|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 47/2021
SPACE & FORM NO 47/2021pobrano
21
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
26
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
19
Grzegorz Wojtkun I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
EPIDEMICZNE DETERMINANTY W MIESZKALNICTWIE
EPIDEMIC DETERMINATS IN HOUSING
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
15
Jan Cudzik, Konstancja Olszewska I Gdańsk University of Technology, Poland
TECHNOLOGIA WYTWORZENIA I ZASTOSOWANIA EKOLOGICZNEGO PUSTAKA EMPTYSEED W ARCHITEKTURZE
TECHNOLOGY OF CREATING AND USAGE OF PROECOLOGICAL BLOCK EMPTYSEED
pobrano
22
Paweł Horn I Wroclaw University of Science and Technology, Poland
POTRZEBA INTEGRACJI ASPEKTÓW ZDROWIA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POPRZEZ WYKORZYSTANIE NARZĘDZI URBANISTYCZNEJ I ARCHITEKTONICZNEJ OCENY WIELOKRYTERIALNEJ
THE NEED OF ITEGRATION OF HEALTH ASPECTS IN SUSTAINABILITY BY URBAN-ARCHITECTURAL MULTICRITERIA ASSESSMENT TOOLS
pobrano
14
Jan Kurek I Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Crakow, Poland
ARCHITEKTURA KAMIENNYCH STRUKTUR MALTY
ARCHITECTURE OF MALTA’S STRUCTURES
pobrano
17
Maciej Piekarski, Ewa Kulpińska, Anna Prokop I Rzeszow University of Technology, Poland
ILUZORYCZNA RESTYTUCJA NIEZACHOWANYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH – ANALIZA METOD I STUDIUM PRZYPADKU
ILLUSORY RESTITUTION OF NOT PRESERVED ARCHITECTURAL OBJECTS – AN ANALYSIS OF METHODS AND A CASE STUDY
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
18
Ewa Jarecka - Bidzińska, Małgorzata Denis I Warsaw University of Technology, Poland
ZNACZENIE TOŻSAMOŚCI W KSZTAŁTOWANIU WYBRANYCH, NOWYCH PRZESTRZENI MIEJSKICH NA PRADZE – PÓŁNOC W WARSZAWIE
THE IDENTITY IMPORTANCE IN SHAPING SELECTED, NEW URBAN SPACES IN WARSAW, PRAGA – PÓŁNOC
pobrano
24
Paweł Nowak I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
OGRANICZONA PRZESTRZEŃ DLA DRZEW W ZAGOSPODAROWANIU URBANISTYCZNYM MIASTA (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH LOKALIZACJI W SZCZECINIE I GOLENIOWIE)
LIMITED SPACE FOR TREES IN THE URBAN PLANNING OF THE CITY (ON THE EXAMPLE OF SELECTED LOCATIONS IN SZCZECIN AND GOLENIÓW)
pobrano
19
Izabela Piklikiewicz-Kęsicka I Poznan University of Technology, Poland
REWITALIZACJA OBSZARU FORTU III GRAF KIRCHBACH JAKO ELEMENT ODPOWIEDZIALNEJ URBANIZACJI MIASTA POZNAŃ
REVITALIZATION OF THE AREA OF FORT III GRAF KIRCHBACH AS AN ELEMENT OF RESPONSIBLE URBANIZATION OF THE CITY OF POZNAŃ
pobrano
19
Anna SygulskaI Poznan University of Technology, Poland
DŹWIĘK W PLANOWANIU URBANISTYCZNYM – WYBRANE ZAGADNIENIA
SOUND IN URBAN PLANNING – SELECTED ISSUES
pobrano
18
Szymon Usydus I Cracow University of Technology, Poland
ZNACZENIE STADIONU NARODOWEGO TEHELNÉ POLE DLA BRATYSŁAWY I ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ NA SŁOWACJI
SIGNIFICANCE OF THE TEHELNE POLÉ NATIONAL STADIUM FOR BRATISLAVA AND FOOTBALL DEVELOPMENT IN SLOVAKIA
HISTORIA | HISTORY
pobrano
24
Mojgan Aghaeimeybodi, Elham Andaroodi I University of Tehran, Tehran, Iran
CULTURAL LANDSCAPE AND TYPOLOGY OF THE KHARANAQ VILLAGE IN IRAN
pobrano
13
Olha Okonchenko I Lviv Polytechnic National University, Ukraine; Ihor Okonchenko I Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine
PARAMETRY UMOCNIEŃ ZAMKOWYCH W POŁOWIE XVI – NA POCZĄTKU XVIII WIEKU NA TERENIE ZACHODNICH OBWODÓW UKRAINY
PARAMETERS OF CASTLE FORTIFICATIONS ON THE TERRITORY OF THE WESTERN REGIONS OF UKRAINE OF THE MIDDLE OF THE 16TH - BEGINNING OF THE 18TH CENTURIES
pobrano
24
Adriana Sowała I Planning Office in Łódź, Poland
DZIEJE STAROMIEJSKIEGO RATUSZA W SIERADZU
THE HISTORY OF THE OLD TOWN HALL IN SIERADZ
pobrano
24
Denis Saenko I Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
HISTORICAL CONDITIONS IN DESIGNING PRE-SCHOOL CENTERS, ON THE EXAMPLE OF GERMANY AND UKRAINE