|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 39/2019
SPACE & FORM NO 39/2019pobrano
273
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
262
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
294
Zbigniew W. Paszkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
SYNERGIA WYSPOWA – METODA KREATYWNEJ INTEGRACJI W PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU W URBANISTYCE
ISLAND SYNERGY – A METHOD OF CREATIVE INTEGRATION IN SPATIAL PLANNING AND URBAN MANAGEMENT
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
307
Piotr Arlet I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
KATALOŃSKIE DOMY WIEJSKIE TYPU MASIA
CATALAN FARMHOUSE IN THE TYPE OF MASIA
pobrano
304
Iryna L. Kravchenko I Kiev National University of Construction and Architecture, , Ukraine
IMPACT OF SOCIOECONOMIC FACTOR ON ARCHITECTURAL FORMATION OF BUILDINGS FOR NON-FORMAL EDUCATION IN UKRAINE
pobrano
270
Angelika Lasiewicz-Sych I Cracow University of Technology, Poland
GRY SYMULACYJNE TYPU TRADE-OFF I INSPIROWANE NIMI METODY BADAWCZE W PROJEKTOWANIU PARTYCYPACYJNYM
TRADE-OFF GAMES AND METHODS IN PARTICIPATORY DESIGN
pobrano
271
Anna Mielnik I Cracow University of Technology, Poland
CZY POTRZEBUJEMY DZISIAJ TEORII ARCHITEKTONICZNYCH?
DO WE NEED ARCHITECTURAL THEORIES TODAY?
pobrano
253
Kamila Nowak I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
ADAPTACJE BUDYNKÓW FABRYRCZNYCH BERNHARDA STOEWERA NA FUNKCJE BIUROWE W SZCZECINIE
ADAPTATION OF BERHNARD STOEWER’S FACTORY BUILDINGS TO OFFICE USE IN SZCZECIN
pobrano
251
Miłosz Raczyński I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
PROCES KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ W POLSCE A TEORIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
THE DEVELOPMENT PROCESS OF MULTI-FAMILY HOUSING AND THE INFLUENCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT THEORY
pobrano
268
Agnieszka Szuta I Gdańsk University of Technology, Poland
ARCHITEKTURA WIĘZIENNA – NOWE OBLICZE
A NEW TAKE ON PENITENTIARY ARCHITECTURE
pobrano
251
Piotr Wróbel I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
PRZEKSZTAŁCENIA W RELACJACH ARCHITEKTURY I NATURY POD WPŁYWEM ZMIAN KLIMATYCZNYCH
TRANSFORMATIONS IN RELATIONS BETWEEN ARCHITECTURE AND NATURE UNDER THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
231
Oksana Fomenko, Andrey Izbash I Kharkiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
ZAKŁÓCENIA W ZRÓWNOWAŻONYM FUNKCJONOWANIU MIASTA W WYNIKU DESTRUKCYJNYCH WYPACZEŃ W ARCHITEKTURZE
DISRUPTIONS TO SUSTAINABLE CITY FUNCTIONING AS A RESULT OF DESTRUCTIVE DEVIATIONS IN ARCHITECTURE
pobrano
239
Mikołaj Heigel I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
CIĄGŁOŚĆ PRZESTRZENNA I KULTUROWA W ZABUDOWIE MIEJSKIEJ I METODY JEJ REALIZACJI
THE SPATIAL AND CULTURAL CONTINUITY IN URBAN DEVELOPMENT AND METHODS OF ITS IMPLEMENTATION
pobrano
241
Katarzyna Krasowska I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
WSPÓŁPRACA MIASTA I UCZELNI TECHNICZNEJ NA PRZYKŁADZIE OPRACOWAŃ STARTEGICZNYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH
COOPERATION OF CITY AND TECHNICAL UNIVERSITY BASED ON EXAMPLE OF STRATEGIC PLANNING DOCUMENTS
pobrano
233
Anna Stasiak I Politechnika Gdańska, Poland
SPECYFIKA PRYWATNYCH GALERII ARTYSTYCZNYCH ULOKOWANYCH W CENTRALNEJ CZĘŚCI STAREGO MIASTA BELGRADU
SPECIFICATION OF PRIVATE ART GALLERIES USED IN THE CENTRAL PART OF OLD TOWN BELGRADE
HISTORY | HISTORIA
pobrano
259
Joanna Arlet I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
REFORMACJA I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ ARCHITEKTURY REZYDENCJONALNEJ NA POMORZU ZACHODNIM
REFORMATION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL ARCHITECTURE IN WESTERN POMERANIA
pobrano
239
Dorota Janisio - Pawłowska I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
KOŚCIOŁY POWSTAŁE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ W OBSZARZE POMORZA ZACHODNIEGO – CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OBIEKTÓW
CHURCHES ESTABLISHED AFTER THE SECOND WORLD WAR IN THE WEST POMERANIA AREA – CHARACTERISTICS OF SELECTED OBJECTS
pobrano
251
Maciej Płotkowiak I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
ŚREDNIOWIECZNY KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA W SZCZECINIE - W ŚWIETLE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LATACH 1999-2007
THE MEDIEVAL CHURCH OF ST. NICHOLAS IN SZCZECIN - BASED ON RESEARCH CARRIED OUT IN THE YEARS 1999-2007
pobrano
248
Jan Schubert I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
KWATERY ŻOŁNIERSKIE NA CMENTARZACH ŻYDOWSKICH W DAWNEJ TWIERDZY KRAKÓW W LATACH 1914 – 1939
SOLDIERS