|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 23/2015 CZĘŚĆ 2
space & FORM no 23/2015 PART 2
Editor
Full article
Cały artykuł
1296
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
Full article
Cały artykuł
1621
KRYSTYNA PAPRZYCA
Places-Non Places In the space of small towns
Miejsca - nie-miejsca w przestrzeniach małych miasteczek
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
Full article
Cały artykuł
1921
ZBIGNIEW KĘSEK
Zakopane - Tradition and identity
Zakopane - Tradycja i tożsamość
Full article
Cały artykuł
1789
STANISŁAW KRZAKLEWSKI
Upgrading of town identity signs illustrated with an example of the orchid house in Łańcut
Rewitalizacja znaków tożsamości miasta na przykładzie storczykarni w Łańcucie
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
Full article
Cały artykuł
1597
WOJCIECH BARTOSZCZUK
Analysis of planning regulations that enable preserving local archtectural features - study of Otwock
Analiza ustaleń planistycznych umożliwiających zachowanie lokalnych cech architektury na przykładzie Otwocka
Full article
Cały artykuł
2146
MAŁGORZTA DENIS | ANNA MAJEWSKA
Józefów city in the suburban area of Warsaw as a matter of planning in the era of sustainable development
Miasto Józefów w strefie podmiejskiej Warszawy jako podmiot działań planistycznych w dobie zrównoważonego rozwoju
Full article
Cały artykuł
1551
JUSTYNA JUCHIMIUK
The energy revitalisation of towns in the aspect of using renewable energy sources
Energetyczna rewitalizacja miast w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Full article
Cały artykuł
1469
AGNIESZKA KARDAŚ | AGNIESZKA TUREK
Effects of revitalization programs in selected small cities
Efekty realizacji programów rewitalizacji na przykładzie wybranych małych miast
Full article
Cały artykuł
1672
JUSTYNA KOBYLARCZYK
Size of the small city
Wielkość małego miasta
Full article
Cały artykuł
2262
MARIUSZ ŁYSIEŃ
Spatial problems of waterfront public areas in small and medium towns - selected examples
Problemy przestrzenne terenów nadwodnych małych i średnich miast na wybranych przykładach
Full article
Cały artykuł
2131
ANNA MAJWSKA | PAULINA SIWIK
Protection of spatial identity as a chance of revitalization of Kozienice
Ochrona tożsamości przestrzennej miasta szansą na rewitalizację Kozienic
Full article
Cały artykuł
1749
LUBA SMIRNOWA
Existing and potential factors of revitalisation of Byczyna town
Istniejące oraz potencjalne czynniki rewitalizacyjne Byczyny
Full article
Cały artykuł
1540
RAFAŁ URBANIAK
Value of modern city - is it saved?
Wartość współczesnego miasta - czy ocalona?
Full article
Cały artykuł
1943
DOROTA WANTUCH-MALTA
Transformations and multiform of public urban spaces of small western european cities
Przeobrażenia przestrzeni publicznej w małych miastach Europy zachodniej
Full article
Cały artykuł
1650
ADAM ZWOLIŃSKI
Prospects and potentials of revitalization of public spaces in small cities. Analysis of spatial continuity and geometrical parameters of urban structure in environment of 3d city models
Szanse i możliwości rewitalizacji przestrzeni publicznych małych miast. Analiza ciągłości przestrzennej i struktury geometrycznej układu urbanistycznego w środowisku modeli 3d miast.
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
Full article
Cały artykuł
1794
MARIA AGAJEW | BARBARA WYCICHOWSKA
The way of using the landscape values of the watercourses in the small towns of the Łódź region
Wykorzystanie walorów krajobrazowych cieków w małych miastach regionu łódzkiego
Full article
Cały artykuł
1409
IGA GRZEŚKOW
Revitalization of green areas Wabrzezno opportunity to improve the quality of the public space of the small city
Rewitalizacja terenów zieleni Wąbrzeźna szansą na poprawę jakości przestrzeni publicznej małego miasta
Full article
Cały artykuł
1866
KATARZYNA PAŁUBSKA
Hidden value of small towns in eastern Poland - building identity through open public spaces
Ukryte wartości małych miast polski wschodniej - budowanie tożsamości poprzez otwarte przestrzenie publiczne
Full article
Cały artykuł
1416
MARCIN SPYRA
Small cities as an element of cross-border landscape exemplified in the Pradziad euroregion
Małe miasta jako element krajobrazu transgranicznego na przykładzie fragmentu euroregionu Padziad
Full article
Cały artykuł
3432
KINGA TKACZ
Revitalization of Coal Mine Belchatow, as an opportunity for the development of small towns
Rewitalizacja terenów KWB "Bełchatów" jako szansa na rozwój małych miast
HISTORIA | HISTORY
Full article
Cały artykuł
2214
MONIKA ADAMSKA
Medieval market squares as individual and attractive public space of small-sized towns in opole voivodeship
Średniowieczne rynki atrakcyjną i indywidualną przestrzenią publiczną małych miast województwa opolskiego
Full article
Cały artykuł
1791
JOANNA ARLET | PIOTR ARLET
Timber-framing buildings in towns and cities of Western Pomerania, issues and chances to survive
Zabytkowe budynki ryglowe w miastach i miasteczkach Pomorza Zachodniego, problemy i szanse przetrwania