EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 38/2019
SPACE & FORM NO 38/2019pobrano
55
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
51
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
88
Qasim Mohammed Basim, Semka Sergey Vladimirovich
THE INVOLVEMENT OF STRUCTURAL SYSTEMS IN AIRPORT TERMINALS FORMING AND ARCHITECTURE
pobrano
53
Jan Cudzik
ZMIANY ZACHODZĄCE W ARCHITEKTURZE KINEMATYCZNEJ NA PRZESTRZENI XX I XXI WIEKU
CHANGES TAKING PLACE IN THE KINETIC ARCHITECTURE OVER THE 20TH AND 21ST CENTURIES
pobrano
47
Oksana Kashuba
ARCHITEKTONICZNY I URBANISTYCZNY KONTEKST MIĘDZYNARODOWYCH PUNKTÓW KONTROLI NA ZACHODNICH GRANICACH UKRAINY
ARCHITECTURAL AND URBAN CONTEXT OF INTERNATIONAL AUTOMOBILE CHECK POINTS ON THE WESTERN BORDERS OF UKRAINE
pobrano
56
Iryna L. Kravchenko, Mariia Khmel
WAYS OF INTEGRATION OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROFILE SPECIALIZED PREMISES INTO THE STRUCTURE OF A COMPREHENSIVE SCHOOL
pobrano
49
Jan Kurek
KONSERWATORSKIE DYLEMATY – LOSY DREWNIANEJ CERKWI W MIĘKISZU STARYM
CONSERVATION DELEMMAS – THE FATE OF THE TIMBER ORTHODOX CHURCH IN MIĘKISZ STARY
pobrano
47
Paweł Maryńczuk
DIAGRAM W PROCESIE DYDAKTYCZNYM STUDENTÓW ARCHITEKTURY
DIAGRAM IN STUDENTS OF ARCHITECTURE DIDACTIC PROCESS
pobrano
54
Rafał Obuchowicz
DZIEDZICTWO POPRZEMYSŁOWE JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA – ISTNIEJĄCE ZASOBY I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW SZCZECINA
INDUSTRY HERITAGE AS TOURIST ATTRACTION – EXISTING RESOURCES AND POSSIBILITIES OF THEIR USE ON THE EXAMPLE OF SELECTED OBJECTS OF SZCZECIN
pobrano
42
Meryem Alagöz, Pelin Sarıcıoğlu, Marek Woloszyn
BADANIE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ASPEKCIE ICH SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
EXAMINATION OF SAMPLES PUBLIC BUILDINGS ACCORDING TO ENERGY EFFICIENT
pobrano
40
Oleksandr I. Yanenko
INFORMATION MODELLING AS ONE OF THE BASIC COMPONENTS OF THE ARCHITECTURAL AND PLANNING ORGANISATION OF THE ADAPTIV PUBLIC COMPLEXES
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
40
Kinga Cichocka
ANALIZA ELEMENTÓW STRATEGII ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA I PORTU W SZCZECINIE
ANALYSIS OF SPATIAL DEVELOPMENT STRATEGY OF THE CITY AND PORT IN SZCZECIN
pobrano
47
Tomasz Furmańczyk
PLANOWANIE PRZESTRZENNE NA OBSZARZE POMORZA ZACHODNIEGO W LATACH 1945-1949
SPATIAL PLANNING IN WEST POMERANIA REGION IN 1945-1949
pobrano
31
Yuliya Idak
INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE DO BADAŃ MORFOLOGII: ASPEKTY TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE. WPROWADZENIE DO MORFOLOGII MIASTA
INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO THE STUDY OF MORPHOLOGY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS. INTRODUCTION TO CITY MORPHOLOGY
pobrano
28
Katarzyna Spadło, Krzysztof Kaszuba
PROCES REWITALIZACJI NA WIEJSKIM OBSZARZE ZDEGRADOWANYM GOSPODARCZO I SPOŁECZNIE. STUDIUM PRZYPADKU GMINY WIERZBICA
REGENERATION PROCESS IN DEGRADED ECONOMICALLY AND SOCIALLY RURAL AREAS. CASE STUDY OF WIERZBICA MUNICIPALITY
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
42
Halyna Petryshyn, Lubomir Parkhuts
TRADYCYJNE OSADNICTWO I ARCHITEKTURA BOJKÓW NA TERENIE NARODOWEGO PARKU NATURALNEGO „SYNEVYR” W UKRAIŃSKICH KARPATACH
TRADITIONAL SETTLEMENTS AND THE ARCHITECTURE OF BOYKOS WITHIN THE SYNEVYR NATIONAL NATURAL PARK IN UKRAINIAN CARPATHIANS
pobrano
57
Adam M. Szymski
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KURORTÓW NADMORSKICH NA PRZYKŁADZIE WYSPY UZNAM
THE LANDSCAPE ARCHITECTURE OF SEASIDE RESORTS ON THE EXAMPLE OF THE UZNAM ISLAND
HISTORIA | HISTORY
pobrano
38
Jan Kurek
STANISŁAW NIEMCZYK I JEGO FILOZOFIA ARCHITEKTURY
STANISŁAW NIEMCZYK AND HIS PHILOSPHY OF ARCHITECTURE
pobrano
45
Maciej Płotkowiak
KOŚCIOŁY WIEJSKIE NA OBSZARZE WIELKIEGO SZCZECINA – CHARAKTERYSTYKA ZASOBU
RURAL CHURCHES IN THE GREAT SZCZECIN AREA – AN ATTEMPT OF RESOURCE CHARACTERISTIC