|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 37/2019
SPACE & FORM NO 37/2019
Full article
Cały artykuł
543
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
Full article
Cały artykuł
511
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
Full article
Cały artykuł
651
Bohdan Cherkes, Oksana Dyachok I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
PROBLEMS OF MAINTENANCE OF SACRAL BUILDINGS ON AN EXAMPLE IN SMALL CITIES AND VILLAGES OF WESTERN PODILLYA
PROBLEMS OF MAINTENANCE OF SACRAL BUILDINGS ON AN EXAMPLE IN SMALL CITIES AND VILLAGES OF WESTERN PODILLYA
Full article
Cały artykuł
709
ANNA PAVLOVA I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
STRUCTURAL MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ORDER SYSTEM IN LVIV ARCHITECTURE OF INTERWAR PERIOD
STRUKTURALNA ANALIZA MORFOLOGICZNA PORZĄDKU ARCHITEKTONICZNEGO W ARCHITEKTURZE LWOWA OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO
Full article
Cały artykuł
624
Maciej Piekarski I Rzeszow University of Technology, Poland
STRUCTURAL FORM AS A MATERIAL FOR SHAPING AN ARCHITECTURAL WORK
FORMA STRUKTURALNA JAKO TWORZYWO DLA KSZTAŁTOWANIA DZIEŁA ARCHITEKTONICZNEGO
Full article
Cały artykuł
586
Agata Pięt I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Poland
MULTIFUNCTIONALITY OF THE CHOSEN CONTEMPORARY RAILWAY STATIONS
WIELOFUNKCYJNOŚĆ WYBRANYCH, WSPÓŁCZESNYCH DWORCÓW KOLEJOWYCH
Full article
Cały artykuł
700
Agnieszka Wojciechowska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
THE PREFABRICATE RESIDENTIAL AREAS ON THE EXAMPLE OF „SZCZECIN SYSTEM”
PREFABRYKOWANE BUDOWNICTWO WIELORODZINNE NA PRZYKŁADZIE "SYSTEMU SZCZECIŃSKIEGO"
Full article
Cały artykuł
627
Grzegorz Wojtkun I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
BETWEEN IMPRESSIONISM IN PAINTING, ARTISTIC CRAFT AND AVANT-GARDE IN ARCHITECTURE. CREATING INDEPENDENCE AND ITS AFTERMATH
MIĘDZY IMPRESJONIZMEM W MALARSTWIE, RZEMIOSŁEM ARTYSTYCZNYM A AWANGARDĄ W ARCHITEKTURZE. TWÓRCZA NIEZALEŻNOŚĆ I JEJ NASTĘPSTWA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
Full article
Cały artykuł
613
Marcin Dudek I Politechnika Krakowska, Poland
REVITALISATION OF THE BROWNFIELD LAND ON THE EXAMPLE OF THE FORMER BETHLEHEM STEEL
REWITALIZACJA TERENÓW POHUTNICZYCH NA PRZYKŁADZIE DAWNEJ HUTY BETHLEHEM
Full article
Cały artykuł
458
Iryna Kyrhyzbaieva I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
PROBLEMS OF FUNCTIONING OF THE PEDESTRIAN SPACE IN THE LVIV CITY
PROBLEMY FUNKCJONOWANIA PRZESTRZENI DLA PIESZYCH W MIEŚCIE LWÓW
Full article
Cały artykuł
577
Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
GARUDA WISNU KENCANA – THE SYMBOL OF BALI ISLAND
POSĄG GARUDA WISNU KENCANA – NOWY SYMBOL WYSPY BALI
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
Full article
Cały artykuł
521
Mariia Brych I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
PECULIARITIES OF MEMORIAL OPEN-AIR MUSEUMS SPACE FORMATION
Full article
Cały artykuł
588
Wiesława Gadomska I Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland
URBAN HORTICULTURE – AGRICULTURE WITHIN THE LANDSCAPE OF NEW YORK CITY
MIEJSKIE OGRODNICTWO – AGROKULTURA W KRAJOBRAZIE NOWEGO JORKU
Full article
Cały artykuł
514
Dawid Soszyński I Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland
RIVER IN THE MARGINS? CONTEMPORARY DEVELOPMENT OF RURAL RIVERSIDE AREAS. AN EXAMPLE OF THE MIDDLE WIEPRZ
RZEKA NA MARGINESIE? O WSPÓŁCZESNYM ZAGOSPODAROWANIU WIEJSKICH TERENÓW NADRZECZNYCH. PRZYKŁAD ŚRODKOWEGO WIEPRZA
HISTORIA | HISTORY
Full article
Cały artykuł
568
Iryna L. Kravchenko I Kiev National University of Construction and Architecture, , Ukraine
DEVELOPMENT OF THE ARCHITECTURE OF THE INFORMAL EDUCATION INSTITUTION IN THE PERIOD BETWEEN THE END OF THE 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTURY INSTYTUCJI NIEFORMALNEJ EDUKACJI W OKRESIE KOŃCA XIX I POCZĄTKU XX WIEKU
Full article
Cały artykuł
564
Iryna Pohranychna I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
THE ARCHITECTURE OF PALACE AND PARK COMPLEXES OF THE LATE XVIII - THE EARLY XIX CENTURIES BY JAKUB KUBICKI WITHIN POLAND
ARCHITEKTURA PAŁACOWO-PARKOWYCH KOMPLEKSÓW JAKUBA KUBICKIEGO W POLSCE (PÓŹNY XVIII – WCZESNY XIX WIEK)
Full article
Cały artykuł
667
Bartłomiej Sroka I Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kraków, Poland
WORKERS’ ESTATES 1840-1960 - HOUSING STANDARDS
OSIEDLA ROBOTNICZE 1840-1960 - STANDARDY MIESZKANIOWE
CYFROWE MIASTA | DIGITAL CITIES
Full article
Cały artykuł
609
Adam Zwoliński I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
GEOMETRICAL STRUCTURE OF PUBLIC SPACES IN VIRTUAL CITY MODELS. EXPLORING URBAN MORPHOLOGY BY HIERARCHY OF OPEN SPACES
GEOMETRYCZNA STRUKTURA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W WIRTUALNYCH MODELACH MIAST. BADANIE MORFOLOGII MIASTA POPRZEZ STRUKTURĘ PRZESTRZENI OTWARTYCH