EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 20/2013
space & FORM no 20 / 2013



Stopka redakcyjna
pobrano
185
SPIS TREŚCI
pobrano
275
ADAM-MARIA SZYMSKI
DWADZIEŚCIA NUMERÓW "PRZESTRZENI I FORMA" W 9 LAT 2005-2013
pobrano
379
WALDEMAR MARZĘCKI
DWUDZIESTE WYDANIE CZASOPISMA "PRZESTRZEŃ I FORMA" - PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI NA TLE INNYCH PERIODYKÓW O TEMATYCE ARCHITEKTONICZNEJ
TWENTIETH ISSUE OF THE "SPACE AND FORM" JOURNAL - WORK SUMMARY IN COMPARISON TO OTHER ARCHITECTURE JOURNALS
TEORIA
pobrano
389
WOJCIECH KOSIŃSKI
DOBRO I PIĘKNO - MIEJSCA PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI W MIASTACH MODERNISTYCZNYCH PO 1945: IDEE, PROJEKTY, REALIZACJE
WELL-BEING AND BEAUTY - PEOPLE FRIENDLY PLACES IN THE MODERNIST CITIES AFTER 1945: IDEAS, PROJECTS, IMPLEMENTATIONS
pobrano
353
ALEKSANDRA SATKIEWICZ-PARCZEWSKA
AUTORSKA METODA TRANSPOZYCJI MUZYKI NA ARCHITEKTURĘ
NOVEL METHOD OF MUSIC TO ARCHITECTURE TRANSPOSITION
ARCHITEKTURA
pobrano
258
JAKUB BIL
TOŻSAMOŚĆ OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM
IDENTITY OF ARCHITECTURAL OBJECTS IN A VIRTUAL ENVIROMENT
pobrano
345
MAŁGORZATA GAJDA
WPŁYW TERRORYZMU NA ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
TERRORISM INFLUENCE OVER PUBLIC BUILDINGS SECURING
pobrano
413
TOMASZ KOZŁOWSKI
NOWE FORMY, ALBO SZCZEGÓLNE PRZYPADKI EKSPRESJONIZMU NEW
FORMS OR SPECIAL CASES OF EXPRESSIONISM
pobrano
443
ANNA MIELNIK
GIUSEPPE TERRAGNI I JEGO DZIEŁA - MIĘDZY PRZESZŁOŚCIĄ, TERAŹNIEJSZOŚCIĄ A PRZYSZŁOŚCIĄ
GIUSEPPE TERRAGNI AND HIS WORKS - BETWEEN PAST, PRESENT AND FUTURE
pobrano
369
MIŁOSZ RACZYŃSKI
PODSTAWOWE FUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ SZKLANEJ FASADY W ASPEKCIE ZAGADNIEŃ FIZYKI BUDOWLI
THE BASIC FUNCTIONS OF THE CONTEMPORARY GLASS FACADE. BUILDING PHYSICS
pobrano
307
GRZEGORZ WOJTKUN
CHLUBNE I NIECHLUBNE POSTAWY I WYDARZENIA W DZIEJACH RUCHU NOWOCZESNEGO W ARCHITEKTURZE
GLORIOUS AND SHAMEFUL ATTITUDES AND EVENTS IN THE HISTORY OF MODERN MOVEMENT IN ARCHITECTURE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
299
ANNA KATARZYNA ANDRZEJEWSKA
PLANOWANIE PRZESTRZENNE - TEORIA A PRAKTYKA
URBAN PLANNING - THEORY AND PRACTICE
pobrano
255
MARINA BURLAKOVA
PRZESTRZEŃ PRZYSZŁOŚCI. ZAGADNIENIA, WARUNKI, KONCEPCJE
THE SPACE IN THE FUTURE. ISSUES, TERMS, CONCEPTS
pobrano
330
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
FAZY SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH
PREPARATION STAGES OF LOCAL PLAN OF SPATIAL DEVELOPMENT
pobrano
300
LECHOSŁAW CZERNIK
INTEGRACJA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W ASPEKCIE SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ I TRANSGRANICZNYCH POWIĄZAŃ
INTEGRATION OF FUNCTIONAL AREAS IN TERMS OF TERRITORIAL COHESION AND CROSS-BORDER LINKAGES
pobrano
277
JAKUB IGNACY GOŁĘBIEWSKI
ODDOLNA INICJATYWA SPOŁECZNA W PROCESIE REWITALIZACJI MIASTA - STUDIUM PRZYPADKU DETROIT
BOTTOM-UP INITIATIVE IN REVITALISATION - CASE STUDY OF DETROIT
pobrano
284
ANNA HOBLYK
TRANSFORMACJA PRZESTRZENI URBANISTYCZNEJ ZADANIA I METODY BADAŃ
TRANSFORMATION OF URBAN SPACE: TASKS AND METHODS OF STUDY
pobrano
357
ERNESTYNA SZPAKOWSKA
CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYCJI WYBRANYCH PRZYKŁADÓW MIAST IDEALNYCH, MOTYWOWANYCH WIZJĄ SPOŁECZNĄ. CZĘŚĆ II
CHARACTERISTICS OF THE COMPOSITION OF THE CHOSEN EXAMPLES OF IDEAL CITIES MOTIVATED BY SOCIAL VISION. PART II
pobrano
282
YEVHEN VORONYCH
WIZUALNE ZANIECZYSZCZENIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ LWOWA
VISUAL POLLUTION OF URBAN SPACE IN LVIV
KRAJOBRAZ
pobrano
392
OKSANA BIELECKA-ŁAŃCZAK
ZAPOMNIANA TRADYCJA SZCZECIŃSKICH WINNIC- PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ
FORGOTTEN TRADITION OF VINEYARDS IN SZCZECIN- THE PAST AND FUTURE
pobrano
250
MARCIN FURTAK
PÓŁPRYWATNE OGRÓDKI FRONTOWE - WAŻNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI STACJONARNEJ, NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA OFICERSKIEGO W KRAKOWIE
THE NATURE AND FUNCTION OF GREEN SPACE ASSOCIATED WITH RESIDENTIAL DEVELOPMENT
pobrano
434
DOROTA JOPEK
HIGH LINE - PARK NA TORACH
HIGH LINE - PARK ON THE TRACK
pobrano
323
PRZEMYSŁAW KOWALSKI, MIŁOSZ ZIELIŃSKI
KRAJOBRAZOWE WSKAŹNIKI WYSTĘPOWANIA ŹRÓDEŁ
LANDSCAPE TRAITS OF RIVER-SPRINGS OCCURRENCE
pobrano
365
BEATA MALINOWSKA-PETELENZ
EUROPEJSKIE WCIELENIA SACRUM, CZYLI OD "ZWIERCIADŁA ŚWIATA" DO "POETYCKIEJ WIZJI INNOŚCI". SZKICE KRAJOBRAZOWO-URBANISTYCZNE. CZĘŚĆ I
EUROPEAN IMAGES OF THE SACRED, OR FROM "THE MIRROR OF THE WORLD" TO "A POETIC VISION OF OTHERNESS". LANDSCAPE AND URBAN SKETCHES. PART I.
pobrano
269
WITOLD PAU BURKIEWICZ
A TAMARITA, NIEZWYKŁY BARCELOŃSKI OGRÓD
ARCHITEKTA NICOLAU RUBIÓ I TUDURÍ LA TAMARITA, THE UNUSUAL BARCELONIAN GARDEN OF AN ARCHITECT NICOLAU RUBIÓ I TUDURÍ
pobrano
268
MAGDALENA SUŁKOWSKA
REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO MIEJSKIEGO OBSZARU PERYFERYJNEGO O WALORACH KRAJOBRAZOWYCH
REWITALIZATION OF DESTROYED CIVIC SUBURBS AREA WITH LANDSCAPE MERITS
HISTORIA
pobrano
354
JOANNA JADWIGA BIAŁKIEWICZ
DZIEJE PAŁACU W BIEGANOWIE (POWIAT WRZEŚNIA) I SPOSÓB JEGO UŻYTKOWANIA NA TLE PRZEMIAN HISTORYCZNYCH W SETNĄ ROCZNICĘ BUDOWY
THE HISTORY OF THE PALACE OF BIEGANOWO (DISTRICT OF WRZEŚNIA) AND THE MANNER OF ITS USAGE ON THE BACKGROUND OF THE HISTORICAL TRANSFORMATION ON THE 100TH ANNIVERSARY OF ITS CREATION
pobrano
292
AGNIESZKA FITTA
JAROSŁAW - ŚLADY WIELOKULTUROWOŚCI. CZĘŚĆ II
JAROSŁAW - TRACES OF MULTICULTURALISM. PART II