|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 45/2021
SPACE & FORM NO 45/2021pobrano
68
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
59
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITECTURE & CONSERVATION OF MONUMENTS | ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
pobrano
82
Ewa Cisek I Wroclaw University of Science and Technology, Poland
IDEA EKOSTRUKTURY WE WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURZE OSLO
IDEA OF ECOSTRUCTURE IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE OF OSLO
pobrano
57
Jan Kurek I Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Krakov, Poland
DYDAKTYKA ARCHITEKTONICZNA W PRZEDMIOTACH TECHNICZNYCH W DOBIE PANDEMII
ARCHITECTURAL TEACHING TECHNICAL SUBJECTS DURING A PANDEMIC
pobrano
57
Paweł Maryńczuk I Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego, Poland
INTUICJA I DEDUKCJA W PROCESIE WYJAŚNIANIA POPRAWNOŚCI DO-WODU W DIAGRAMACH ARCHITEKTONICZNYCH
INTUITION AND DEDUCTION IN THE PROCESS OF EXPLAINING THE COR-RECTNESS OF PROOF IN ARCHITECTURAL DIAGRAMS
pobrano
41
Paweł Szumielewicz I SSC ARCHITEKCI, Poland
BUDYNEK ŻŁOBKA JAKO TŁO O ZMIENNYM WYPEŁNIENIU W ADAPTACJI DO AKTUALNYCH POTRZEB. JEDNOSTKI IMPORTUJĄCE I ODDZIAŁYWUJĄCE NA SIEBIE
A NURSERY BUILDING AS A SPACE WITH VARIABLE FILLING IN ADAPTATION TO CURRENT NEEDS. IMPORTING AND INTERACTING UNITS
URBAN AND REGIONAL PLANNING | URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
52
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ROZDZIERANIE PRZESTRZENI. PARTYCYPACYJNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZY PARTYCYPACYJNA PRYWATA
TEARING THE SPACE APART. RESPONSIBLE PARTICIPATION OR SELF-SERVING PARTICIPATION
pobrano
55
Marek Czyński I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ANTROPOLOGIA ULICY – KULTURA MOBILNOŚCI
STREET ANTHROPOLOGY – A CULTURE OF MOBILITY
pobrano
48
Piotr Fiuk I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
INTEGRACJA WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY ZE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM I KULTUROWYM (AKWENY W ZESPOŁACH PORTOWYCH: HAFEN CITY W HAMBURGU I ŁASZTOWNIA W SZCZECINIE)
INTEGRATION OF CONTEMPORARY ARCHITECTURE WITH NATURAL AND CULTURAL ENVIRONMENT (WATER RESERVOIRS IN HARBOUR COMPLEXES: HAFEN CITY HAMBURG AND ŁASZTOWNIA IN SZCZECIN)
pobrano
51
Olga Gazińska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ROZWIĄZANIA SMART CITY W PROJEKCIE STRATEGICZNYM SÖDRA MUNKSJÖN W JÖNKÖPING, W SZWECJI
SMART CITY SOLUTIONS IN SÖDRA MUNKSJÖN PROJECT IN JÖNKÖPING SWEDEN
pobrano
48
Krystyna Guranowska-Gruszecka I Politechnika Warszawska, Poland
SYTUACJA PLANOWANIA URBANISTYCZNEGO W POLSCE
URBAN PLANNING SITUATION IN POLAND
pobrano
58
Iryna O. Merylova, Oleksandr A. Rechyts I Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro, Ukraine
PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W HISTORYCZNEJ CZĘŚCI MIASTA DNIPRO NA UKRAINIE
PERSPECTIVES OF THE PUBLIC SPACE DEVELOPMENT IN THE HISTORICAL PART OF DNIPRO, UKRAINE
pobrano
45
Piotr Pecenik I Highway & Traffic Studies Ltd, London, England
PLANOWANIE PRZESTRZENNE WE FRANCJI OD RENESANSU DO DNIA DZISIEJSZEGO. WYBRANE ASPEKTY
SPATIAL PLANNING IN FRANCE FROM THE RENAISSANCE TO THE PRESENT DAY. SELECTED ASPECTS
pobrano
52
Viktor O. Yatsenko I Kiev National University of Construction and Architecture, Ukraine
POTENCJAŁ TURYSTYCZNO-REKREACYJNY STREFY WPŁYWU DUŻYCH MIAST UKRAINY
TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL OF THE AFFECTED OF METROPOLISES OF UKRANE ZONE
LANDSCAPE | KRAJOBRAZ
pobrano
49
Wiesława Gadomska I Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland
PARKI NA NOWOJORSKICH WYSPACH – NOWE ZJAWISKA W PRZESTRZENI I KRAJOBRAZIE MIASTA
PARKS ON NEW YORK ISLANDS – A NEW COMPONENT IN THE URBAN SPACE AND CITYSCAPE
HISTORY | HISTORIA
pobrano
45
Kamila Lucyna Boguszewska I Lublin University of Technology, Poland
PARKI DLA ZABAW LUDU I PRZYOZDOBIENIA MIASTA FELIKSA ŁODZIA BIECZYŃSKIEGO W KONTEKŚCIE XIX-WECZNEJ INDUSTRIALIZACJI LUBLINA
PARKS FOR THE ENTERTAINMENT OF THE PEOPLE AND THE ADORNMENT OF THE CITY BY FELIX ŁODZIA BIECZYŃSKI IN THE CONTEXT OF THE 19TH CENTURY INDUSTRIALISATION OF THE CITY OF LUBLIN
pobrano
38
Paula Jeziorna I Politechnika Wrocławska, Poland
ZAMORSCY – SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ AUTORSTWA RODZINY ARTYSTÓW
ZAMORSCY – ART IN PUBLIC SPACE BY THE FAMILY OF ARTISTS
pobrano
79
Agnieszka Lamprecht I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
MIĘDZY HISTORYZMEM A MODERNIZMEM – SZCZECIŃSKA ARCHITEKTURA WILLOWA ADOLFA THESMACHERA
BETWEEN HISTORICISM AND MODERNISM – VILLA ARCHITECTURE OF ADOLF THESMACHER IN SZCZECIN
pobrano
67
Mariia Veres I Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
PLANNING FEATURES OF SMALL UKRAINIAN SCHOOL SPACES BETWEEN XIX–XX CENTURIES