EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 45/2021
SPACE & FORM NO 45/2021pobrano
30
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
25
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
42
Ewa Cisek
IDEA OF ECOSTRUCTURE IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE OF OSLO
IDEA EKOSTRUKTURY WE WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURZE OSLO
pobrano
23
Jan Kurek
ARCHITECTURAL TEACHING TECHNICAL SUBJECTS DURING A PANDEMIC
DYDAKTYKA ARCHITEKTONICZNA W PRZEDMIOTACH TECHNICZNYCH W DOBIE PANDEMII
pobrano
22
Paweł Maryńczuk
INTUITION AND DEDUCTION IN THE PROCESS OF EXPLAINING THE COR-RECTNESS OF PROOF IN ARCHITECTURAL DIAGRAMS
INTUICJA I DEDUKCJA W PROCESIE WYJAŚNIANIA POPRAWNOŚCI DO-WODU W DIAGRAMACH ARCHITEKTONICZNYCH
pobrano
18
Paweł Szumielewicz
A NURSERY BUILDING AS A SPACE WITH VARIABLE FILLING IN ADAPTATION TO CURRENT NEEDS. IMPORTING AND INTERACTING UNITS
BUDYNEK ŻŁOBKA JAKO TŁO O ZMIENNYM WYPEŁNIENIU W ADAPTACJI DO AKTUALNYCH POTRZEB. JEDNOSTKI IMPORTUJĄCE I ODDZIAŁYWUJĄCE NA SIEBIE
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
25
Robert Barełkowski
TEARING THE SPACE APART. RESPONSIBLE PARTICIPATION OR SELF-SERVING PARTICIPATION
ROZDZIERANIE PRZESTRZENI. PARTYCYPACYJNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZY PARTYCYPACYJNA PRYWATA
pobrano
24
Marek Czyński
STREET ANTHROPOLOGY – A CULTURE OF MOBILITY
ANTROPOLOGIA ULICY – KULTURA MOBILNOŚCI
pobrano
18
Piotr Fiuk
INTEGRATION OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE WITH NATURAL AND CULTURAL ENVIRONMENT (WATER RESERVOIRS IN HARBOUR COMPLEXES: HAFEN CITY HAMBURG AND ŁASZTOWNIA IN SZCZECIN)
INTEGRACJA WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY ZE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I KULTUROWYM (AKWENY W ZESPOŁACH PORTOWYCH: HAFEN CITY W HAMBURGU I ŁASZTOWNIA W SZCZECINIE)
pobrano
19
Olga Gazińska
SMART CITY SOLUTIONS IN SÖDRA MUNKSJÖN PROJECT IN JÖNKÖPING SWEDEN
ROZWIĄZANIA SMART CITY W PROJEKCIE STRATEGICZNYM SÖDRA MUNKSJÖN W JÖNKÖPING, W SZWECJI
pobrano
17
Krystyna Guranowska-Gruszecka
URBAN PLANNING SITUATION IN POLAND
SYTUACJA PLANOWANIA URBANISTYCZNEGO W POLSCE
pobrano
22
Iryna O. Merylova, Oleksandr A. Rechyts
PERSPECTIVES OF THE PUBLIC SPACE DEVELOPMENT IN THE HISTORICAL PART OF DNIPRO, UKRAINE
PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W HISTORYCZNEJ CZĘŚCI MIASTA DNIPRO NA UKRAINIE
pobrano
15
Piotr Pecenik
SPATIAL PLANNING IN FRANCE FROM THE RENAISSANCE TO THE PRESENT DAY. SELECTED ASPECTS
PLANOWANIE PRZESTRZENNE WE FRANCJI OD RENESANSU DO DNIA DZISIEJSZEGO. WYBRANE ASPEKTY
pobrano
18
Viktor O. Yatsenko
TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL OF THE AFFECTED OF METROPOLISES OF UKRANE ZONE
POTENCJAŁ TURYSTYCZNO-REKREACYJNY STREFY WPŁYWU DUŻYCH MIAST UKRAINY
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
16
Wiesława Gadomska
PARKS ON NEW YORK ISLANDS – A NEW COMPONENT IN THE URBAN SPACE AND CITYSCAPE
PARKI NA NOWOJORSKICH WYSPACH – NOWE ZJAWISKA W PRZESTRZENI I KRAJOBRAZIE MIASTA
HISTORY | HISTORIA
pobrano
19
Kamila Lucyna Boguszewska
PARKS FOR THE ENTERTAINMENT OF THE PEOPLE AND THE ADORNMENT OF THE CITY BY FELIX ŁODZIA BIECZYŃSKI IN THE CONTEXT OF THE 19TH CENTURY INDUSTRIALISATION OF THE CITY OF LUBLIN
PARKI DLA ZABAW LUDU I PRZYOZDOBIENIA MIASTA FELIKSA ŁODZIA BIECZYŃSKIEGO W KONTEKŚCIE XIX-WECZNEJ INDUSTRIALIZACJI LUBLINA
pobrano
14
Paula Jeziorna
ZAMORSCY – ART IN PUBLIC SPACE BY THE FAMILY OF ARTISTS
ZAMORSCY – SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ AUTORSTWA RODZINY ARTYSTÓW
pobrano
24
Agnieszka Lamprecht
BETWEEN HISTORICISM AND MODERNISM – VILLA ARCHITECTURE OF ADOLF THESMACHER IN SZCZECIN
MIĘDZY HISTORYZMEM A MODERNIZMEM – SZCZECIŃSKA ARCHITEKTURA WILLOWA ADOLFA THESMACHERA
pobrano
25
Mariia Veres
PLANNING FEATURES OF SMALL UKRAINIAN SCHOOL SPACES BETWEEN XIX–XX CENTURIES