|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 20/2013
space & FORM no 20 / 2013Stopka redakcyjna
pobrano
801
SPIS TREŚCI
pobrano
909
ADAM-MARIA SZYMSKI
DWADZIEŚCIA NUMERÓW "PRZESTRZENI I FORMA" W 9 LAT 2005-2013
pobrano
1327
WALDEMAR MARZĘCKI
DWUDZIESTE WYDANIE CZASOPISMA "PRZESTRZEŃ I FORMA" - PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI NA TLE INNYCH PERIODYKÓW O TEMATYCE ARCHITEKTONICZNEJ
TWENTIETH ISSUE OF THE "SPACE AND FORM" JOURNAL - WORK SUMMARY IN COMPARISON TO OTHER ARCHITECTURE JOURNALS
TEORIA
pobrano
1168
WOJCIECH KOSIŃSKI
DOBRO I PIĘKNO - MIEJSCA PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI W MIASTACH MODERNISTYCZNYCH PO 1945: IDEE, PROJEKTY, REALIZACJE
WELL-BEING AND BEAUTY - PEOPLE FRIENDLY PLACES IN THE MODERNIST CITIES AFTER 1945: IDEAS, PROJECTS, IMPLEMENTATIONS
pobrano
1351
ALEKSANDRA SATKIEWICZ-PARCZEWSKA
AUTORSKA METODA TRANSPOZYCJI MUZYKI NA ARCHITEKTURĘ
NOVEL METHOD OF MUSIC TO ARCHITECTURE TRANSPOSITION
ARCHITEKTURA
pobrano
937
JAKUB BIL
TOŻSAMOŚĆ OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM
IDENTITY OF ARCHITECTURAL OBJECTS IN A VIRTUAL ENVIROMENT
pobrano
1283
MAŁGORZATA GAJDA
WPŁYW TERRORYZMU NA ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
TERRORISM INFLUENCE OVER PUBLIC BUILDINGS SECURING
pobrano
1169
TOMASZ KOZŁOWSKI
NOWE FORMY, ALBO SZCZEGÓLNE PRZYPADKI EKSPRESJONIZMU NEW
FORMS OR SPECIAL CASES OF EXPRESSIONISM
pobrano
1187
ANNA MIELNIK
GIUSEPPE TERRAGNI I JEGO DZIEŁA - MIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ, TERAŹNIEJSZOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ
GIUSEPPE TERRAGNI AND HIS WORKS - BETWEEN PAST, PRESENT AND FUTURE
pobrano
1006
MIŁOSZ RACZYŃSKI
PODSTAWOWE FUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ SZKLANEJ FASADY W ASPEKCIE ZAGADNIEŃ FIZYKI BUDOWLI
THE BASIC FUNCTIONS OF THE CONTEMPORARY GLASS FACADE. BUILDING PHYSICS
pobrano
916
GRZEGORZ WOJTKUN
CHLUBNE I NIECHLUBNE POSTAWY I WYDARZENIA W DZIEJACH RUCHU NOWOCZESNEGO W ARCHITEKTURZE
GLORIOUS AND SHAMEFUL ATTITUDES AND EVENTS IN THE HISTORY OF MODERN MOVEMENT IN ARCHITECTURE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
900
ANNA KATARZYNA ANDRZEJEWSKA
PLANOWANIE PRZESTRZENNE - TEORIA A PRAKTYKA
URBAN PLANNING - THEORY AND PRACTICE
pobrano
816
MARINA BURLAKOVA
PRZESTRZEŃ PRZYSZŁOŚCI. ZAGADNIENIA, WARUNKI, KONCEPCJE
THE SPACE IN THE FUTURE. ISSUES, TERMS, CONCEPTS
pobrano
975
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
FAZY SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH
PREPARATION STAGES OF LOCAL PLAN OF SPATIAL DEVELOPMENT
pobrano
1152
LECHOSŁAW CZERNIK
INTEGRACJA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W ASPEKCIE SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ I TRANSGRANICZNYCH POWIĄZAŃ
INTEGRATION OF FUNCTIONAL AREAS IN TERMS OF TERRITORIAL COHESION AND CROSS-BORDER LINKAGES
pobrano
881
JAKUB IGNACY GOŁĘBIEWSKI
ODDOLNA INICJATYWA SPOŁECZNA W PROCESIE REWITALIZACJI MIASTA - STUDIUM PRZYPADKU DETROIT
BOTTOM-UP INITIATIVE IN REVITALISATION - CASE STUDY OF DETROIT
pobrano
1146
ANNA HOBLYK
TRANSFORMACJA PRZESTRZENI URBANISTYCZNEJ ZADANIA I METODY BADAŃ
TRANSFORMATION OF URBAN SPACE: TASKS AND METHODS OF STUDY
pobrano
1205
ERNESTYNA SZPAKOWSKA
CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYCJI WYBRANYCH PRZYKŁADÓW MIAST IDEALNYCH, MOTYWOWANYCH WIZJĄ SPOŁECZNĄ. CZĘŚĆ II
CHARACTERISTICS OF THE COMPOSITION OF THE CHOSEN EXAMPLES OF IDEAL CITIES MOTIVATED BY SOCIAL VISION. PART II
pobrano
852
YEVHEN VORONYCH
WIZUALNE ZANIECZYSZCZENIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ LWOWA
VISUAL POLLUTION OF URBAN SPACE IN LVIV
KRAJOBRAZ
pobrano
1610
OKSANA BIELECKA-ŁAŃCZAK
ZAPOMNIANA TRADYCJA SZCZECIŃSKICH WINNIC- PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
FORGOTTEN TRADITION OF VINEYARDS IN SZCZECIN- THE PAST AND FUTURE
pobrano
867
MARCIN FURTAK
PÓŁPRYWATNE OGRÓDKI FRONTOWE - WAŻNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI STACJONARNEJ, NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA OFICERSKIEGO W KRAKOWIE
THE NATURE AND FUNCTION OF GREEN SPACE ASSOCIATED WITH RESIDENTIAL DEVELOPMENT
pobrano
1297
DOROTA JOPEK
HIGH LINE - PARK NA TORACH
HIGH LINE - PARK ON THE TRACK
pobrano
811
PRZEMYSŁAW KOWALSKI, MIŁOSZ ZIELIŃSKI
KRAJOBRAZOWE WSKAŹNIKI WYSTĘPOWANIA ŹRÓDEŁ
LANDSCAPE TRAITS OF RIVER-SPRINGS OCCURRENCE
pobrano
1351
BEATA MALINOWSKA-PETELENZ
EUROPEJSKIE WCIELENIA SACRUM, CZYLI OD "ZWIERCIADŁA ŚWIATA" DO "POETYCKIEJ WIZJI INNOŚCI". SZKICE KRAJOBRAZOWO-URBANISTYCZNE. CZĘŚĆ I
EUROPEAN IMAGES OF THE SACRED, OR FROM "THE MIRROR OF THE WORLD" TO "A POETIC VISION OF OTHERNESS". LANDSCAPE AND URBAN SKETCHES. PART I.
pobrano
864
WITOLD PAU BURKIEWICZ
A TAMARITA, NIEZWYKŁY BARCELOŃSKI OGRÓD
ARCHITEKTA NICOLAU RUBIÓ I TUDURÍ LA TAMARITA, THE UNUSUAL BARCELONIAN GARDEN OF AN ARCHITECT NICOLAU RUBIÓ I TUDURÍ
pobrano
1939
MAGDALENA SUŁKOWSKA
REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO MIEJSKIEGO OBSZARU PERYFERYJNEGO O WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
REWITALIZATION OF DESTROYED CIVIC SUBURBS AREA WITH LANDSCAPE MERITS
HISTORIA
pobrano
1178
JOANNA JADWIGA BIAŁKIEWICZ
DZIEJE PAŁACU W BIEGANOWIE (POWIAT WRZEŚNIA) I SPOSÓB JEGO UŻYTKOWANIA NA TLE PRZEMIAN HISTORYCZNYCH W SETNĄ ROCZNICĘ BUDOWY
THE HISTORY OF THE PALACE OF BIEGANOWO (DISTRICT OF WRZEŚNIA) AND THE MANNER OF ITS USAGE ON THE BACKGROUND OF THE HISTORICAL TRANSFORMATION ON THE 100TH ANNIVERSARY OF ITS CREATION
pobrano
1103
AGNIESZKA FITTA
JAROSŁAW - ŚLADY WIELOKULTUROWOŚCI. CZĘŚĆ II
JAROSŁAW - TRACES OF MULTICULTURALISM. PART II