|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 23/2015 CZĘŚĆ 1
space & FORM no 23/2015 PART 1
Editor
Full article
Cały artykuł
1220
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
Full article
Cały artykuł
2295
WOJCIECH KOSIŃSKI
The art of urban design in relation to China - the outline of the evolu-tion. A characteristic of the selected small towns
Sztuka urbanistyki na tle Chin - zarys ewolucji. Charakterystyka wybranych małych miast
Full article
Cały artykuł
2147
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW PASZKOWSKI
Small towns in Poland and their opportunities of implementation of cohesion policy and integrated revitalization
Małe miasta w Polsce i ich szanse rozwoju wobec wdrażania polityki spójności i rewitalizacji zintegrowanej
Full article
Cały artykuł
1905
EWA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH
Small towns in Cornwall
Małe miasta Kornwalii
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
Full article
Cały artykuł
1736
JACEK CZUBIŃSKI
Revitalisation of historical urban and architectural ensembles in selected spa towns located in the valley of the river Prut in the Hutsul region
Rewitalizacja historycznych układów urbanistyczno-architektonicznych w wybranych miejscowościach uzdrowiskowych położonych w dolinie rzeki Prut na Huculszczyźnie
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
Full article
Cały artykuł
1635
HANNA HREHOROWICZ-GABER
Cultural heritage as an element used in the process of revitalization of small Croatian towns
Dziedzictwo kulturowe jako element wykorzystywany w procesie rewitalizacji małych miast chorwackich
Full article
Cały artykuł
1475
BOGUSZ MODRZEWSKI | KINGA RYBAK
Urban leed-nd rating on the example of Osiedle Podleśne, Iława
Ocena urbanistyczna leed-nd na przykładzie osiedla podleśnego w Iławie
Full article
Cały artykuł
2262
LESZEK ŚWIĄTEK
Vacant city. Resilience concept in small and medium sized towns regeneration process
Miasta spustoszone. Koncepcja rezyliencji w procesie rewitalizacji małych i średnich miast
HISTORIA | HISTORY
Full article
Cały artykuł
1927
AGNIESZKA FITTA
In search of lost splendor - opportunities and threats of revitalization of Jarosław
W poszukiwaniu utraconego blasku - szanse i zagrożenia rewitalizacji Jarosławia
Full article
Cały artykuł
4332
ŁUKASZ ŁUKASZEWSKI
Archeological and architectural remnants of Sztum region as a factor of its tourist activation and urban revitalization
Relikty archeologiczne i architektoniczne w rejonie Sztumu, jako czynnik aktywizacji turystycznej i rewitalizacji urbanistycznej miasta
Full article
Cały artykuł
1605
PIOTR OPAŁKA
Gluchołazy - chances and dangers of development
Głuchołazy - szanse i zagrożenia rozwoju
Full article
Cały artykuł
1387
HALINA RUTYNA
A small town with the view on health resort
Małe miasto z widokiem na uzdrowisko
Full article
Cały artykuł
835
AN WRANA | AGNIESZKA FITTA
A difficult heritage of multiculturalism. Zamość and Lubartów: two examples from Lubelszczyzna region
Trudne dziedzictwo wielokulturowości. Zamość i Lubartów: dwa przykłady z Lubelszczyzny