|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 37/2019
SPACE & FORM NO 37/2019pobrano
316
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
297
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
370
Bohdan Cherkes, Oksana Dyachok I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
PROBLEMS OF MAINTENANCE OF SACRAL BUILDINGS ON AN EXAMPLE IN SMALL CITIES AND VILLAGES OF WESTERN PODILLYA
PROBLEMS OF MAINTENANCE OF SACRAL BUILDINGS ON AN EXAMPLE IN SMALL CITIES AND VILLAGES OF WESTERN PODILLYA
pobrano
340
ANNA PAVLOVA I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
STRUKTURALNA ANALIZA MORFOLOGICZNA PORZĄDKU ARCHITEKTONICZNEGO W ARCHITEKTURZE LWOWA OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO
STRUCTURAL MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF ORDER SYSTEM IN LVIV ARCHITECTURE OF INTERWAR PERIOD
pobrano
341
Maciej Piekarski I Rzeszow University of Technology, Poland
FORMA STRUKTURALNA JAKO TWORZYWO DLA KSZTAŁTOWANIA DZIEŁA ARCHITEKTONICZNEGO
STRUCTURAL FORM AS A MATERIAL FOR SHAPING AN ARCHITECTURAL WORK
pobrano
331
Agata Pięt I Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Poland
WIELOFUNKCYJNOŚĆ WYBRANYCH, WSPÓŁCZESNYCH DWORCÓW KOLEJOWYCH
MULTIFUNCTIONALITY OF THE CHOSEN CONTEMPORARY RAILWAY STATIONS
pobrano
421
Agnieszka Wojciechowska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
PREFABRYKOWANE BUDOWNICTWO WIELORODZINNE NA PRZYKŁADZIE "SYSTEMU SZCZECIŃSKIEGO"
THE PREFABRICATE RESIDENTIAL AREAS ON THE EXAMPLE OF „SZCZECIN SYSTEM”
pobrano
301
Grzegorz Wojtkun I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
MIĘDZY IMPRESJONIZMEM W MALARSTWIE, RZEMIOSŁEM ARTYSTYCZNYM A AWANGARDĄ W ARCHITEKTURZE. TWÓRCZA NIEZALEŻNOŚĆ I JEJ NASTĘPSTWA
BETWEEN IMPRESSIONISM IN PAINTING, ARTISTIC CRAFT AND AVANT-GARDE IN ARCHITECTURE. CREATING INDEPENDENCE AND ITS AFTERMATH
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
326
Marcin Dudek I Politechnika Krakowska, Poland
REWITALIZACJA TERENÓW POHUTNICZYCH NA PRZYKŁADZIE DAWNEJ HUTY BETHLEHEM
REVITALISATION OF THE BROWNFIELD LAND ON THE EXAMPLE OF THE FORMER BETHLEHEM STEEL
pobrano
279
Iryna Kyrhyzbaieva I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
PROBLEMY FUNKCJONOWANIA PRZESTRZENI DLA PIESZYCH W MIEŚCIE LWÓW
PROBLEMS OF FUNCTIONING OF THE PEDESTRIAN SPACE IN THE LVIV CITY
pobrano
281
Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
POSĄG GARUDA WISNU KENCANA – NOWY SYMBOL WYSPY BALI
GARUDA WISNU KENCANA – THE SYMBOL OF BALI ISLAND
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
269
Mariia Brych I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
PECULIARITIES OF MEMORIAL OPEN-AIR MUSEUMS SPACE FORMATION
pobrano
292
Wiesława Gadomska I Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland
MIEJSKIE OGRODNICTWO – AGROKULTURA W KRAJOBRAZIE NOWEGO JORKU
URBAN HORTICULTURE – AGRICULTURE WITHIN THE LANDSCAPE OF NEW YORK CITY
pobrano
261
Dawid Soszyński I Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Poland
RZEKA NA MARGINESIE? O WSPÓŁCZESNYM ZAGOSPODAROWANIU WIEJSKICH TERENÓW NADRZECZNYCH. PRZYKŁAD ŚRODKOWEGO WIEPRZA
RIVER IN THE MARGINS? CONTEMPORARY DEVELOPMENT OF RURAL RIVERSIDE AREAS. AN EXAMPLE OF THE MIDDLE WIEPRZ
HISTORIA | HISTORY
pobrano
287
Iryna L. Kravchenko I Kiev National University of Construction and Architecture, , Ukraine
KSZTAŁTOWANIE ARCHITEKTURY INSTYTUCJI NIEFORMALNEJ EDUKACJI W OKRESIE KOŃCA XIX I POCZĄTKU XX WIEKU
DEVELOPMENT OF THE ARCHITECTURE OF THE INFORMAL EDUCATION INSTITUTION IN THE PERIOD BETWEEN THE END OF THE 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
pobrano
336
Iryna Pohranychna I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
ARCHITEKTURA PAŁACOWO-PARKOWYCH KOMPLEKSÓW JAKUBA KUBICKIEGO W POLSCE (PÓŹNY XVIII – WCZESNY XIX WIEK)
THE ARCHITECTURE OF PALACE AND PARK COMPLEXES OF THE LATE XVIII - THE EARLY XIX CENTURIES BY JAKUB KUBICKI WITHIN POLAND
pobrano
284
Bartłomiej Sroka I Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Kraków, Poland
OSIEDLA ROBOTNICZE 1840-1960 - STANDARDY MIESZKANIOWE
WORKERS’ ESTATES 1840-1960 - HOUSING STANDARDS
CYFROWE MIASTA | DIGITAL CITIES
pobrano
241
Adam Zwoliński I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
GEOMETRYCZNA STRUKTURA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W WIRTUALNYCH MODELACH MIAST. BADANIE MORFOLOGII MIASTA POPRZEZ STRUKTURĘ PRZESTRZENI OTWARTYCH
GEOMETRICAL STRUCTURE OF PUBLIC SPACES IN VIRTUAL CITY MODELS. EXPLORING URBAN MORPHOLOGY BY HIERARCHY OF OPEN SPACES