legal implications.
Komputerowe projektowanie ekonomiki energetycznej budynku w zintegrowanym procesie projektowm. Implikacje prawne i techniczne.
Full article
Cały artykuł
1399
TETYANA KAZANTSEVA SOLOMIYA PONKALO
Classification of facade decoration of secession buildings built by I. Levynsky company in Lviv
Klasyfikacja dekoracji elewacji budynków okresu secesji wykonanych przez spółkę I. Lewyńskiego we Lwowie
Full article
Cały artykuł
1765
TOMASZ KOZŁOWSKI
From intentional expressionism to metaphor
Od ekspresjonizmu intencjonalnego do metafory
Full article
Cały artykuł
1795
PIOTR MICHAŁ PATOCZKA
Nature and culture of the Kerala province in India - traditional and modern construction in harmony with the environment
Natura i kultura prowincji Kerala w Indiach - tradycyjne i współczesne budowanie w zgodzie z otoczeniem
Full article
Cały artykuł
1569
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA
Problems of the color revitalization of the large panel system housing estates in Poland - between art and kitsch
Problemy rewitalizacji kolorystycznej osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty w Polsce - między sztuką a kiczem
Full article
Cały artykuł
1648
GRZEGORZ WOJTKUN
Between traditionalism in housing and modernity
Między tradycjonalizmem w mieszkalnictwie a nowoczesnością
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
Full article
Cały artykuł
1898
YULIYA IDAK | ANDRIY IHNATYUK | VITALIY BOLYUH
The prerequisites for formation of tourism infrastructure in Ukrainian Carpathians (for example massif of Chornohora)
Wytyczne do kształtowania infrastruktury turystycznej w ukraińskich Karpatach (na przykładzie masywu Czarnohora)
Full article
Cały artykuł
2308
WIESŁAWA GADOMSKA | WOJCIECH GADOMSKI
The high Line Park - public space as a result of post-industrial heritage of western Manhattan revitalisation
Park High Line - przestrzeń publiczna jako rezultat rewitalizacji postindustrialnego dziedzictwa zachodniego Manhattanu
Full article
Cały artykuł
1368
ANNA HOBLYK
Aggregate potential of the city: model, structure and method of its calculation on the example of a residential district in Lviv
Skumulowany potencjał miasta: model, struktura i metodyka jego obliczenia na przykładzie dzielnicy mieszkaniowej Lwowa
Full article
Cały artykuł
1806
HALYNA PETRYSHYN | TETYANA KAZANTSEVA
Architectural sketches in system of urban education
Szkice architektoniczne w systemie edukacji urbanistycznej
Full article
Cały artykuł
1324
OKSANA KLISHCH
Evolution of light environment in Lviv
Ewolucja środowiska światła we Lwowie
Full article
Cały artykuł
3145
MARTYNA KOZAK
Sound map of Poland
Mapy dźwiękowe w Polsce
Full article
Cały artykuł
2203
MARCELI ŁASOCHA
Protection of architectural and landscape values in local spatial plans based on the example of the old part of Podgórze in Krakow. Part 1
Ochrona walorów architektonicznych i krajobrazowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Starego Podgórza w Krakowie, cz.1
Full article
Cały artykuł
1812
IZABELA SYKTA
Evolution of the idea of progress and visions of future cities encoded in the landscapes, architectural structures and shows of world exhibitions - from London 1851 to New York 1939
Ewolucja idei postępu i wizji miast przyszłości zapisana w krajobrazach, obiektach i pokazach wystaw światowych - od Londynu 1851 do Nowego Jorku 1939
Full article
Cały artykuł
1661
GENNADIJ SZULGA | JARYNA ONUFRIW
Current trends in the development of mountain resorts designed for winter sports in the eastern Carpathians in the chine Chornogory
Obecne tendencje rozwojowe górskich kompleksów służących uprawianiu sportów zimowych w Karpatach Wschodnich w paśmie Czarnohory
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
Full article
Cały artykuł
1672
MACIEJ DACHOWSKI
The observation tower in Świątniki Górne
Wieża widokowa w Świątnikach Górnych
Full article
Cały artykuł
2161
ANNA DŁUGOZIMA | MATEUSZ REJ
Contemporary trends in European cemeteries design
Współczesne tendencje w projektowaniu cmentarzy w Europie
Full article
Cały artykuł
1709
KRZYSZTOF GARDJEW
Alternative public transport in Cracow in the context of the landscape - design of high-speed railway (SKA)
Alternatywna komunikacja miejska w Krakowie w kontekście krajobrazowym - projekt szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA)
Full article
Cały artykuł
1949
KATARZYNA HODOR | MAGDALENA VOGT
The revitalisation project as a tool to revival and regenerate the object's value illustrated with an example of Oberau castle
Projekt rewitalizacji jako narzędzie aktywizacji i odbudowy wartości na przykładzie otoczenia zamku wodnego Oberau
Full article
Cały artykuł
2297
LAURA KLIMCZAK
New landscape protection instruments: an outline of the bill of amendments of the polish landscape protection law
Nowe narzędzia ochrony krajobrazu - zarys zmian legislacyjnych w projekcie tzw. ustawy o ochronie krajobrazu
Full article
Cały artykuł
1418
MALWINA MIKOŁAJCZYK
Topiaries - forms of plants creating space
Topiary - formy roślinne budujące przestrzeń
Full article
Cały artykuł
1782
ANETA SARGA
The influence of Bernatka footbridge on the functional and spatial structure of Cracow's Kazimierz and Podgórze
Wpływ kładki "Bernatka" na strukturę funkcjonalno- przestrzenną krakowskiego Kazimierza i Podgórza
Full article
Cały artykuł
1694
ANNA STANIEWSKA
Park landscape of Cracow - latent potential
Parkowy krajobraz Krakowa - drzemiący potencjał
Full article
Cały artykuł
1547
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Sculpture and monument in urban enclosure
Rzeźba i pomnik w miejskim wnętrzu architektoniczno-krajobrazowym
HISTORIA | HISTORY
Full article
Cały artykuł
1474
HALYNA KOZNARSKA
The formation of the space-and-planning structure of ukrainian stone churches in the territory of galicia at the end of the 18th - early 20th century
Kształtowanie struktury przestrzennej cerkwi ziemi halickiej w końcu XVII do początku XX wieku