EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 31/2017
SPACE & FORM NO 31/2017pobrano
389
Stopka redakcyjna
pobrano
371
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
376
Robert Barełkowski
METODYKA OKREŚLANIA WARUNKÓW BRZEGOWYCH DLA INTERWENCJI ARCHITEKTONICZNEJ W ŚRODOWISKU NASYCONYM OBIEKTAMI ZABYTKOWYMI
THE METHODOLOGY FOR DETERMINING CONDITIONS FOR ARCHI-TECTURAL INTERVENTIONS IN HERITAGE-RICH ENVIRONMENT
pobrano
415
Waldemar Marzęcki
TYPOLOGIA PRZEKSZTAŁCEŃ PRZESTRZENNYCH KRZEKOWA
TYPOLOGY OF SPATIAL CHANGES IN KRZEKOWO
pobrano
674
Paweł Rubinowicz
TWORZENIE MODELI MIAST CITYGML LOD1 Z UŻYCIEM DANYCH BDOT10K ORAZ LIDAR
GENERATION OF CITYGML LOD1 CITY MODELS USING BDOT10K AND LIDAR DATA
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
561
Joanna Badach, Elżbieta Raszeja
ARCHITEKTONICZNE ŚRODKI WYRAZU W PROJEKTOWANIU MUZEÓW JAKO MIEJSC PAMIĘCI
ARCHITECTURAL EXPRESSION IN DESIGNING MUSEUMS AS PLACES OF REMEMBRANCE
pobrano
479
Agata Bonenberg, Marek Zabłocki
ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA SPRZYJAJĄCA ZDROWIU I DŁUGOWIECZNOŚCI. PROJEKT KUCHNI UNIWERSALNEJ
RESIDENTIAL ARCHITECTURE FOR HEALTH AND LONGEVITY. UNIVERSAL KITCHEN DESIGN
pobrano
860
Kateryna Holubchak
PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL PLANNING ARRANGEMENTS OF SPIRITUAL RETREAT CENTRES
PRINCIPLES OF ARCHITECTURAL PLANNING ARRANGEMENTS OF SPIRITUAL RETREAT CENTRES
pobrano
437
Tetiana Kazantseva, Sergii Lieonov
POLICHROMIA NA ELEWACJACH BUDYNKÓW LWOWA DRUGIEJ POŁOWY XIX WIEKU – TECHNIKI WYKONYWANIA, TWÓRCY I MATERIAŁY
POLYCHROMY ON THE FACADES OF L`VIV BUILDINGS IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY – TECHIQUES, MATERIALS AND THEIR MANUFACTURERS
pobrano
369
Paulina Łyziak-Dyga
ODKRYCIA ARCHITEKTONICZNO KONSERWATORSKIE NA ZAMKU W ŁAŃCUCIE W LATACH 2014-2016 NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WNĘTRZ
THE DISCOVERY DURING THE ARCHITECTURAL RESTORATION AT THE CASTLE IN ŁAŃCUT FROM 2014-2016 SHOWN ON EXAMPLES FROM SELECTED INTERIORS
pobrano
384
Natalia Piddubna
TYPOLOGIA STOSOWANIA KOMPOZYCJI MOZAIKOWYCH W ARCHITEKTURZE LWOWA KOŃCA XIX – POCZĄTKU XXI WIEKU
THE TYPOLOGY OF MOSAIC COMPOSITIONS APPLICATION IN LVIV ARCHITECTURE OF THE END OF THE ХІХTH – THE BEGINNING OF THE ХХІST CENTURIES
pobrano
431
Anna Stasiak
FUNKCJA RZEŹBY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I JEJ ODBIÓR PRZEZ OBECNYCH UŻYTKOWNIKÓW MIASTA
THE FUNCTION OF THE SCULPTURE IN PUBLIC SPACE AND ITS RECEPTION OCCUPANTS OF THE CITY
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
381
Oksana Fomenko, Serhii Danylov
KOMPROMISY I SPRZECZNOŚCI JAKO PODSTAWA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH
COMPROMISES AND CONTRADICTIONS AS A BASIS FOR SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT
pobrano
372
Iryna O. Merylova
OBLICZENIA SIECI PLACÓWEK EDUKACJI POZASZKOLNEJ I JEJ MIEJSCE W ZABUDOWIE
CALCULATION OF O UT-OF-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS NETWORK AND ITS PLACE IN RESIDENTIAL DEVELOPMENT
pobrano
334
Dmitriy Prusov, Nadiya Kis
PROCESY ROZWOJU LOKALNEGO SPOŁECZNEJ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ ŚREDNICH MIAST
LAND-MANAGEMENT EVOLUTIONARY PROCESSES OF SOCIAL SPATIAL STRUCTURE OF MEDIUM-SIZED CITIES
pobrano
361
Tomasz Sachanowicz
IDEA PLANOWANIA INTERAKTYWNEGO W PROJEKTOWANIU URBANISTYCZNYM
IDEA FOR INTERACTIVE MASTERPLANNING
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
335
Maja Skibińska, Katarzyna Piądłowska, Ewa A. Ryłka
AKSJOLOGIA PRZESTRZENI WYBRANYCH POLSKICH PLACÓW MIEJSKICH
AXIOLOGY OF SELECTED POLISH URBAN SQUARES
pobrano
359
Alicja Świtalska
WPŁYW ANTROPOPRESJI NA KRAJOBRAZ WYSP PHI PHI
IMPACT OF ANTROPOPRESSION ON LANDSCAPE OF PHI PHI ISLANDS
HISTORIA | HISTORY
pobrano
309
Oleh Rybchynskyi, Mykhailo Khokhon
BUDOWLE OBRONNE KOMPLEKSÓW KLASZTORNYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARACH MIAST HISTORYCZNYCH UKRAINY ZACHODNIEJ
DEFENSIVE BUILDINGS OF MONASTERY COMPLEXES LOCATED WITHIN THE TOWN AREAS OF HISTORICAL CITIES IN WESTERN UKRAINE