|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 26/2016
SPACE & FORM NO 26/2016pobrano
596
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
Spis tresci
pobrano
564
STOPKA REDAKCYJNA
TEORIA | THEORY
pobrano
1083
Jeremi T. Królikowski, Katarzyna Piądłowska, Beata Rothimel, Karolina Wlazło-Malinowska
ANALIZA SEKWENCJI WIDOKOWYCH JAKO METODA WALORYZACJI I PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU MIASTA
SEQUENCE VIEWING ANALYSIS AS AN URBAN LANDSCAPE VALORISATION AND DESIGN METHOD
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA | ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
1021
Magdalena Czałczyńska-Podolska
WSPÓŁCZESNY PLAC ZABAW JAKO ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ
CONTEMPORARY PLAYGROUND AS ATTRACTIVE SPACE
pobrano
756
Agnieszka Gawłowska, Edyta Rosłon-Szeryńska
ESTETYKA MIEJSC ZABAW DZIECIĘCYCH I JEJ RELATYWIZM NA PRZYKŁADZIE WARSZAWSKICH PLACÓW ZABAW
THE AESTHETICS OF CHILDREN PLAY AREAS AND THEIR RELATIVISM ON THE EXAMPLE OF WARSAW PLAYGROUNDS
pobrano
858
Paweł Nowak
ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM MIEJSCOWOŚCI PRZEKSZTAŁCONYCH W OSIEDLA NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA-DĄBIA
LANDSCAPE MANAGEMENT IN TOWNS TRANSFORMED INTO CITY SETTLEMENTS ON EXAMPLE OF SZCZECIN DĄBIE
pobrano
1390
Sławomir Wojtkiewicz
STARY ZAMEK W GRODNIE KONCEPCJA KSZTAŁTOWANIA ARCHITEKTURY KONTEKSTUALNEJ NA PRZYKŁADZIE ZAMKU W GRODNIE
OLD HORODNA CASTLE CONCEPT OF SHAPING CONTEXTUAL ARCHITECTURE FOR EXAMPLE THE CASTLE IN GRODNO
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
1589
Anna Bazan-Krzywoszańska
DOKUMENTY PLANISTYCZNE NARZĘDZIEM W POLITYCE OCHRONY KRAJOBRAZU
PLANNING DOCUMENTS AS AN INSTRUMENT OF LANDSCAPE PROTECTION POLICY
pobrano
1404
Magdalena Czałczyńska-Podolska, Eliza Sochacka-Sutkowska
WARTOŚCI KRAJOBRAZOWE NABRZEŻY ODRY W SZCZECINIE A STOPIEŃ ICH WYKORZYSTANIA W BUDOWIE TOŻSAMOŚCI MIASTA
LANDSCAPE VALUES OF THE EMBANKMENT OF THE ODRA RIVER IN SZCZECIN AND THE DEGREE OF THEIR USE FOR BUILDING THE CITY
pobrano
834
Renata Giedych
OCENA WIZUALNEGO WPŁYWU PRZEDSIĘWZIĘĆ NA KRAJOBRAZ – NOWE WYZWANIE DLA OCEN ŚRODOWISKOWYCH
VISUAL IMPACT ASSESSMENT – NEW CHALLENGE FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
pobrano
1240
Gabriela Klause, Elżbieta Raszeja, Paweł Szumigała
WARTOŚĆ KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO – ZAGROŻONA, KREOWANA, UTRACONA I OŻYWIANA. POZNAŃSKIE DOŚWIADCZENIA
THE VALUE OF URBAN LANDSCAPE –THREATENED, CREATED, LOST AND REVIVED. THE POZNAŃ EXPERIENCE
pobrano
1441
Halyna Petryshyn, Yuriy Kryvoruchko
WZGÓRZE ŚWIĘTEGO JURA – NIEPRZEMIJAJĄCA ATRAKCYJNOŚĆ KRAJOBRAZU LWOWA
ST. GEORGE HILL – THE PERMANENT ATTRACTION OF LVIV LANDSCAPE
pobrano
1154
Elżbieta Raszeja, Daniel Mikulski
ZINTEGROWANA OCENA SPOŁECZNEJ WARTOŚCI KRAJOBRAZU NA OBSZARZE ZIEMI ŚREDZKIEJ
INTEGRATED ASSESSMENT OF SOCIAL VALUE OF LANDSCAPE IN THE ŚRODA WIELKOPOLSKA REGION
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
1281
Mariusz Antolak
KRAJOBRAZ MIASTA OSTRÓDY – PERŁY OBERLANDU (STAN I PERSPEKTYWY)
LANDSCAPE OF OSTRÓDA – THE PEARL OF OBERLAND (CONDITION AND PERSPECTIVES)
pobrano
1404
Mariusz Antolak, Eliza Krawiecka
ANALIZA I WALORYZACJA KRAJOBRAZU NIECZYNNYCH LINII KOLEJOWYCH NA PRZYKŁADZIE TRASY LIDZBARK WARMIŃSKI–JARZEŃ
ANALYSIS AND VALUATION OF THE LANDSCAPE OF DISUSED RAILWAY LINES: A CASE STUDY OF THE LIDZBARK WARMIŃSKI-JARZEŃ LINE
pobrano
962
Tomasz Dudek
WALORYZACJA KRAJOBRAZU LEŚNEGO CZARNORZECKO - STRZYŻOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
VALUATION OF FOREST LANDSCAPE IN THE CZARNORZECKO – STRZYŻOWSKI LANDSCAPE PARK
pobrano
1740
Katarzyna Hodor, Katarzyna Łakomy
SACRUM KRAJOBRAZU, ESTETYZACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
LANDSCAPE SACRUM, AESTHETISATION OF URBAN SPACE
pobrano
1007
Aleksandra Lis, Marta Weber-Siwirska, Monika Ziemiańska
METODA OCENY I WERYFIKACJI DOBORU ROŚLIN W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA PRZESTRZENI
METHOD OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF PLANT SELECTION IN SPACE SAFETY ASPECT
pobrano
1413
Tomasz Malczyk
RZECZYWISTO -WIRTUALNY ASPEKT ODDZIAŁYWANIA FARM WIATROWYCH W KRAJOBRAZIE OTWARTYM
ACTUAL-VIRTUAL IMPACT ASPECT OF WIND FARMS ON AN OPEN LANDSCAPE
pobrano
1272
Małgorzata Anna Okołowicz, Joanna Maria Kowalska
JAKIEJ PRZYRODY CHCEMY W MIASTACH? POMIAR ESTETYKI KRAJOBRAZU NAD WISŁĄ W WARSZAWIE METODĄ SCENIC BEAUTY ESTIMATION
WHAT NATURE DO WE WANT IN CITIES? MEASURING LANDSCAPE ESTHETICS OF THE VISTULA RIVERFRONT IN WARSAW USING SCENIC BEAUTY ESTIMATION METHOD
pobrano
971
Maria Ostrowska-Dudys
CHARAKTER KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO W POWIECIE KŁODZKIM – JAK KSZTAŁTOWAĆ PRZESTRZEŃ GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH?
THE COUNTRYSIDE CHARACTER IN KLODZKO DISTRICT – HOW CREATE AGROTOURISM SPACE?
pobrano
1506
Agnieszka Ozimek
CYFROWA ANALIZA DOPASOWANIA KOLORYSTYCZNEGO NOWYCH OBIEKTÓW DO ISTNIEJĄCEGO OTOCZENIA
DIGITAL ANALYSIS OF NEW OBJECTS COLOUR MATCHING TO THE EXISTING ENVIRONMENT
pobrano
1565
Magdalena Rzeszotarska-Pałka
WALORYZACJA KRAJOBRAZU WSI POPEGEEROWSKICH Z TERENU POMORZA ZACHODNIEGO
THE LANDSCAPE OF FORMER STATE RUN FARM VILLAGES ON THE AREA OF WESTERN POMERANIA
pobrano
1159
Marta Skiba
OCENA ATRAKCYJNOŚCI KRAJOBRAZU
ASSESSMENT OF THE ATTRACTIVENESS OF LANDSCAPES
pobrano
1577
Miłosz T. Walerzak, Dariusz Świerk, Michał Krzyżaniak, Piotr Urbański
GENIUS LOCI MIEJSC ZAPOMNIANYCH NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU PAŁACOWO-OGRODOWEGO W GŁADYSZACH
PALACE AND GARDEN IN GLADYSZE AS AN EXAMPLE OF GENIUS LOCI OF FORGOTTEN PLACES
pobrano
1244
Dorota Wodzińska, Magdalena Zalewska
WALORYZACJA TERENÓW NADRZECZNYCH METODĄ OBRAZOWĄ K. LYNCHA
THE VALORIZATION OF THE RIVERSIDE AREAS BHE K. LYNCH METHOD
pobrano
2208
Paweł Wolański, Czesława Trąba, Krzysztof Rogut
RÓŻNORODNOŚĆ FLORYSTYCZNA ORAZ WALORY KRAJOBRAZOWE MURAW KSEROTERMICZNYCH NA POGÓRZU PRZEMYSKIM
FLORISTIC DIVERSITY AND LANDSCAPE VALUES OF XEROTHERMIC GRASSLAND COMMUNITIES IN THE PRZEMYŚL FOOTHILLS
HISTORIA | HISTORY
pobrano
1166
Katarzyna Hodor, Katarzyna Łakomy
O ZMIENNOŚCI KRYTERIUM PIĘKNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KRAJOBRAZÓW PRZEMYSŁOWYCH I SAKRALNYCH (XVIII–XXI W.)
ABOUT THE CHANGEABILITY OF THE BEAUTY CRITERION USING SELECTED INDUSTRIAL AND SACRAL LANDSCAPES (18TH–21ST CENTURIES)
pobrano
614
Bożena Łukasik, Agnieszka Rydzewska
DZIEDZICTWO PRZYRODNICZO-KULTUROWE ZŁOTOWA – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ ZAPISANA W KRAJOBRAZIE MIASTA
THE NATURAL AND CULTURAL HERITAGE OF ZŁOTÓW – THE PAST AND PRESENT WRITTEN IN THE LANDSCAPE OF THE TOWN
pobrano
624
JADWIGA ŚRODULSKA-WIELGUS, KRZYSZTOF WIELGUS
WALORYZACJA JAKO PODSTAWA TURYSTYCZNEGO UDOSTĘPNIENIA KRAJOBRAZU WAROWNEGO
EVALUATION AS A BASIS FOR PROVIDING TOURIST ACCESS TO FORTIFIED LANDSCAPES
pobrano
1105
Ewa Waryś
ATRAKCYJNOŚĆ HISTORYCZNYCH ZESPOŁÓW ZABUDOWY TYPU MIASTO OGRÓD NA PRZYKŁADZIE ZABYTKOWEJ KOLONII ROBOTNICZEJ STARA ROKITNICA
ATTRACTIVENESS OF THE HISTORIC, GARDEN-CITY TYPE SETTLEMENTS ON THE EXAMPLE OF HISTORIC WORKERS' COLONY "STARA ROKITNICA"