EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 42/2020
SPACE & FORM NO 42/2020pobrano
101
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
104
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
108
Adam Maria Szymski
TRZY PLACE - GŁOS DO HISTORII MIEJSCA. PLAC SASKI W WARSZAWIE
THREE SQUARES – A COMMENTARY ON THE HISTORY OF A PLACE. SAXON SQUARE IN WARSAW
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | ARCHITECTURE AND CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
100
Irina Bembel
NOWATORSKA RENOWACJA KOŚCIOŁA ODRODZENIA NOWYCH MĘCZENNIKÓW W GORETOWO
INNOVATIVE RENOVATION OF THE CHURCH OF THE REVIVAL OF NEW MARTYRS IN GORETOWO
pobrano
88
Paweł Maryńczuk
POMIĘDZY ANALIZĄ A SYNTEZĄ. DIAGRAM, DEFINICJE I REPREZENTACJE
BETWEEN ANALYSIS AND SYNTHESIS –THE DIAGRAM, DEFINITIONS AND REPRESENTATIONS
pobrano
99
Michał Pieczka
ARCHITEKTURA WYSTAW – STUDIA WSPÓŁCZESNYCH PRZESTRZENI DLA SZTUKI I ARTYSTY
ARCHITECTURE OF EXHIBITIONS – CASE STUDIES OF CONTEMPORARY SPACES FOR ART AND ARTIST
pobrano
87
Agnieszka Faustyna Szuta
ADAPTACJE XX-WIECZNEJ INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ
RE-USE OF THE 20TH CENTURY AVIATION INFRASTRUCTURE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
88
Dorota Wojtowicz-Jankowska, Bahaa Bou Kalfouni
REVITALIZATION PROJECT OF SLUM TRANSFORMATION: A CASE STUDY HAY- AL TANAK, BEIRUT, LEBANON
pobrano
112
Agnieszka Jaszczak, Katarina Kristianova, Olga Wasilewska, Danijela Dunisijevic-Bojovic
CONCEPTS OF "BIOPHILIA" AND "LIVABILITY" IN THE CONTEXT OF SOCIAL PERCEPTION OF PUBLIC SPACE IN CITIES
pobrano
82
Katarzyna Chrobak, Piotr Kryczka
PORÓWNANIE DOKUMENTÓW POLITYKI MIEJSKIEJ W KONTEKŚCIE ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA
THE COMPARISON OF URBAN POLICY DOCUMENTS IN THE CONTEXT OF ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE – CASE STUDY OF WROCŁAW
pobrano
76
Agnieszka Kucharska, Klaudia Janiszewska - Ostrowska
DOMY NA WODZIE – SZANSE, MOŻLIWOŚCI, ZAGROŻENIA, PROBLEMATYKA PRAWNA
HOUSES ON THE WATER – OPPORTUNITIES, POSSIBILITIES, THREATS, LEGAL PROBLEMS
pobrano
90
Marek Ostrowski, Alicja Świtalska
WYBRANE PROBLEMY ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH Z PRZEŁOMU XX I XXI WIEKU, W TYM UNIFORMIZACJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
SELECTED PROBLEMS OF HOUSING COMPLEXES FROM THE TURN OF THE 20TH AND 21ST CENTURY, INCLUDING FUNCTIONAL AND SPATIAL UNIFORMITY
pobrano
84
Szymon Usydus
KOMPOZYCJA STADIONÓW PIŁKARSKICH I ICH OTOCZENIA
COMPOSTION OF FOOTBALL STADIUMS AND THEIR SURROUNDINGS
pobrano
74
Artur Zaguła
PROBLEM ARTEFAKTÓW W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE PRAC POZOSTAŁYCH PO WYSTAWACH KONSTRUKCJA W PROCESIE
THE PROBLEM OF THE ARTEFACTS IN THE PUBLIC SPACE BASED ON THE WORK REMAINING AFTER THE EXHIBITIONS CONSTRUCTION IN PROCESS
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
76
Anna Majewska, Anna Szymczak
PRZEKSZTAŁCENIA KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W STREFIE PODMIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY MICHAŁOWICE
CULTURAL LANDSCAPE TRANSFORMATIONS IN THE SUBURBAN ZONE – CASE STUDY OF THE MICHAŁOWICE COMMUNE
HISTORIA | HISTORY
pobrano
74
Jakub Ignacy Gołębiewski
ODBUDOWA ZABYTKÓW PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ A WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W PROCESIE ICH REWALORYZACJI NA PRZYKŁADZIE ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH I KATEDRY ŚW. JAKUBA W SZCZECINIE
THE RECONSTRUCTION OF MONUMENTS AFTER WORLD WAR II AND THE MODERN TENDENCIES IN THE PROCESS OF THEIR REVALORIZATION PRESENTED USING THE EXAMPLE OF THE POMERANIAN DUKES' CASTLE AND THE ST. JAMES ARCH CATHEDRAL
pobrano
92
Oksana Kondratyeva, Oleg Sleptsov
PLANNING OF VOLODYMYR POKROVSKY’S NON-ECCLESIASTICAL BUILDINGS: KHARKIV’S URBAN HISTORY OF THE 1910S