|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 22/ZeszyT 3_2014
space & FORM no 22 / PART 3_2014Stopka redakcyjna
pobrano
1013
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
1590
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Walka wartości o byt w przestrzeni
The struggle of the values for existence in space
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
1449
ROBERT BAREŁKOWSKI
Problemy implementacji projektowania partycypacyjnego w Polsce
Problems of the implementation of participatory design in Poland
pobrano
1247
ERNESTYNA SZPAKOWSKA-LORANC
Architektoniczne pop-narracje
Architectural pop-narratives
pobrano
1733
GRZEGORZ WOJTKUN
Nowoczesne mieszkalnictwo w Stanach Zjednoczonych a pryncypia europejskiej awangardy w architekturze
Modern housing in the USA and principles of the European avant-garde in architecture
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
1897
MARCIN FURTAK | MILENA MOJECKA
Kształtowanie zieleni na przejściach dla zwierząt w kontekście istniejących doświadczeń i uregulowań prawnych
Designing greenery on wildlife crossings in the context of existing experiences and regulations
pobrano
1333
ANNA SOŁTYSIK
Drewniane kościoły i cerkwie w krajobrazie Karpat
Wooden roman-catholic and orthodox churches in Carpathian landscape
HISTORIA | HISTORY
pobrano
1097
BEATA AFELTOWICZ
Piotr Zaremba jako "onomasta"
Piotr Zaremba as an "onomastic expert"
pobrano
1087
LECHOSŁAW CZERNIK
Międzynarodowe programy kształcenia podyplomowego lat 90 realizowane na Politechnice Szczecińskiej
International postgraduate education programs of nineties implemented at Technical University of Szczecin
pobrano
1037
ALEKSANDRA GRZEMSKA
Codzienność w zapiskach Piotra Zaremby
Everyday life in the records of Piotr Zaremba
pobrano
925
SŁAWOMIR IWASIÓW
Europa Piotra Zaremby
The Europe of Piotr Zaremba
pobrano
1073
DOROTA KOZARYN
"Mówienie o sobie" w Piotra Zaremby wspomnieniach prezydenta Szczecina
"Talking about oneself" in Piotr Zaremba's memories of the Szczecin city mayor
pobrano
1083
KRYSTYNA MIESZKOWSKA
Podyplomowe studium urbanistyki i planowania regionalnego dla krajów rozwijających się 1966 - 1990
Postgraduate course of town and regional planning for developing countries 1966 - 1990
pobrano
1049
MAREK WOŁOSZYN
Początki nauczania architektury w Szczecinie, rola prof. dr. inż. Piotra Zaremby
The beginnings of architecture education in Szczecin, the role of the professor Dr. Eng. Peter Zaremba