EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 20/2013
space & FORM no 20 / 2013Stopka redakcyjna
pobrano
283
SPIS TREŚCI
pobrano
394
ADAM-MARIA SZYMSKI
DWADZIEŚCIA NUMERÓW "PRZESTRZENI I FORMA" W 9 LAT 2005-2013
pobrano
531
WALDEMAR MARZĘCKI
DWUDZIESTE WYDANIE CZASOPISMA "PRZESTRZEŃ I FORMA" - PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI NA TLE INNYCH PERIODYKÓW O TEMATYCE ARCHITEKTONICZNEJ
TWENTIETH ISSUE OF THE "SPACE AND FORM" JOURNAL - WORK SUMMARY IN COMPARISON TO OTHER ARCHITECTURE JOURNALS
TEORIA
pobrano
515
WOJCIECH KOSIŃSKI
DOBRO I PIĘKNO - MIEJSCA PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI W MIASTACH MODERNISTYCZNYCH PO 1945: IDEE, PROJEKTY, REALIZACJE
WELL-BEING AND BEAUTY - PEOPLE FRIENDLY PLACES IN THE MODERNIST CITIES AFTER 1945: IDEAS, PROJECTS, IMPLEMENTATIONS
pobrano
509
ALEKSANDRA SATKIEWICZ-PARCZEWSKA
AUTORSKA METODA TRANSPOZYCJI MUZYKI NA ARCHITEKTURĘ
NOVEL METHOD OF MUSIC TO ARCHITECTURE TRANSPOSITION
ARCHITEKTURA
pobrano
376
JAKUB BIL
TOŻSAMOŚĆ OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM
IDENTITY OF ARCHITECTURAL OBJECTS IN A VIRTUAL ENVIROMENT
pobrano
509
MAŁGORZATA GAJDA
WPŁYW TERRORYZMU NA ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
TERRORISM INFLUENCE OVER PUBLIC BUILDINGS SECURING
pobrano
551
TOMASZ KOZŁOWSKI
NOWE FORMY, ALBO SZCZEGÓLNE PRZYPADKI EKSPRESJONIZMU NEW
FORMS OR SPECIAL CASES OF EXPRESSIONISM
pobrano
585
ANNA MIELNIK
GIUSEPPE TERRAGNI I JEGO DZIEŁA - MIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ, TERAŹNIEJSZOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ
GIUSEPPE TERRAGNI AND HIS WORKS - BETWEEN PAST, PRESENT AND FUTURE
pobrano
509
MIŁOSZ RACZYŃSKI
PODSTAWOWE FUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ SZKLANEJ FASADY W ASPEKCIE ZAGADNIEŃ FIZYKI BUDOWLI
THE BASIC FUNCTIONS OF THE CONTEMPORARY GLASS FACADE. BUILDING PHYSICS
pobrano
427
GRZEGORZ WOJTKUN
CHLUBNE I NIECHLUBNE POSTAWY I WYDARZENIA W DZIEJACH RUCHU NOWOCZESNEGO W ARCHITEKTURZE
GLORIOUS AND SHAMEFUL ATTITUDES AND EVENTS IN THE HISTORY OF MODERN MOVEMENT IN ARCHITECTURE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
415
ANNA KATARZYNA ANDRZEJEWSKA
PLANOWANIE PRZESTRZENNE - TEORIA A PRAKTYKA
URBAN PLANNING - THEORY AND PRACTICE
pobrano
367
MARINA BURLAKOVA
PRZESTRZEŃ PRZYSZŁOŚCI. ZAGADNIENIA, WARUNKI, KONCEPCJE
THE SPACE IN THE FUTURE. ISSUES, TERMS, CONCEPTS
pobrano
452
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
FAZY SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH
PREPARATION STAGES OF LOCAL PLAN OF SPATIAL DEVELOPMENT
pobrano
460
LECHOSŁAW CZERNIK
INTEGRACJA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W ASPEKCIE SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ I TRANSGRANICZNYCH POWIĄZAŃ
INTEGRATION OF FUNCTIONAL AREAS IN TERMS OF TERRITORIAL COHESION AND CROSS-BORDER LINKAGES
pobrano
392
JAKUB IGNACY GOŁĘBIEWSKI
ODDOLNA INICJATYWA SPOŁECZNA W PROCESIE REWITALIZACJI MIASTA - STUDIUM PRZYPADKU DETROIT
BOTTOM-UP INITIATIVE IN REVITALISATION - CASE STUDY OF DETROIT
pobrano
398
ANNA HOBLYK
TRANSFORMACJA PRZESTRZENI URBANISTYCZNEJ ZADANIA I METODY BADAŃ
TRANSFORMATION OF URBAN SPACE: TASKS AND METHODS OF STUDY
pobrano
518
ERNESTYNA SZPAKOWSKA
CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYCJI WYBRANYCH PRZYKŁADÓW MIAST IDEALNYCH, MOTYWOWANYCH WIZJĄ SPOŁECZNĄ. CZĘŚĆ II
CHARACTERISTICS OF THE COMPOSITION OF THE CHOSEN EXAMPLES OF IDEAL CITIES MOTIVATED BY SOCIAL VISION. PART II
pobrano
394
YEVHEN VORONYCH
WIZUALNE ZANIECZYSZCZENIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ LWOWA
VISUAL POLLUTION OF URBAN SPACE IN LVIV
KRAJOBRAZ
pobrano
567
OKSANA BIELECKA-ŁAŃCZAK
ZAPOMNIANA TRADYCJA SZCZECIŃSKICH WINNIC- PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
FORGOTTEN TRADITION OF VINEYARDS IN SZCZECIN- THE PAST AND FUTURE
pobrano
368
MARCIN FURTAK
PÓŁPRYWATNE OGRÓDKI FRONTOWE - WAŻNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI STACJONARNEJ, NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA OFICERSKIEGO W KRAKOWIE
THE NATURE AND FUNCTION OF GREEN SPACE ASSOCIATED WITH RESIDENTIAL DEVELOPMENT
pobrano
598
DOROTA JOPEK
HIGH LINE - PARK NA TORACH
HIGH LINE - PARK ON THE TRACK
pobrano
438
PRZEMYSŁAW KOWALSKI, MIŁOSZ ZIELIŃSKI
KRAJOBRAZOWE WSKAŹNIKI WYSTĘPOWANIA ŹRÓDEŁ
LANDSCAPE TRAITS OF RIVER-SPRINGS OCCURRENCE
pobrano
520
BEATA MALINOWSKA-PETELENZ
EUROPEJSKIE WCIELENIA SACRUM, CZYLI OD "ZWIERCIADŁA ŚWIATA" DO "POETYCKIEJ WIZJI INNOŚCI". SZKICE KRAJOBRAZOWO-URBANISTYCZNE. CZĘŚĆ I
EUROPEAN IMAGES OF THE SACRED, OR FROM "THE MIRROR OF THE WORLD" TO "A POETIC VISION OF OTHERNESS". LANDSCAPE AND URBAN SKETCHES. PART I.
pobrano
385
WITOLD PAU BURKIEWICZ
A TAMARITA, NIEZWYKŁY BARCELOŃSKI OGRÓD
ARCHITEKTA NICOLAU RUBIÓ I TUDURÍ LA TAMARITA, THE UNUSUAL BARCELONIAN GARDEN OF AN ARCHITECT NICOLAU RUBIÓ I TUDURÍ
pobrano
395
MAGDALENA SUŁKOWSKA
REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO MIEJSKIEGO OBSZARU PERYFERYJNEGO O WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
REWITALIZATION OF DESTROYED CIVIC SUBURBS AREA WITH LANDSCAPE MERITS
HISTORIA
pobrano
501
JOANNA JADWIGA BIAŁKIEWICZ
DZIEJE PAŁACU W BIEGANOWIE (POWIAT WRZEŚNIA) I SPOSÓB JEGO UŻYTKOWANIA NA TLE PRZEMIAN HISTORYCZNYCH W SETNĄ ROCZNICĘ BUDOWY
THE HISTORY OF THE PALACE OF BIEGANOWO (DISTRICT OF WRZEŚNIA) AND THE MANNER OF ITS USAGE ON THE BACKGROUND OF THE HISTORICAL TRANSFORMATION ON THE 100TH ANNIVERSARY OF ITS CREATION
pobrano
447
AGNIESZKA FITTA
JAROSŁAW - ŚLADY WIELOKULTUROWOŚCI. CZĘŚĆ II
JAROSŁAW - TRACES OF MULTICULTURALISM. PART II