EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 39/2019
SPACE & FORM NO 39/2019pobrano
69
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
67
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
73
Zbigniew W. Paszkowski
SYNERGIA WYSPOWA – METODA KREATYWNEJ INTEGRACJI W PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU W URBANISTYCE
ISLAND SYNERGY – A METHOD OF CREATIVE INTEGRATION IN SPATIAL PLANNING AND URBAN MANAGEMENT
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
71
Piotr Arlet
KATALOŃSKIE DOMY WIEJSKIE TYPU MASIA
CATALAN FARMHOUSE IN THE TYPE OF MASIA
pobrano
78
Iryna L. Kravchenko
IMPACT OF SOCIOECONOMIC FACTOR ON ARCHITECTURAL FORMATION OF BUILDINGS FOR NON-FORMAL EDUCATION IN UKRAINE
pobrano
62
Angelika Lasiewicz-Sych
GRY SYMULACYJNE TYPU TRADE-OFF I INSPIROWANE NIMI METODY BADAWCZE W PROJEKTOWANIU PARTYCYPACYJNYM
TRADE-OFF GAMES AND METHODS IN PARTICIPATORY DESIGN
pobrano
72
Anna Mielnik
CZY POTRZEBUJEMY DZISIAJ TEORII ARCHITEKTONICZNYCH?
DO WE NEED ARCHITECTURAL THEORIES TODAY?
pobrano
68
Kamila Nowak
ADAPTACJE BUDYNKÓW FABRYRCZNYCH BERNHARDA STOEWERA NA FUNKCJE BIUROWE W SZCZECINIE
ADAPTATION OF BERHNARD STOEWER’S FACTORY BUILDINGS TO OFFICE USE IN SZCZECIN
pobrano
59
Miłosz Raczyński
PROCES KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ W POLSCE A TEORIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
THE DEVELOPMENT PROCESS OF MULTI-FAMILY HOUSING AND THE INFLUENCE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT THEORY
pobrano
62
Agnieszka Szuta
ARCHITEKTURA WIĘZIENNA – NOWE OBLICZE
A NEW TAKE ON PENITENTIARY ARCHITECTURE
pobrano
55
Piotr Wróbel
PRZEKSZTAŁCENIA W RELACJACH ARCHITEKTURY I NATURY POD WPŁYWEM ZMIAN KLIMATYCZNYCH
TRANSFORMATIONS IN RELATIONS BETWEEN ARCHITECTURE AND NATURE UNDER THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
51
Oksana Fomenko, Andrey Izbash
ZAKŁÓCENIA W ZRÓWNOWAŻONYM FUNKCJONOWANIU MIASTA W WYNIKU DESTRUKCYJNYCH WYPACZEŃ W ARCHITEKTURZE
DISRUPTIONS TO SUSTAINABLE CITY FUNCTIONING AS A RESULT OF DESTRUCTIVE DEVIATIONS IN ARCHITECTURE
pobrano
52
Mikołaj Heigel
CIĄGŁOŚĆ PRZESTRZENNA I KULTUROWA W ZABUDOWIE MIEJSKIEJ I METODY JEJ REALIZACJI
THE SPATIAL AND CULTURAL CONTINUITY IN URBAN DEVELOPMENT AND METHODS OF ITS IMPLEMENTATION
pobrano
55
Katarzyna Krasowska
WSPÓŁPRACA MIASTA I UCZELNI TECHNICZNEJ NA PRZYKŁADZIE OPRACOWAŃ STARTEGICZNYCH DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH
COOPERATION OF CITY AND TECHNICAL UNIVERSITY BASED ON EXAMPLE OF STRATEGIC PLANNING DOCUMENTS
pobrano
47
Anna Stasiak
SPECYFIKA PRYWATNYCH GALERII ARTYSTYCZNYCH ULOKOWANYCH W CENTRALNEJ CZĘŚCI STAREGO MIASTA BELGRADU
SPECIFICATION OF PRIVATE ART GALLERIES USED IN THE CENTRAL PART OF OLD TOWN BELGRADE
HISTORY | HISTORIA
pobrano
52
Joanna Arlet
REFORMACJA I JEJ WPŁYW NA ROZWÓJ ARCHITEKTURY REZYDENCJONALNEJ NA POMORZU ZACHODNIM
REFORMATION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL ARCHITECTURE IN WESTERN POMERANIA
pobrano
48
Dorota Janisio - Pawłowska
KOŚCIOŁY POWSTAŁE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ W OBSZARZE POMORZA ZACHODNIEGO – CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OBIEKTÓW
CHURCHES ESTABLISHED AFTER THE SECOND WORLD WAR IN THE WEST POMERANIA AREA – CHARACTERISTICS OF SELECTED OBJECTS
pobrano
54
Maciej Płotkowiak
ŚREDNIOWIECZNY KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA W SZCZECINIE - W ŚWIETLE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LATACH 1999-2007
THE MEDIEVAL CHURCH OF ST. NICHOLAS IN SZCZECIN - BASED ON RESEARCH CARRIED OUT IN THE YEARS 1999-2007
pobrano
53
Jan Schubert
KWATERY ŻOŁNIERSKIE NA CMENTARZACH ŻYDOWSKICH W DAWNEJ TWIERDZY KRAKÓW W LATACH 1914 – 1939
SOLDIERS' SECTIONS AT THE JEWISH CEMETERIES OF THE FORMER KRAKOW FORTRESS IN THE YEARS 1914 – 1939