|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 25/2016
space & FORM no 25/2016
Editor
Full article
Cały artykuł
1007
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
Full article
Cały artykuł
1632
WOJCIECH KOSIŃSKI | MIŁOSZ ZIELIŃSKI
LANDSCAPE URBANISM AND THE URBAN LANDSCAPE THEORY PRACTICE EDUCATION
URBANISTYKA KRAJOBRAZU I KRAJOBRAZ URBANISTYCZNY TEORIA PRAKTYKA EDUKACJA
Full article
Cały artykuł
1026
ADAM MARIA SZYMSKI
MEANING OF THE SPACE CONSEPT IN THEORY AND PRACTICE AND INTENTIONALITY OF ITS SENSE. IDEA AND IDEOLOGY IN ARCHITECTURE
ZNACZENIE POJĘCIA PRZESTRZENI W TEORII I PRAKTYCE A INTENCJONALNOŚĆ JEJ ODCZUCIA
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA | ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS
Full article
Cały artykuł
1120
JAKUB S. BIL
SHAPING BUILT ENVIRONMENT OF MENTAL HEALTH HOSPITALS
KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA ZBUDOWANEGO SZPITALI PSYCHIATRYCZNYCH
Full article
Cały artykuł
1007
JOANNA CZARNY
THE PROCESS OF EDUCATING ARCHITECTS AND THEIR FIRST DESIGN EXPERI-ENCE ILLUSTRATED WITH AN EXAMPLE OF A PROPOSAL FOR THE DEVELOPMENT OF PART OF KAZIMIERZA WIELKA.
PROCES KSZTAŁCENIA ARCHITEKTÓW A ICH PIERWSZE DOŚWIADCZENIA PROJEKTOWE NA PRZYKŁADZIE PROPOZYCJI ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU KAZIMIERZY WIELKIEJ.
Full article
Cały artykuł
1108
RYSZARD HAJDAMOWICZ
LIGHT IN SACRAL ARCHITECTURE
ŚWIATŁO W SŁUŻBIE ARCHITEKTURZE SAKRALNEJ
Full article
Cały artykuł
863
EWA MARIA ROMANIAK
THEATRICAL CHARACTER OF THE MODERNISTIC SPA ARCHITEC-TURE IN THE RABKA-ZDROJ CITY – COMPARATIVE ANALYSIS OF SELECTED BUILDINGS
TEATRALNY CHARAKTER MODERNISTYCZNEJ ARCHITEKTURY UZDROWISKOWEJ RABKI-ZDROJU – ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH BUDYNKÓW
Full article
Cały artykuł
1074
ERNESTYNA SZPAKOWSKA-LORANC
PERSPECTIVE AS A SUBTEXT OF ARCHITECTURE. SIFANG ART MUSEUM AND CASA DA MUSICA
PERSPEKTYWA JAKO SUBTEKST ARCHITEKTURY. SIFANG ART MUSEUM I CASA DA MUSICA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
Full article
Cały artykuł
1028
R. BAREŁKOWSKI | K. BAREŁKOWSKA | L. CHLASTA | J. JANUSZ | Ł. WARDĘSKI
TIME-SPACE OF THE CITY. FAST: ANALYSIS AND PLANNING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
CZASOPRZESTRZEŃ MIASTA. FAST: ROZPOZNANIE I PLANOWANIE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Full article
Cały artykuł
1058
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
THE URBAN PLANNER PROFESSION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN POLAND
ZAWÓD URBANISTY A PRAKTYKA ZAWODOWA W POLSCE
Full article
Cały artykuł
1130
MARCELI ŁASOCHA
DESIGN AND CURRENT FUNCTIONING OF INTERWAR HOUSING ESTATES LOCATED IN SKARŻYSKO-KAMIENNA
KOMPOZYCJA I OBECNE FUNKCJONOWANIE OSIEDLI MIĘDZYWOJENNYCH W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ
Full article
Cały artykuł
1121
HALYNA PETRYSHYN
FORMATION OF WATERFRONTS IN THE CONTEXT OF COPENHAGEN’S METROPOLY
KSZTAŁTOWANIE TERENÓW NADWODNYCH KOPENHAGI W KONTEKŚCIE ROZWOJU METROPOLITALNEGO
Full article
Cały artykuł
945
ALICJA ŚWITALSKA
THE PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND IN THE CONTEXT OF SPATIAL PLANNING AFTER THE YEAR 1995 IN POLAND
OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH A PLANOWANIE PRZESTRZENNE OD ROKU 1995 W POLSCE
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
Full article
Cały artykuł
892
AGNIESZKA A. OLSZEWSKA | JAKUB S. BIL
THERAPEUTIC GARDEN DESIGN FOR PATIENTS WITH NEURODE-GENERATIVE DISEASES
OGRODY TERAPEUTYCZNE DLA PACJENTOW Z CHOROBAMI NEURODEGRADACYJNYMI
Full article
Cały artykuł
892
WIESŁAWA GADOMSKA
BARCELONA – A RECORD OF TURNING POINTS IN THE CITY LANDSCAPE
BARCELONA – ZAPIS PRZEŁOMOWYCH WYDARZEŃ W KRAJOBRAZIE MIASTA