EN |  PL
The ethics statements for our journal are based on the Committee on Publication Ethics (COPE).
Czasopismo działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej - Committee on Publication Ethics (COPE).

PUBLICATION ETHICS | ETYKA WYDAWNICZA:
Editorial Board | Redakcja
Authors | Autorzy
Reviewers | Recenzenci


PUBLISHER’S CONFIRMATION
In cases of alleged or proven scientific misconduct, fraudulent publication or plagiarism the publisher, in close collaboration with the editors, will take all appropriate measures to clarify the situation and to amend the article in question. This includes the prompt publication of an erratum or, in the most severe cases, the complete retraction of the affected work.

OŚWIADCZENIE WYDAWCY
W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem czasopisma, podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, pełne wycofanie pracy z czasopisma.