|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 14/2010
space & FORM no 14 / 2009

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki Editor
Full article
Cały artykuł
1219
SPIS TREŚCI
KRAJOBRAZ
Full article
Cały artykuł
1637
WOJCIECH KOSIŃSKI
Landcape unit Kazimierz Dolny - Janowiec. The park upon Vistula river - two shores
Zespół krajobrazowy Kazimierz Dolny - Janowiec. Park Wiślany - Dwa Brzegi
Full article
Cały artykuł
1764
SYLWIA DĘBCZAK
The gardens of memory as pieces of gardening art, exemplified with one of the most valuable green areas of Szczecin - the Central Cemetery (part one)
Ogrody pamięci jako "dzieła sztuki ogrodniczej" na przykładzie jednego z najcenniejszych terenów zieleni Szczecina
Full article
Cały artykuł
1448
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Landscape as inspiration. Search for pretext in design of new urban public spaces (on the example of competition project "Revaluation of urban park and Independence Square in Zakopane)
Krajobraz jako inspiracja. Poszukiwanie pretekstu w projektowaniu miejskich przestrzeni publicznych
ARCHITEKTURA
Full article
Cały artykuł
1601
KRZYSZTOF BIZIO
Evolution of Dutch structuralism
Nowa struktura. Ewolucja strukturalizmu holenderskiego
Full article
Cały artykuł
2506
MARCIN FURTAK
Public architecture in Starachowice during the years of existence of Central Industrial Area
Architektura użyteczności publicznej Starachowic
Full article
Cały artykuł
1568
MICHAŁ KUMOREK
Analysis of high-rise buildings development
Analiza rozwoju budownictwa wysokiego
Full article
Cały artykuł
1577
MIŁOSZ RACZYŃSKI
In search of the idea of continuity of the cuboidal form. Historical background. Part 2.
W poszukiwaniu ciągłości idei prostopadłościennej formy. Zarys Historyczny. Część druga
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Full article
Cały artykuł
1658
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Pedestrian public spaces - spatial arrangement and functions
Publiczne przestrzenie piesze, ich zagospodarowanie i funkcja
Full article
Cały artykuł
1287
LECHOSŁAW CZERNIK
METROBASEL - Transboundary Metropolitan Region - inspiration for Western Pomerania Region
METROBASEL - Transgraniczny Region Metropolitalny Bazylei - inspiracje dla regionu Pomorza Zachodniego
Full article
Cały artykuł
1414
ANDRZEJ HRABIEC
The space of form, the form of space flow
Przestrzeń formy, forma przestrzeni przepływu
Full article
Cały artykuł
1378
ANNA STĘPIEŃ
A contribution to the discussion on urban design
Zapis urbanistyczny przestrzeni metropolitalnej
Full article
Cały artykuł
1673
ADAM ZWOLIŃSKI
Changes of spatial configuration of urban areas - space use and relations with surroundings
Zmiany konfiguracji przestrzennej obszarów miejskich a sposób ich użytkowania i relacje z otoczeniem
TEORIA
Full article
Cały artykuł
1330
JOANNA ARLET
Spatial, social and ecological ideas in winter school of architecture at Gazi university - Ankara 2010
Przestrzenna, społeczna i ekologiczna problematyka zimowej szkoły architektury na uniwersytecie Gazi - Ankara 2010
Full article
Cały artykuł
1624
ROBERT BAREŁKOWSKI
The paradox of scale
Paradoks skali
Full article
Cały artykuł
1409
MAREK CZYŃSKI
Labirynths of contemporary city
Labirynty współczesnego miasta
Full article
Cały artykuł
1443
DARIUSZ KRONOWSKI
Freehand drawing in project of masters - example of Le Corbusier and Zaha Hadid
Rysunek odręczny w projektach mistrzów na przykładzie Le Corbusiera i Zahy Hadid
Full article
Cały artykuł
1567
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Condition of art of the scientific discipline: architecture and urban planning in Poland
Stan dyscypliny naukowej: architektura i urbanistyka w Polsce
Full article
Cały artykuł
1320
JOANNA SZWED
Light planning in the sity on the example of lighting concept for Vistula river valley in Cracow
Planowanie oświetlenia w mieście na przykładzie koncepcji oświetlenia Bulwarów Wiślanych w Krakowie
Full article
Cały artykuł
1418
GRZEGORZ WOJTKUN
Contemporary architecture in the light of dowsing conditions - myths and reality
Architektura współczesna w świetle uwarunkowań radiestezyjnych - mity a rzeczywistość
HISTORIA
Full article
Cały artykuł
1373
EWA AUGUSTYN
Medieval cities of West Pomerania - formation of the autonomy of the bourgeoisie
Średniowieczne miasta Pomorza Zachodniego - kształtowanie się autonomii mieszczaństwa
Full article
Cały artykuł
1373
EWA AUGUSTYN
Medieval cities of West Pomerania - symbol of power of the middle class
Średniowieczne miasta Pomorza Zachodniego - symbol potęgi mieszczaństwa
Full article
Cały artykuł
1544
KRYSTYNA MIESZKOWSKA
Zanzibar door
Zanzibarskie drzwi