|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 22/ZeszyT 3_2014
space & FORM no 22 / PART 3_2014
Editor
Full article
Cały artykuł
1309
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
Full article
Cały artykuł
2007
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
The struggle of the values for existence in space
Walka wartości o byt w przestrzeni
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
Full article
Cały artykuł
2000
ROBERT BAREŁKOWSKI
Problems of the implementation of participatory design in Poland
Problemy implementacji projektowania partycypacyjnego w Polsce
Full article
Cały artykuł
1663
ERNESTYNA SZPAKOWSKA-LORANC
Architectural pop-narratives
Architektoniczne pop-narracje
Full article
Cały artykuł
2145
GRZEGORZ WOJTKUN
Modern housing in the USA and principles of the European avant-garde in architecture
Nowoczesne mieszkalnictwo w Stanach Zjednoczonych a pryncypia europejskiej awangardy w architekturze
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
Full article
Cały artykuł
2415
MARCIN FURTAK | MILENA MOJECKA
Designing greenery on wildlife crossings in the context of existing experiences and regulations
Kształtowanie zieleni na przejściach dla zwierząt w kontekście istniejących doświadczeń i uregulowań prawnych
Full article
Cały artykuł
1770
ANNA SOŁTYSIK
Wooden roman-catholic and orthodox churches in Carpathian landscape
Drewniane kościoły i cerkwie w krajobrazie Karpat
HISTORIA | HISTORY
Full article
Cały artykuł
1511
BEATA AFELTOWICZ
Piotr Zaremba as an "onomastic expert"
Piotr Zaremba jako "onomasta"
Full article
Cały artykuł
1480
LECHOSŁAW CZERNIK
International postgraduate education programs of nineties implemented at Technical University of Szczecin
Międzynarodowe programy kształcenia podyplomowego lat 90 realizowane na Politechnice Szczecińskiej
Full article
Cały artykuł
1457
ALEKSANDRA GRZEMSKA
Everyday life in the records of Piotr Zaremba
Codzienność w zapiskach Piotra Zaremby
Full article
Cały artykuł
1327
SŁAWOMIR IWASIÓW
The Europe of Piotr Zaremba
Europa Piotra Zaremby
Full article
Cały artykuł
1469
DOROTA KOZARYN
"Talking about oneself" in Piotr Zaremba's memories of the Szczecin city mayor
"Mówienie o sobie" w Piotra Zaremby wspomnieniach prezydenta Szczecina
Full article
Cały artykuł
1498
KRYSTYNA MIESZKOWSKA
Postgraduate course of town and regional planning for developing countries 1966 - 1990
Podyplomowe studium urbanistyki i planowania regionalnego dla krajów rozwijających się 1966 - 1990
Full article
Cały artykuł
1445
MAREK WOŁOSZYN
The beginnings of architecture education in Szczecin, the role of the professor Dr. Eng. Peter Zaremba
Początki nauczania architektury w Szczecinie, rola prof. dr. inż. Piotra Zaremby