|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 42/2020
SPACE & FORM NO 42/2020pobrano
174
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
173
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
190
Adam Maria Szymski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
TRZY PLACE - GŁOS DO HISTORII MIEJSCA. PLAC SASKI W WARSZAWIE
THREE SQUARES – A COMMENTARY ON THE HISTORY OF A PLACE. SAXON SQUARE IN WARSAW
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | ARCHITECTURE AND CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
182
Irina Bembel I NIITAIAG, Russia
NOWATORSKA RENOWACJA KOŚCIOŁA ODRODZENIA NOWYCH MĘCZENNIKÓW W GORETOWO
INNOVATIVE RENOVATION OF THE CHURCH OF THE REVIVAL OF NEW MARTYRS IN GORETOWO
pobrano
158
Paweł Maryńczuk I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
POMIĘDZY ANALIZĄ A SYNTEZĄ. DIAGRAM, DEFINICJE I REPREZENTACJE
BETWEEN ANALYSIS AND SYNTHESIS –THE DIAGRAM, DEFINITIONS AND REPRESENTATIONS
pobrano
191
Michał Pieczka I Wroclaw University of Science and Technology, Poland
ARCHITEKTURA WYSTAW – STUDIA WSPÓŁCZESNYCH PRZESTRZENI DLA SZTUKI I ARTYSTY
ARCHITECTURE OF EXHIBITIONS – CASE STUDIES OF CONTEMPORARY SPACES FOR ART AND ARTIST
pobrano
160
Agnieszka Faustyna Szuta I Gdańsk University of Technology, Poland
ADAPTACJE XX-WIECZNEJ INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ
RE-USE OF THE 20TH CENTURY AVIATION INFRASTRUCTURE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
184
Dorota Wojtowicz-Jankowska, Bahaa Bou Kalfouni I Gdansk university of technology, Poland
REVITALIZATION PROJECT OF SLUM TRANSFORMATION: A CASE STUDY HAY- AL TANAK, BEIRUT, LEBANON
pobrano
187
Agnieszka Jaszczak I University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, Katarina Kristianova I Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia, Olga Wasilewska I University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, Danijela Dunisijevic-Bojovic I University of Belgrade, Serbia
CONCEPTS OF "BIOPHILIA" AND "LIVABILITY" IN THE CONTEXT OF SOCIAL PERCEPTION OF PUBLIC SPACE IN CITIES
pobrano
154
Katarzyna Chrobak, Piotr Kryczka I Wrocław University of Science and Technology, Poland
PORÓWNANIE DOKUMENTÓW POLITYKI MIEJSKIEJ W KONTEKŚCIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA
THE COMPARISON OF URBAN POLICY DOCUMENTS IN THE CONTEXT OF ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE – CASE STUDY OF WROCŁAW
pobrano
150
Agnieszka Kucharska, Klaudia Janiszewska - Ostrowska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
DOMY NA WODZIE – SZANSE, MOŻLIWOŚCI, ZAGROŻENIA, PROBLEMATYKA PRAWNA
HOUSES ON THE WATER – OPPORTUNITIES, POSSIBILITIES, THREATS, LEGAL PROBLEMS
pobrano
163
Marek Ostrowski, Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
WYBRANE PROBLEMY ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH Z PRZEŁOMU XX I XXI WIEKU, W TYM UNIFORMIZACJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
SELECTED PROBLEMS OF HOUSING COMPLEXES FROM THE TURN OF THE 20TH AND 21ST CENTURY, INCLUDING FUNCTIONAL AND SPATIAL UNIFORMITY
pobrano
173
Szymon Usydus I Cracow University of Technology, Poland
KOMPOZYCJA STADIONÓW PIŁKARSKICH I ICH OTOCZENIA
COMPOSTION OF FOOTBALL STADIUMS AND THEIR SURROUNDINGS
pobrano
141
Artur Zaguła I Politechnika Łódzka, Poland
PROBLEM ARTEFAKTÓW W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE PRAC POZOSTAŁYCH PO WYSTAWACH KONSTRUKCJA W PROCESIE
THE PROBLEM OF THE ARTEFACTS IN THE PUBLIC SPACE BASED ON THE WORK REMAINING AFTER THE EXHIBITIONS CONSTRUCTION IN PROCESS
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
155
Anna Majewska, Anna Szymczak I Politechnika Warszawska, Poland
PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W STREFIE PODMIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY MICHAŁOWICE
CULTURAL LANDSCAPE TRANSFORMATIONS IN THE SUBURBAN ZONE – CASE STUDY OF THE MICHAŁOWICE COMMUNE
HISTORIA | HISTORY
pobrano
140
Jakub Ignacy Gołębiewski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ODBUDOWA ZABYTKÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ A WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W PROCESIE ICH REWALORYZACJI NA PRZYKŁADZIE ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH I KATEDRY ŚW. JAKUBA W SZCZECINIE
THE RECONSTRUCTION OF MONUMENTS AFTER WORLD WAR II AND THE MODERN TENDENCIES IN THE PROCESS OF THEIR REVALORIZATION PRESENTED USING THE EXAMPLE OF THE POMERANIAN DUKES
pobrano
172
Oksana Kondratyeva, Oleg Sleptsov I Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
PLANNING OF VOLODYMYR POKROVSKY’S NON-ECCLESIASTICAL BUILDINGS: KHARKIV’S URBAN HISTORY OF THE 1910S