|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 41/2020
SPACE & FORM NO 41/2020pobrano
209
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
197
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
195
Tomasz Dzieduszyński I Warsaw University of Technology, Poland
KSZTAŁTOWANIE FORMY ARCHITEKTONICZNEJ HABITATU MARSJAŃSKIEGO: KOMPUTEROWE ANALIZY PROMIENIOWANIA KOSMICZNEGO I NASŁONECZNIENIA LODOWEJ KONSTRUKCJI
ARCHITECTURAL FORM OF A MARTIAN HABITAT: DIGITAL ANALYSES OF SPACE RADIATION AND INSOLATION OF A WATER-ICE CONSTRUCTION
ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | ARCHITECTURE AND CONSERVATION OF MONUMENTS
pobrano
213
Nadiia O. Dmytrik I Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
METHODOLOGY OF ANALYSIS OF RENOVABLE INDUSTRIAL FACILITIES UNDER THE MULTIFUNCTIONAL COMPLEXES
pobrano
203
Olha Kostiuchenko I National Aviation University, Kyiv, Ukraine
PRIMARY DEVELOPMENT DIRECTIONS FOR A NETWORK OF ART CENTRES IN UKRAINE
pobrano
193
Yana Kuznietsova, Halyna Osychenko I Kharkiv National University of Urban Economy named after O.M. Beketov, Ukraine
TECHNIKA KOMBINATORYCZNA I ŚRODKI INTEGRACJI PRZYRODY Z FORMĄ ARCHITEKTONICZNĄ
COMBINATORIAL TECHNIQUE AND MEANS OF INTEGRATING NATURE INTO AN ARCHITECTURAL FORM
pobrano
193
Oleg Sleptsov I Kiev National University of Construction and Architecture, Ukraine, Dmytro Kravtsov I Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine
CURRENT STATE AND NEEDS OF SPORTS COMPLEXES OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE (ON THE EXAMPLE OF ODESSA)
pobrano
202
Anna Stasiak I Politechnika Gdańska, Poland
ODZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIAMI POSTINDUSTRIALNYMI W MIEŚCIE NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH REALIZACJI EUROPEJSKICH
RECOVERY AND MANAGEMENT OF POST-INDUSTRIAL SPACES IN THE CITY ON SELECTED EXAMPLES OF EUROPEAN IMPLEMENTATIONS
pobrano
199
Qasim Mohammed Basim I Kiev National University of Construction and Architecture, Ukraine; Al-Nahrain University, Baghdad, Iraq
TECHNOLOGY AS PRINCIPAL IN FUNCTIONAL PLANNING AND ARCHITECTURAL DESIGN OF SMART INTERACTIVE TERMINALS
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
181
Krystyna Guranowska-Gruszecka, Agnieszka Chudzińska I Warsaw University of Technology, Poland
TEORIE URBANISTYCZNE POWSTANIA, ROZWOJU I PRZETRWANIA ULIC HANDLOWYCH
URBAN THEORIES OF THE EMERGENCE, DEVELOPMENT AND ENDURANCE OF COMMERCIAL STREETS
pobrano
295
Irina Bulakh, Olena Kozakova, Olena Chala, Margaryta Didichenko I Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
ARCHITECTURAL AND URBAN PLANNING SYSTEM OF HEALTH CARE IN GERMANY AND THE UNITED KINGDOM
pobrano
195
Anna Alicja Jeziorska I Vistula University in Warsaw, Poland
UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA ULIC HANDLOWYCH W WARSZAWIE
CONDITIONS FOR FUNCTIONING OF COMMERCIAL STREETS IN WARSAW
pobrano
183
Maciej Lasocki I Warsaw University of Technology, Poland
ZAJĘCIA Z PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO WEDŁUG SCENARIUSZA FILMOWEGO
URBAN DESIGNING CLASSES BY A MOVIE SCRIPT
pobrano
152
Jerzy Tokajuk I Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Białymstoku, Poland
ANALIZA STANU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH STREFY PODMIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU W KONTEKŚCIE OBOWIĄZUJĄCEGO SYSTEMU PRAWA
ANALYSIS OF SPATIAL PLANNING IN THE COMMUNITIES OF THE BIAŁYSTOK SUBURBAN ZONE IN THE CONTEXT OF THE EXISTING LEGAL SYSTEM
pobrano
165
Monika Trojanowska I Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Poland
BADANIA JAKOŚCIOWE MIEJSC SPRZYJAJĄCYCH PROMOCJI ZDROWIA NA PRZYKŁADZIE NOWEGO PLANOWANEGO PARKU CENTRALNEGO W GDYNI
THE RESULTS OF QUALITATIVE RESEARCH ON HEALTH-AFFIRMING URBAN PLACES ON EXAMPLE OF NEW PLANNED CENTRAL PARK IN GDYNIA
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
175
Anna Katarzyna Andrzejewska I Politechnika Wrocławska, Poland
ANALIZA PANORAM WEWNĄTRZMIEJSKICH JAKO NARZĘDZIE DO KSZTAŁTOWANIA ZAPISÓW PRAWNYCH W PLANACH MIEJSCOWYCH DLA TERENÓW ZIELENI
ANALYSIS OF INTRA-URBAN PANORAMAS AS A TOOL FOR SHAPING LEGAL PROVISIONS IN LOCAL PLANS FOR GREEN AREAS
HISTORIA | HISTORY
pobrano
153
Joanna Arlet I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
KANCELARIA CESARSKA W HOFBURGU, ZAMKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE I WILANOWIE ORAZ BRAMA PORTOWA W SZCZECINIE – HISTORIA JEDNEGO DETALU
IMPERIAL CHANCELLERY IN HOFBURG, ROYAL CASTLES IN WARSAW AND WILANÓW, AND THE PORT GATE IN SZCZECIN – A STORY OF ONE DETAIL
pobrano
185
Maciej Płotkowiak I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ZESPÓŁ WITRAŻY W KOŚCIELE PW. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ W SZCZECINIE
STAINED-GLASS WINDOW SET IN THE CHURCH OF OUR LADY THE QUEEN OF THE CROWN OF POLAND IN SZCZECIN