|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 46/2021
SPACE & FORM NO 46/2021pobrano
33
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
33
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
47
Marcin Goncikowski I WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
WPŁYW ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NA PROJEKTOWANIE BIUR I BUDYNKÓW BIUROWYCH
THE IMPACT OF THE EPIDEMIC THREAT ON THE DESIGN OF OFFICE SPACE AND OFFICE BUILDINGS
pobrano
49
Magdalena Gyurkovich I POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
MIASTO GALERIA BEZ BILETU. RELACJA OBIEKT EKSPONOWANIA A PRZESTRZEŃ EKSPOZYCJI
THE CITY AS A FREE ART GALLERY. THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EXHIBIT AND THE EXHIBITION SPACE
pobrano
37
Volodymyr Durmanov I Bialystok University of Technology, Poland
WPŁYW POLITYKI PAŃSTWA NA ROZWÓJ GEOMETRII POMIESZCZEŃ NA PRZYKŁADZIE EWOLUCJI ROSYJSKIEGO MIESZKANIA
THE INFLUENCE OF STATE
pobrano
44
Tomasz Konior, Jakub Świerzawski I Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Poland
BUDYNKI DLA MUZYKI W TKANCE MIEJSKIEJ
HOUSES FOR MUSIC IN THE URBAN FABRIC
pobrano
37
Barbara Misztal, Anna Mielińska I WROCLAW UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, POLAND
KRYTERIA WYBORU MATERIAŁÓW TERMOIZOLACYJNYCH DO IZOLACJI OBIEKTÓW Z DREWNA
SELECTION CRITERIA OF THERMO-INSULATING MATERIALS TO INSULATE WOODEN BUILDING FACILITIES
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
39
Mieczysław Kozaczko I Poznan University of Technology, Poland
AERODYNAMIKA MIASTA
AERODYNAMICS OF THE CITY
pobrano
36
Hanna Michalak, Jerzy Suchanek I Poznan University of Technology, Poland
ŚWIATŁO W MIEJSKICH WNĘTRZACH KRAJOBRAZOWYCH
LIGHT IN THE INTERIORS OF THE URBAN LANDSCAPE
pobrano
34
Izabela Myszka, Katarzyna Augustyniak I Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Poland
DROGA JAKO ISTOTNY ELEMENT TREŚCI OGRODU POKAZOWEGO
THE ROAD AS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE CONTENT OF THE SHOW GARDEN
pobrano
31
Rafał Obuchowicz I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN, POLAND
ZASOBY WIETRZNE W STRUKTURZE MIEJSKIEJ – ANALIZA NUMERYCZNA CFD. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII WIATRU NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA SŁONECZNEGO W SZCZECINIE
WIND RESOURCES IN THE URBAN STRUCTURE – CFD NUMERICAL ANALYSIS. POSSIBILITIES OF USING WIND ENERGY ONTHE EXAMPLE OF THE SŁONECZNE ESTATE IN SZCZECIN
pobrano
32
Wojciech Skórzewski I POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
RYGORYSTYCZNIE CZY ELASTYCZNIE? STOPIEŃ SZCZEGÓŁOWOŚCI ZAPISÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO I JEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – WYBRANE PRZYKŁADY Z POZNANIA
TIGHT OR FLEXIBLE? THE DEGREE OF DETAIL OF LOCAL LAW REGULATIONS AND ITS IMPACT ON A QUALITY OF URBAN SPACE – SELECTED CASES FROM POZNAN
pobrano
41
Yevheniia Samoilenko I Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
STRATEGY OF DEVELOPMENT COASTAL AREAS IN A BIG CITY
pobrano
40
Monika Trojanowska I Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Poland
STRATEGIE ARCHITEKTONICZNE PROMUJĄCE TWORZENIE WIĘZI SPOŁECZNYCH NA TERENIE EKOOSIEDLI
ARCHITECTURAL STRATEGIES THAT PROMOTE CREATION OF SOCIAL BONDS WITHIN ECO-NEIGHBOURHOODS
pobrano
44
Leszek S. Wiśniewski I Warsaw University of Technology, Poland
DYSTANSE MIEJSKIE. WYMIARY JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH ORAZ ROZMIESZCZENIE FUNKCJI W MIEŚCIE W KONTEKŚCIE DYSTANSÓW PIESZYCH, ROWEROWYCH I TRANSPORTU PUBLICZNEGO
URBAN DISTANCES. DIMENSIONS OF URBAN UNITS AND DISTRIBUTION OF FUNCTIONS IN THE CITY IN CONTEXT OF WALKING, CYCLING AND PUBLIC TRANSPORT DISTANCES
ARCHITECT'S SCIENTIFIC WORKSHOP | WARSZTAT NAUKOWY ARCHITEKTA
pobrano
35
Katarzyna Słuchocka I POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, POLAND
RECENZJA NAUKOWA I JEJ ROLA W EWALUACJI PUBLIKACJI NAUKO-WYCH W DYSCYPLINIE ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
SCIENTIFIC REVIEW AND ITS ROLE IN EVALUATION OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS IN THE DISCIPLINE OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
pobrano
40
Marek Adam Wołoszyn I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN SZCZECIN, POLAND
ARTYKUŁ NAUKOWY Z DYSCYPLINY ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, RECENZJA I CO JESZCZE?
ARCHITECTURAL SCIENTIFIC ARTICLE ON THE DISCIPLINE OF ARCHI-TECTURE AND URBAN STUDIES, REVIEW AND WHAT ELSE?