EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 41/2020
SPACE & FORM NO 41/2020pobrano
101
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
95
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
92
Tomasz Dzieduszyński
KSZTAŁTOWANIE FORMY ARCHITEKTONICZNEJ HABITATU MARSJAŃSKIEGO: KOMPUTEROWE ANALIZY PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO I NASŁONECZNIENIA LODOWEJ KONSTRUKCJI
ARCHITECTURAL FORM OF A MARTIAN HABITAT: DIGITAL ANALYSES OF SPACE RADIATION AND INSOLATION OF A WATER-ICE CONSTRUCTION
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | ARCHITECTURE AND CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
102
Nadiia O. Dmytrik
METHODOLOGY OF ANALYSIS OF RENOVABLE INDUSTRIAL FACILITIES UNDER THE MULTIFUNCTIONAL COMPLEXES
pobrano
97
Olha Kostiuchenko
PRIMARY DEVELOPMENT DIRECTIONS FOR A NETWORK OF ART CENTRES IN UKRAINE
pobrano
91
Yana Kuznietsova, Halyna Osychenko
TECHNIKA KOMBINATORYCZNA I ŚRODKI INTEGRACJI PRZYRODY Z FORMĄ ARCHITEKTONICZNĄ
COMBINATORIAL TECHNIQUE AND MEANS OF INTEGRATING NATURE INTO AN ARCHITECTURAL FORM
pobrano
87
Oleg Sleptsov, Dmytro Kravtsov
CURRENT STATE AND NEEDS OF SPORTS COMPLEXES OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE (ON THE EXAMPLE OF ODESSA)
pobrano
90
Anna Stasiak
ODZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIAMI POSTINDUSTRIALNYMI W MIEŚCIE NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH REALIZACJI EUROPEJSKICH
RECOVERY AND MANAGEMENT OF POST-INDUSTRIAL SPACES IN THE CITY ON SELECTED EXAMPLES OF EUROPEAN IMPLEMENTATIONS
pobrano
89
Qasim Mohammed Basim
TECHNOLOGY AS PRINCIPAL IN FUNCTIONAL PLANNING AND ARCHITECTURAL DESIGN OF SMART INTERACTIVE TERMINALS
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
75
Krystyna Guranowska-Gruszecka, Agnieszka Chudzińska
TEORIE URBANISTYCZNE POWSTANIA, ROZWOJU I PRZETRWANIA ULIC HANDLOWYCH
URBAN THEORIES OF THE EMERGENCE, DEVELOPMENT AND ENDURANCE OF COMMERCIAL STREETS
pobrano
192
Irina Bulakh, Olena Kozakova, Olena Chala, Margaryta Didichenko
ARCHITECTURAL AND URBAN PLANNING SYSTEM OF HEALTH CARE IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM
pobrano
86
Anna Alicja Jeziorska
UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA ULIC HANDLOWYCH W WARSZAWIE
CONDITIONS FOR FUNCTIONING OF COMMERCIAL STREETS IN WARSAW
pobrano
80
Maciej Lasocki
ZAJĘCIA Z PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO WEDŁUG SCENARIUSZA FILMOWEGO
URBAN DESIGNING CLASSES BY A MOVIE SCRIPT
pobrano
66
Jerzy Tokajuk
ANALIZA STANU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH STREFY PODMIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCEGO SYSTEMU PRAWA
ANALYSIS OF SPATIAL PLANNING IN THE COMMUNITIES OF THE BIAŁYSTOK SUBURBAN ZONE IN THE CONTEXT OF THE EXISTING LEGAL SYSTEM
pobrano
71
Monika Trojanowska
BADANIA JAKOŚCIOWE MIEJSC SPRZYJAJĄCYCH PROMOCJI ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE NOWEGO PLANOWANEGO PARKU CENTRALNEGO W GDYNI
THE RESULTS OF QUALITATIVE RESEARCH ON HEALTH-AFFIRMING URBAN PLACES ON EXAMPLE OF NEW PLANNED CENTRAL PARK IN GDYNIA
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
73
Anna Katarzyna Andrzejewska
ANALIZA PANORAM WEWNĄTRZMIEJSKICH JAKO NARZĘDZIE DO KSZTAŁTOWANIA ZAPISÓW PRAWNYCH W PLANACH MIEJSCOWYCH DLA TERENÓW ZIELENI
ANALYSIS OF INTRA-URBAN PANORAMAS AS A TOOL FOR SHAPING LEGAL PROVISIONS IN LOCAL PLANS FOR GREEN AREAS
HISTORIA | HISTORY
pobrano
66
Joanna Arlet
KANCELARIA CESARSKA W HOFBURGU, ZAMKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE I WILANOWIE ORAZ BRAMA PORTOWA W SZCZECINIE – HISTORIA JEDNEGO DETALU
IMPERIAL CHANCELLERY IN HOFBURG, ROYAL CASTLES IN WARSAW AND WILANÓW, AND THE PORT GATE IN SZCZECIN – A STORY OF ONE DETAIL
pobrano
77
Maciej Płotkowiak
ZESPÓŁ WITRAŻY W KOŚCIELE PW. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ W SZCZECINIE
STAINED-GLASS WINDOW SET IN THE CHURCH OF OUR LADY THE QUEEN OF THE CROWN OF POLAND IN SZCZECIN