|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 47/2021
SPACE & FORM NO 47/2021pobrano
174
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
179
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
223
Grzegorz Wojtkun I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
EPIDEMIC DETERMINATS IN HOUSING
EPIDEMICZNE DETERMINANTY W MIESZKALNICTWIE
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
198
Jan Cudzik, Konstancja Olszewska I Gdańsk University of Technology, Poland
TECHNOLOGY OF CREATING AND USAGE OF PROECOLOGICAL BLOCK EMPTYSEED
TECHNOLOGIA WYTWORZENIA I ZASTOSOWANIA EKOLOGICZNEGO PUSTAKA EMPTYSEED W ARCHITEKTURZE
pobrano
207
Paweł Horn I Wroclaw University of Science and Technology, Poland
THE NEED OF ITEGRATION OF HEALTH ASPECTS IN SUSTAINABILITY BY URBAN-ARCHITECTURAL MULTICRITERIA ASSESSMENT TOOLS
POTRZEBA INTEGRACJI ASPEKTÓW ZDROWIA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POPRZEZ WYKORZYSTANIE NARZĘDZI URBANISTYCZNEJ I ARCHITEKTONICZNEJ OCENY WIELOKRYTERIALNEJ
pobrano
252
Jan Kurek I Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Crakow, Poland
ARCHITECTURE OF MALTA’S STRUCTURES
ARCHITEKTURA KAMIENNYCH STRUKTUR MALTY
pobrano
207
Maciej Piekarski, Ewa Kulpińska, Anna Prokop I Rzeszow University of Technology, Poland
ILLUSORY RESTITUTION OF NOT PRESERVED ARCHITECTURAL OBJECTS – AN ANALYSIS OF METHODS AND A CASE STUDY
ILUZORYCZNA RESTYTUCJA NIEZACHOWANYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH – ANALIZA METOD I STUDIUM PRZYPADKU
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
209
Ewa Jarecka - Bidzińska, Małgorzata Denis I Warsaw University of Technology, Poland
THE IDENTITY IMPORTANCE IN SHAPING SELECTED, NEW URBAN SPACES IN WARSAW, PRAGA – PÓŁNOC
ZNACZENIE TOŻSAMOŚCI W KSZTAŁTOWANIU WYBRANYCH, NOWYCH PRZESTRZENI MIEJSKICH NA PRADZE – PÓŁNOC W WARSZAWIE
pobrano
185
Paweł Nowak I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
LIMITED SPACE FOR TREES IN THE URBAN PLANNING OF THE CITY (ON THE EXAMPLE OF SELECTED LOCATIONS IN SZCZECIN AND GOLENIÓW)
OGRANICZONA PRZESTRZEŃ DLA DRZEW W ZAGOSPODAROWANIU URBANISTYCZNYM MIASTA (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH LOKALIZACJI W SZCZECINIE I GOLENIOWIE)
pobrano
192
Izabela Piklikiewicz-Kęsicka I Poznan University of Technology, Poland
REVITALIZATION OF THE AREA OF FORT III GRAF KIRCHBACH AS AN ELEMENT OF RESPONSIBLE URBANIZATION OF THE CITY OF POZNAŃ
REWITALIZACJA OBSZARU FORTU III GRAF KIRCHBACH JAKO ELEMENT ODPOWIEDZIALNEJ URBANIZACJI MIASTA POZNAŃ
pobrano
211
Anna SygulskaI Poznan University of Technology, Poland
SOUND IN URBAN PLANNING – SELECTED ISSUES
DŹWIĘK W PLANOWANIU URBANISTYCZNYM – WYBRANE ZAGADNIENIA
pobrano
270
Szymon Usydus I Cracow University of Technology, Poland
SIGNIFICANCE OF THE TEHELNE POLÉ NATIONAL STADIUM FOR BRATISLAVA AND FOOTBALL DEVELOPMENT IN SLOVAKIA
ZNACZENIE STADIONU NARODOWEGO TEHELNÉ POLE DLA BRATYSŁAWY I ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ NA SŁOWACJI
HISTORIA | HISTORY
pobrano
194
Mojgan Aghaeimeybodi, Elham Andaroodi I University of Tehran, Tehran, Iran
CULTURAL LANDSCAPE AND TYPOLOGY OF THE KHARANAQ VILLAGE IN IRAN
pobrano
189
Olha Okonchenko I Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Ihor Okonchenko I Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine
PARAMETERS OF CASTLE FORTIFICATIONS ON THE TERRITORY OF THE WESTERN REGIONS OF UKRAINE OF THE MIDDLE OF THE 16TH - BEGINNING OF THE 18TH CENTURIES
PARAMETRY UMOCNIEŃ ZAMKOWYCH W POŁOWIE XVI – NA POCZĄTKU XVIII WIEKU NA TERENIE ZACHODNICH OBWODÓW UKRAINY
pobrano
195
Adriana Sowała I Planning Office in Łódź, Poland
THE HISTORY OF THE OLD TOWN HALL IN SIERADZ
DZIEJE STAROMIEJSKIEGO RATUSZA W SIERADZU
pobrano
226
Denis Saenko I Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
HISTORICAL CONDITIONS IN DESIGNING PRE-SCHOOL CENTERS, ON THE EXAMPLE OF GERMANY AND UKRAINE