EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 33/2018
SPACE & FORM NO 33/2018pobrano
370
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
349
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
403
Teresa Bardzińska-Bonenberg, Karolina Sobczyńska
GREENERY, A HISTORICAL TOWNSCAPE MARKER AND STIMULATOR. POZNAN AS A CASE STUDY
ZIELEŃ JAKO ELEMENT ORAZ WYZNACZNIK WIZUALNOŚCI MIASTA HISTORYCZNEGO. PRZYKŁAD POZNANIA
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
372
Belousko Artem
CUSTOMER’S NEEDS AS A FACTOR IN FORMING THE IMAGE OF ARCHITECTURAL OBJECTS
POTRZEBY KLIENTA, JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY WYGLĄD OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH
pobrano
346
Romuald Fajtanowski, Ewa Raczyńska-Mąkowska
THE IDEA OF OPEN FORM – THE BENCH IN THE PUBLIC SPACE. PUTTING THEORY INTO ACTION BASED ON EXAMPLE OF STU-DENTS’ CONTEST ENTRIES
IDEA FORMY OTWARTEJ – ŁAWKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. WDRAŻANIE TEORII NA PRZYKŁADZIE KONKURSOWYCH PRAC STUDENCKICH
pobrano
359
Ryszard Hajdamowicz
SPACE DEVELOPMENT AESTHETICS – INDISCERABLE BAUTY
ESTETYKA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI – PIĘKNO NIEDOSTRZEGALNE
pobrano
290
Mariana Shukatka
CLASSIFICATION OF HERALDIC COMPOSITIONS IN THE LVIV’S ARCHITECTURE
KLASYFIKACJA KOMPOZYCJI HERALDYCZNYCH W ARCHITEKTURZE LWOWA
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
364
Serhii Danylov
INFORMATION MODEL OF ANALYSIS OF CITY AS A COMPLEX DYNAMIC SYSTEM
INFORMACYJNY MODEL ANALIZY MIASTA JAKO KOMPLEKSOWY SYSTEM DYNAMICZNY
pobrano
356
Tomasz Dudek, Paulina Rużyła
THE NEED FOR RECREATION SPACE WITH A DOG IN CITIES IN THE LIGHT OF SOCIAL INTERACTION – THE EXAMPLE OF RZESZÓW
ZAPOTRZEBOWANIE NA PRZESTRZEŃ DO REKREACJI Z PSEM W MIASTACH W ŚWIETLE INTERAKCJI SPOŁECZNYCH – PRZYKŁAD RZESZOWA
pobrano
275
Mikołaj Heigel
BUILDING COVERAGE RATIO. THE DEVELOPMENT SPATIAL CONTINUITY DIAGRAM
WSPÓŁCZYNNIK KONCENTRACJI ZABUDOWY. ROZWINIĘCIE DIAGRAMU CIĄGŁOŚCI PRZESTRZENNEJ
pobrano
270
Małgorzata Kaus, Łukasz Rosiak, Joanna Wróblewska-Jachna
PERCEPTION BYDGOSZCZ PUBLIC SPACES BY LOCAL RECEIVERS AS AN INTRODUCTION TO THE PARTICIPATION PROJECT PROCESS
POSTRZEGANIE BYDGOSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH PRZEZ LOKALNYCH ODBIORCÓW JAKO WSTĘP DO PARTYCYPACYJNEGO PROCESU PROJEKTOWEGO
pobrano
307
Iryna Kutsyna
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PEDESTRIAN WAYS OF UZHHOROD
TWORZENIE I ROZWÓJ ŚCIEŻEK DLA PIESZYCH NA PRZYKŁADZIE UŻGORODU
pobrano
261
Halyna Petryshyn, Roman Liubytskyi
IGNACY DREXLER'S VISION OF PLANNING DEVELOPMENT OF THE CITY OF LVIV
WIZJA ROZWOJU PLANISTYCZNEGO MIASTA LWOWA IGNACEGO DREXLERA
pobrano
277
Hanna S. Shostak
BARRIER-FREE ENVIRONMENT FORMATION IN THE CURRENT URBAN LANDSCAPE
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
267
Wiesława Gadomska, Emilia Marks
CONTEMPORARY STRUCTURES DOMINANT DUE TO HEIGHT IN THE LANDSCAPE OF THE GREAT MASURIAN LAKE DISTRICT
WSPÓŁCZESNE DOMINANTY WYSOKOŚCIOWE W KRAJOBRAZIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH
pobrano
267
Iwona Dominika Orzechowska-Szajda
VISUAL LANDSCAPE INVENTORY (VLI) AS A TOOL SUPPORTING LANDSCAPE PLANNING AND MANAGEMENT
VISUAL LANDCAPE INVENTORY (VLI) JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM
pobrano
240
Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk
GREENARY IN THE REVITALIZATION PROCESSES OF POST-INDUSTRIAL AREAS IN THE RUHRY AND THE UPPER SILESIAN INDUSTRIAL DISTRICTS
ZIELEŃ W PROCESACH REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA OBSZARZE ZAGŁĘBIA RUHRY I GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
HISTORIA | HISTORY
pobrano
264
Artur Jurek
I BUILT IT NOT FOR YOU, YOU SHOULD BUILD IT FOR YOURSELF, CRACOW ARCHITECT WŁADYSŁAW EKIELSKI AND HIS OWN HOUSE
JAM TO BUDOWAŁ NIE TOBIE, TY TEŻ BUDUJ K’WOLI SOBIE, KRAKOWSKI ARCHITEKT WŁADYSŁAW EKIELSKI I JEGO DOM WŁASNY
pobrano
291
Alicja Świtalska
IN BRIEF POLICE CITY HISTORY TO THE 18TH CENTURY
ZARYS HISTORII MIASTA POLICE DO XVIII WIEKU