|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 23 / Zeszyt 2_2015
space & FORM no 23 / Part 2_2015Stopka redakcyjna
pobrano
950
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
1081
KRYSTYNA PAPRZYCA
Miejsca - nie-miejsca w przestrzeniach małych miasteczek
Places-Non Places In the space of small towns
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
1371
ZBIGNIEW KĘSEK
Zakopane - Tradycja i tożsamość
Zakopane - Tradition and identity
pobrano
1244
STANISŁAW KRZAKLEWSKI
Rewitalizacja znaków tożsamości miasta na przykładzie storczykarni w Łańcucie
Upgrading of town identity signs illustrated with an example of the orchid house in Łańcut
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
1068
WOJCIECH BARTOSZCZUK
Analiza ustaleń planistycznych umożliwiających zachowanie lokalnych cech architektury na przykładzie Otwocka
Analysis of planning regulations that enable preserving local archtectural features - study of Otwock
pobrano
1628
MAŁGORZTA DENIS | ANNA MAJEWSKA
Miasto Józefów w strefie podmiejskiej Warszawy jako podmiot działań planistycznych w dobie zrównoważonego rozwoju
Józefów city in the suburban area of Warsaw as a matter of planning in the era of sustainable development
pobrano
1069
JUSTYNA JUCHIMIUK
Energetyczna rewitalizacja miast w aspekcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
The energy revitalisation of towns in the aspect of using renewable energy sources
pobrano
988
AGNIESZKA KARDAŚ | AGNIESZKA TUREK
Efekty realizacji programów rewitalizacji na przykładzie wybranych małych miast
Effects of revitalization programs in selected small cities
pobrano
1148
JUSTYNA KOBYLARCZYK
Wielkość małego miasta
Size of the small city
pobrano
1564
MARIUSZ ŁYSIEŃ
Problemy przestrzenne terenów nadwodnych małych i średnich miast na wybranych przykładach
Spatial problems of waterfront public areas in small and medium towns - selected examples
pobrano
1595
ANNA MAJWSKA | PAULINA SIWIK
Ochrona tożsamości przestrzennej miasta szansą na rewitalizację Kozienic
Protection of spatial identity as a chance of revitalization of Kozienice
pobrano
1258
LUBA SMIRNOWA
Istniejące oraz potencjalne czynniki rewitalizacyjne Byczyny
Existing and potential factors of revitalisation of Byczyna town
pobrano
1005
RAFAŁ URBANIAK
Wartość współczesnego miasta - czy ocalona?
Value of modern city - is it saved?
pobrano
1331
DOROTA WANTUCH-MALTA
Przeobrażenia przestrzeni publicznej w małych miastach Europy zachodniej
Transformations and multiform of public urban spaces of small western european cities
pobrano
1191
ADAM ZWOLIŃSKI
Szanse i możliwości rewitalizacji przestrzeni publicznych małych miast. Analiza ciągłości przestrzennej i struktury geometrycznej układu urbanistycznego w środowisku modeli 3d miast.
Prospects and potentials of revitalization of public spaces in small cities. Analysis of spatial continuity and geometrical parameters of urban structure in environment of 3d city models
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
1282
MARIA AGAJEW | BARBARA WYCICHOWSKA
Wykorzystanie walorów krajobrazowych cieków w małych miastach regionu łódzkiego
The way of using the landscape values of the watercourses in the small towns of the Łódź region
pobrano
936
IGA GRZEŚKOW
Rewitalizacja terenów zieleni Wąbrzeźna szansą na poprawę jakości przestrzeni publicznej małego miasta
Revitalization of green areas Wabrzezno opportunity to improve the quality of the public space of the small city
pobrano
1232
KATARZYNA PAŁUBSKA
Ukryte wartości małych miast polski wschodniej - budowanie tożsamości poprzez otwarte przestrzenie publiczne
Hidden value of small towns in eastern Poland - building identity through open public spaces
pobrano
853
MARCIN SPYRA
Małe miasta jako element krajobrazu transgranicznego na przykładzie fragmentu euroregionu Padziad
Small cities as an element of cross-border landscape exemplified in the Pradziad euroregion
pobrano
2106
KINGA TKACZ
Rewitalizacja terenów KWB "Bełchatów" jako szansa na rozwój małych miast
Revitalization of Coal Mine Belchatow, as an opportunity for the development of small towns
HISTORIA | HISTORY
pobrano
1572
MONIKA ADAMSKA
Średniowieczne rynki atrakcyjną i indywidualną przestrzenią publiczną małych miast województwa opolskiego
Medieval market squares as individual and attractive public space of small-sized towns in opole voivodeship
pobrano
1255
JOANNA ARLET | PIOTR ARLET
Zabytkowe budynki ryglowe w miastach i miasteczkach Pomorza Zachodniego, problemy i szanse przetrwania
Timber-framing buildings in towns and cities of Western Pomerania, issues and chances to survive