EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 16/2011
space & FORM no 16 / 2011

Pobierz cały numer 16 pisma >>>


Stopka redakcyjna
pobrano
531
SPIS TREŚCI
TEORIA
pobrano
568
WOJCIECH KOSIŃSKI
Piękno i brak piękna zielonej szaty miejskich osiedli II RP, PRL oraz III RP - w stronę urbanistyki krajobrazu
Beauty and Lack of Beauty in Green Design of Housing Estates in Polish Cities 1919-2012. Towards Landscape Urbanism in XXI C.
pobrano
839
KUTIAK ANDRZEJ BRUNO
Projektowanie w kontekście historycznym - Czyli słów kilka o Sanockim Wzgórzu Zamkowym
Aspects of Designing in a Historical Context - A Few Words About the Castle Hill in Sanok
pobrano
729
RUBINOWICZ PAWEŁ
Chaos jako porządek wyższego rzędu w wybranych trendach współczesnej architektury
Chaos as the Higher Order in Selected Trends of Contemporary Architecture
pobrano
733
SZPAKOWSKA ERNESTYNA
Architektura miasta idealnego. Wprowadzenie
Architecture Of Ideal City. Introduction
pobrano
735
WOŁOSZYN MAREK
Lokalizacja funkcji akademickich w Szczecinie - rozproszyć czy skupić?
Spatial Arrangement of Academic Functions In Szczecin - to Disperse or to Concentrate?
pobrano
711
ZIMNICKA AGNIESZKA
Komunikacja graficzna w strategiach rozwoju
Graphic Communication in Development Strategies of Voivodships
ARCHITEKTURA
pobrano
765
ARLET PIOTR
Haubarg - Fryzyjski dom w kształcie piramidy
Haubarg - Frisian House in Shape of a Pyramid
pobrano
638
BAREŁKOWSKA KATARZYNA
Modele architektoniczne a rozumienie struktury przestrzennej budowli historycznych i współczesnych Architectural
Models and Structural Comprehension of Histrorical and Contemporary Buildings
pobrano
617
BONDAR JAROSŁAW
Wolność w twórczości architektonicznej
Architectural Creativity and the Concept of Freedom
pobrano
582
CHLASTA LESZEK
Metodyka aplikacyjna programu funkcjonalno-użytkowego
Methodological Application of Functional Program
pobrano
618
CZYŃSKI MAREK, OSTROWSKI MAREK
Reklama w przestrzeni publicznej miasta
Advertisement in Municipal Public Spaces
pobrano
1005
KOSIŃSKI JAN
Architektura - przestrzeń "ograniczona"
Architecture - "Constrained" Space
pobrano
972
KUREK JAN
Branly - nowa filozofia formowania przestrzeni - na tle twórczości Jean Nouvel'a Ouai
Branly - New Idea of Designing the Space - on the Background of the Work by Jean Nouvel
pobrano
1069
ŁUCKA ROBERT
Czytanie przestrzeni z Katarzyną Kozyrą w tle
Reading the Space with Katarzyna Kozyra in the Background
pobrano
796
MIELNIK ANNA
Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część druga
Contemporary Minimalistic Tendencies in Architecture of Onefamily Houses. Part 2
pobrano
631
POSTĘPSKA KATARZYNA
Rewitalizacja fabryki w Radomiu na centrum sztuki "Fabryka Zieleni"
Redevelopment of the Former Factory in Radom into "Green Factory" Arts Center
pobrano
595
RACZYŃSKI MIŁOSZ
W poszukiwaniu ciągłości idei prostopadłościennej formy. Uwarunkowania techniczne i materiałowe. Część trzecia
In Search of the Idea of Continuity of the Cuboidal Form. Technical and Material Conditions. Part Three
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
1003
KOENIG REINHARD
Generowanie struktur urbanistycznych: z wykorzystaniem metody "multi-agent system" oraz metody automatów komórkowych
Generating Urban Structures: a Method for Urban Planning Supported by Multi-Agent Systems and Cellular Automata
pobrano
627
BAREŁKOWSKI ROBERT
Metodyka przeprowadzania oceny i rekomendacji lokalizacji przedsięwzięć OZE
The Methodology of Evaluation And Determination of "Res" Project Allocation
pobrano
642
CZEKIEL-ŚWITALSKA ELŻBIETA
Wybrane zagadnienia prawne a praktyka w planowaniu miejscowym
Selected Legal Issues Against Practice in Local Planning
pobrano
479
CZERNIK LECHOSŁAW, PASZKOWSKI ZBIGNIEW
Transformacja obszarów waterfront w Lizbonie. Poço Do Bispo & Braço De Prata - studium przypadku
Transformation Of Waterfront Areas In Lisbon. Poço Do Bispo & Braço De Prata - Case Study
pobrano
904
CZYŃSKA KLARA
W stronę miasta kompaktowego - realizacja idei w dydaktyce
Towards a Compact City - Implementation of the Idea in Didactics
pobrano
720
MAŁEK JOANNA
Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji
Historical and Contemporary Conditioning of Suburbanization Processes
pobrano
1346
SZWED JOANNA
Współczesna rola bulwarów w mieście
Contemporary Role of Boulevard in the City
pobrano
599
PASZKOWSKI ZBIGNIEW
Wybrzeże Słońca - intensywne zagospodarowanie strefy nadmorskiej Costa del Sol w Hiszpanii - próba oceny
Coast of the Sun - The Intensive Development of the Coastal Zone of the Costa Del Sol In Spain. An Attempted Appraisal
pobrano
1893
TOKAJUK JERZY
Nieodwracalne konsekwencje braku planów miejscowych w gminach strefy podmiejskiej miasta Białegostoku
The Irreversible Consequences of Lack of Local Plans in Communes of Suburban Area of Bialystok
pobrano
926
ZWOLIŃSKI ADAM
W poszukiwaniu utraconych przestrzeni publicznych małych miast. Możliwości urbanistycznej transformacji obszaru centrum Nowogardu
In Search of Lost Public Spaces in Small Towns. Possibilities of Urban Transformation of Town Centre in Nowogard
KRAJOBRAZ
pobrano
635
MARZĘCKI WALDEMAR
Szlak panoram Lublina
Lublin Route of Panoramas
pobrano
1117
MYTYCH DAMIAN
Przestrzeń rekreacyjna w mieście - rewitalizacja zalewu Bagry w Krakowie
Recreation Area in the City - The Revitalization of the Lagoon Bagry in Krakow
pobrano
1055
ZIELIŃSKI MIŁOSZ
Wpływ społeczności lokalnych na krajobraz miejski
Impact of Local Communities on Urban Landscape Experience as an Example of Malopolska
HISTORIA
pobrano
690
AUGUSTYN-LENDZION EWA
Średniowieczne ratusze w krajach Europy zachodniej - geneza Medieval
Town Halls in Western European Countries - Origins
pobrano
943
AUGUSTYN-LENDZION EWA
Średniowieczne ratusze w krajach Europy zachodniej - program
Medieval Town Halls in Western European Countries - Functional Program
pobrano
761
BIZIO KRZYSZTOF
Ceglane detale elewacyjne w międzynarodowej wielorodzinnej szczecińskiej architekturze mieszkaniowej
Brick Facade Details in the Szczecin Interwar Multifamily Residential Architecture
pobrano
757
FURTAK MARCIN
Remont i częściowa odbudowa kładki pieszej przez rzekę Rabę, łączącej Proszówki z Krzyżanowicami, w perspektywie krajobrazowo-kulturowo-inżynierskiej
Repair and Partial Reconstruction of Footbridge Over Raba River, in a Cultural, Landscape and Engineering Perspective
pobrano
605
RUTYNA HALINA
Neogotycki kościół Ducha Świętego w Stargardzie Szczecińskim. Cz. 1.: Architektura
Neo-Gothic Holy Spirit Church in Stargard Szczczeciński. Part 1: Architecture
pobrano
743
WOJTKUN GRZEGORZ
Osiedla Kaliny i Przyjaźń w Szczecinie - "uniwersalna" wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa
Kaliny and Przyjazn Housing Estates in Szczecin - "Universal" Multifamily Residental Development
pobrano
953
ŻURAKOWSKA EWA
Twórczość Dominikusa Böhma na Śląsku
Dominikus Böhm's Artistic Works in Silesia