|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 36/2018
SPACE & FORM NO 36/2018
Full article
Cały artykuł
607
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
Full article
Cały artykuł
538
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
Full article
Cały artykuł
742
Marek Czyński I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
CULTURE OF SPATIAL BEHAVIOR IN RESIDENTIAL ENVIRONMENT
KULTURA ZACHOWAŃ PRZESTRZENNYCH W ŚRODOWISKU MIESZKANIOWYM
Full article
Cały artykuł
590
Oksana Fomenko, Andrey Izbash I Kharkiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
NEW SPECIALIZATIONS IN THE PROFESSION ARCHITECT
NOWE SPECJALIZACJE W ZAWODZIE ARCHITEKTA
Full article
Cały artykuł
581
Łukasz Rosiak I Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Poland
MISSION OF ARCHITECT IN PARTICIPATION DESIGN
MISJA ARCHITEKTA W PROJEKTOWANIU PARTYCYPACYJNYM
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
Full article
Cały artykuł
584
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
DELUSION OF THE AUTHORITY OF ARBITRARY DOCTRINE. SUBJECTIVISM AND THE OBJECTIVIZATION OF EXPERT EVALUA-TION OF ARCHITECTURAL HERITAGE
MIRAŻ AUTORYTETU ARBITRALNEJ DOKTRYNY. SUBIEKTYWIZM A OBIEKTYWIZOWANIE EKSPERCKIEJ OCENY DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO
Full article
Cały artykuł
616
Arkadiusz Polewka, Agnieszka Lamprecht I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
THE ARCHITECTURAL INSTALLATION – A DYDACTIC TOOL IN REAL SPACE RESEARCH
INSTALACJA ARCHITEKTONICZNA – NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE W BADANIACH PRZESTRZENI RZECZYWISTEJ
Full article
Cały artykuł
592
Аndriy Savchuk I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
NEW WOODEN RECREATIONAL OBJECTS OF THE CARPATHIAN REGION OF UKRAINE.FEATURES OF ARCHITECTURAL AND PLANNING DECISIONS
NOWE DREWNIANE OBIEKTY REKREACYJNE KARPACKIEGO REGIONU UKRAINY. WŁAŚCIWOŚCI ARCHITEKTONICZNO-PLANISTYCZNE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
Full article
Cały artykuł
606
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ENHANCED DECISION PROCESS. PERSPECTIVES AND RISKS FOR THE FRAMEWORK OF SOCIAL PARTICIPATION IN URBAN DESIGN
WSPOMAGANIE PROCESU DECYZYJNEGO. PERSPEKTYWY I RYZYKA PODSTAW SPOŁECZNEJ PARTYCYPACJI W PROJEKTOWANIU URBANISTYCZNYM
Full article
Cały artykuł
581
Aneta Bura I Warsaw Univesity of Technology, Poland
COHOUSING – AN INTENDED NEIGHBOURHOOD
COHOUSING - ZAMIERZONE SĄSIEDZTWO
Full article
Cały artykuł
633
Monika Maria Cysek-Pawlak I Lodz University of Technology, Poland
INCREASED DENSITY AS A NEW URBANISM PRINCIPLE FOR URBAN REGENERATION
ZWIĘKSZONA GĘSTOŚĆ ZABUDOWY JAKO ZASADA NOWEGO URBANIZMU W PROCESIE ODNOWY STRUKTUR MIEJSKICH
Full article
Cały artykuł
663
Klara Czyńska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
TALL BUILDINGS IN HISTORICAL URBAN CONTEXT – ANALYSIS OF SELECTED EXAMPLES
ZABUDOWA WYSOKA W HISTORYCZNYM KONTEKŚCIE MIASTA – ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW
Full article
Cały artykuł
536
Olga Gazińska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
CHANGES IN ROAD INFRASTRUCTURE IN SMART CITY DEVELOPEMENT MODEL OF SZCZECIN, POLAND
ZMIANY W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ W MODELU ROZWOJU SMART CITY W SZCZECINIE
Full article
Cały artykuł
429
Tamara Mazur, Evgeniya Korol I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
PUBLIC SPACES DEVELOPMENT IN URBAN BLOCK STRUCTURE OF THE GREATER CITY HISTORICAL CENTER – EVIDENCE FROM LVIV
ROZWÓJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W STRUKTURZE ZABUDOWY KWARTAŁOWEJ HISTORYCZNEGO CENTRUM DUŻEGO MIASTA -NA PRZYKŁADZIE LWOWA
Full article
Cały artykuł
624
Katarzyna Myślińska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
PUBLIC SPACE FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED IN ARCHITECTURAL DESIGN – SELECTED ISSUES
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DLA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM – WYBRANE ZAGADNIENIA
Full article
Cały artykuł
598
Kinga Rybak-Niedziołka, Izabela Myszka-Stąpór I Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Poland
ECOLOGICAL, LANDSCAPE AND SOCIAL VALUES OF GREEN SPACES
WARTOŚCI EKOLOGICZNE, PRZESTRZENNE I SPOŁECZNE TERENÓW ZIELENI
Full article
Cały artykuł
477
Marek Sietnicki I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
SPATIAL STRUCTURES OF RESIDENTIAL AREAS IN FLOODING AREAS AND POLDERS. COMPARATIVE ANALYSIS
STRUKTURY PRZESTRZENNE ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH NA TERENACH ZALEWOWYCH I POLDERACH. ANALIZA PORÓWNAWCZA
HISTORIA | HISTORY
Full article
Cały artykuł
542
Piotr Arlet I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
BARRACA VALENCIANA – A HUT FROM THE GULF OF VALENCIA
BARRACA VALENCIANA – CHATA ZNAD ZATOKI WALENCKIEJ
Full article
Cały artykuł
610
Elżbieta Czekiel-Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
SPATIAL PLANNING AND ECONOMIC ISSUES IN POLAND AFTER 1945
PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ASPEKTY EKONOMICZNE W POLSCE PO 1945 ROKU
Full article
Cały artykuł
584
Klara Czyńska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
A BRIEF HISTORY OF TALL BUILDINGS IN THE CONTEXT OF CITYSCAPE TRANSFORMATION IN EUROPE
ZARYS HISTORII ZABUDOWY WYSOKIEJ W KONTEKŚCIE TRANSFORMACJI KRAJOBRAZOWEJ MIAST EUROPEJSKICH
Full article
Cały artykuł
523
Jan Kurek I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
WOODEN ARCHITECTURE IN STUDIES BY TADEUSZ OBMIŃSKI
ARCHITEKTURA DREWNIANA W BADANIACH TADEUSZA OBMIŃSKIEGO
Full article
Cały artykuł
573
Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
THE ARCHITECTURE OF POLICE CITY AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES - SELECTED BUILDINGS
ARCHITEKTURA POLIC NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU - WYBRANE OBIEKTY
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
Full article
Cały artykuł
595
WOJCIECH KOSIŃSKI I Cracow University of Technology, POLAND
OUTLINE OF PAST LANDSCAPE ARCHITECTURE INFLUENCED BY TAO – BASED ON EXAMPLES SELECTED FROM CHINESE METROPOLISES
ZARYS DAWNEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU O WPŁYWACH IDEI TAO – NA PRZYKŁADACH WYBRANYCH Z CHIŃSKICH METROPOLII