|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 19/2013
space & FORM no 19 / 2013
Editor
Full article
Cały artykuł
1151
SPIS TREŚCI
TEORIA
Full article
Cały artykuł
2522
WOJCIECH KOSIŃSKI
Well-being and beauty - places friendly to the people in pre-modern cities. Ideas, projects, implementations
Dobro i piękno - miejsca przyjazne człowiekowi w miastach przed modernistycznych. Idee, projekty, realizacje
Full article
Cały artykuł
1879
JAN KUREK
IN SEARCH OF BEAUTY - ABOUT THE ARCHITECTURAL CREATIVE ACTIVITY OF WOJCIECH LEŚNIKOWSKI
W POSZUKIWANIU PIĘKNA - RZECZ O TWÓRCZOŚCI WOJCIECHA LEŚNIKOWSKIEGO
Full article
Cały artykuł
2670
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
THE FINANCIAL RESULTS PROGNOSIS OF ADOPTING THE LOCAL PLAN OF SPATIAL DEVELOPMENT AND THE MUNICIPAL BUDGET
PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO A BUDŻET GMINY
ARCHITEKTURA
Full article
Cały artykuł
1442
MIKOŁAJ BIAŁKO
HOUSING NEEDS OF THE CONTEMPORARY SOCIETIES
POTRZEBY MIESZKANIOWE WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW
Full article
Cały artykuł
1528
PIOTR BRZEZIŃSKI
SYSTEMATICS OF RAILWAY WATER TOWERS IN THE KUYAVIAN - POMERANIAN REGION
SYSTEMATYKA KUJAWSKO-POMORSKICH KOLEJOWYCH WIEŻ CIŚNIEŃ
Full article
Cały artykuł
1705
ANNA MARTYKA
MUZEALNYCH CHILDREN'S EDUCATION IN MUSEUM SPACES
EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH
Full article
Cały artykuł
1583
ANNA MIELNIK
RATIONALITY AND RATIONALISM IN ARCHITECTURE
RACJONALNOŚĆ I RACJONALIZM W ARCHITEKTURZE
Full article
Cały artykuł
1510
MIŁOSZ RACZYŃSKI
THE TYPES OF MODERN GLASS FACADE. IN SEARCH OF THE IDEA OF CONTINUITY OF THE CUBOIDAL FORM. PART FIVE
RODZAJE WSPÓŁCZESNEJ SZKLANEJ FASADY. W POSZUKIWANIU CIĄGŁOŚCI IDEI PROSTOPADŁOŚCIENNEJ FORMY. CZĘŚĆ PIĄTA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Full article
Cały artykuł
2070
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
NECESSARY CHANGES IN LOCAL PLAN OF SPATIAL DEVELOPMENT IN POLAND
KONIECZNE ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANOWANIU PRZESTRZENNYM W POLSCE
Full article
Cały artykuł
1455
ANNA MAURER
RESTORING RIVER TO THE CITY IN THE CONTEXT OF REVITALIZATION OF FORMER INDUSTRIAL CITIES - SELECTED EXAMPLES
PRZYWRÓCENIE RZEKI MIASTU W KONTEKŚCIE REWITALIZAJI MIAST POPRZEMYSŁOWYCH - WYBRANE PRZYKŁADY
Full article
Cały artykuł
1447
ALEKSANDRA OBRAŁ
THE REVITALIZATION PROJECT OF PUBLIC SPACE ALONG SOLIDARNOŚCI AVENUE IN NOWA HUTA
PROJEKT REWITALIZACJI PRZESTRZENI PUBLICZNYCH WZDŁUŻ ALEI SOLIDARNOŚCI W NOWEJ HUCIE
Full article
Cały artykuł
1579
ERNESTYNA SZPAKOWSKA
CHARACTERISTICS OF THE CHOSEN EXAMPLES OF IDEAL CITIES MOTIVATED BY SOCIAL VISION. PART I
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW MIAST IDEALNYCH, MOTYWOWANYCH WIZJĄ SPOŁECZNĄ. CZĘŚĆ I
Full article
Cały artykuł
1566
ANNA ZABDYR-JAMRÓZ
RESTORING RIVER TO THE CITY INTOWN SQUARE AND COURTYARD - PARTICIPATION AND ANTYCYPATIONS PROBLEMS
MIEJSKI PLAC I PODWÓRKO A PARTYCYPACJA I ANTYCYPACJA
KRAJOBRAZ
Full article
Cały artykuł
1349
WITOLD PAU BURKIEWICZ
SPANISH-ARABIC GARDENS AND ANTONIO GAUDI'S GARDENS; TWO STYLES OF EUROPEAN GARDEN ART
OGRODY HISZPAŃSKO-ARABSKIE ORAZ OGRODY ANTONIO GAUDIEGO, DWA STYLE EUROPEJSKIEJ SZTUKI OGRODOWEJ
Full article
Cały artykuł
1413
ANNA GAŁECKA-DROZDA
LANZAROTE CÉSAR MANRIQUE'S ARTWORKS IN SERVICE OF LANZAROTE'S LANDSCAPE PROTECTION
TWÓRCZOŚĆ CÉSARA MANRIQUE W SŁUŻBIE OCHRONY KRAJOBRAZU
Full article
Cały artykuł
1450
KASPER JAKUBOWSKI
URBAN GREEN SPACE SYSTEMS AS A TOOL FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT OF A CITY
SYSTEMY TERENÓW ZIELENI KANWĄ EKOLOGICZNEGO ROZWOJU MIASTA
Full article
Cały artykuł
1435
PRZEMYSŁAW KOWALSKI, MIŁOSZ ZIELIŃSKI
SOCIO-CULTURAL DETERMINANTS OF THE PERCEPTION OF SPRINGS IN THE LANDSCAPE
SPOŁECZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA POSTRZEGANIA ŹRÓDEŁ W KRAJOBRAZIE
Full article
Cały artykuł
1769
DOROTA KRUG
SCULPTURES IN PUBLIC SPACES AND THEIR LANDSCAPE CONTEXT
RZEŹBY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ A ICH KONTEKST KRAJOBRAZOWY
Full article
Cały artykuł
2273
NATALIA POCHEĆ, AGNIESZKA WÓJCIK
THE PRACTICE OF USING MODERN CONSTRUCTION MATERIALS IN RESTORING HISTORICAL GARDENS
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZY REWALORYZACJI OGRODÓW HISTORYCZNYCH
Full article
Cały artykuł
1694
SANDRA RUS
SOUND GARDEN CONCEPTUAL DESIGN
PROJEKT KONCEPCYJNY PARKU DŹWIĘKOWEGO
HISTORIA
Full article
Cały artykuł
1458
AGNIESZKA FITTA
JAROSŁAW - TRACES OF MULTICULTURALISM. PART I
JAROSŁAW - ŚLADY WIELOKULTUROWOŚCI. CZĘŚĆ I
Full article
Cały artykuł
1343
ANNA SOŁTYSIK
TRADITION AND THE PRESENT IN ARCHITECTURE OF RURAL AREAS IN NORWAY AND NORTHERN RUSSIA
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ W ARCHITEKTURZE OBSZARÓW WIEJSKICH NORWEGII I ROSJI PÓŁNOCNEJ