|   |   | 

ZASADY RECENZOWANIA


1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, w miarę możliwości spoza jednostki autora artykułu.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor pracy.
3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).  Redakcja nie ujawnia autorom artykułów danych recenzentów.
4. Jeżeli recenzent i autor artykułu pochodzą z tej samej jednostki lub znają się, to recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), b) relacje podległości zawodowej, c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzja ma formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma
7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; natomiast raz w roku redakcja czasopisma podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma listę recenzentów współpracujących.

>>> Zasady recenzowania
 
>>> Zasady ogólne dotyczące artykułów kierowanych do publikacji