EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 36/2018
SPACE & FORM NO 36/2018pobrano
267
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
197
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
308
Marek Czyński
KULTURA ZACHOWAŃ PRZESTRZENNYCH W ŚRODOWISKU MIESZKANIOWYM
CULTURE OF SPATIAL BEHAVIOR IN RESIDENTIAL ENVIRONMENT
pobrano
218
Oksana Fomenko, Andrey Izbash
NOWE SPECJALIZACJE W ZAWODZIE ARCHITEKTA
NEW SPECIALIZATIONS IN THE PROFESSION ARCHITECT
pobrano
206
Łukasz Rosiak
MISJA ARCHITEKTA W PROJEKTOWANIU PARTYCYPACYJNYM
MISSION OF ARCHITECT IN PARTICIPATION DESIGN
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
199
Robert Barełkowski
MIRAŻ AUTORYTETU ARBITRALNEJ DOKTRYNY. SUBIEKTYWIZM A OBIEKTYWIZOWANIE EKSPERCKIEJ OCENY DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO
DELUSION OF THE AUTHORITY OF ARBITRARY DOCTRINE. SUBJECTIVISM AND THE OBJECTIVIZATION OF EXPERT EVALUA-TION OF ARCHITECTURAL HERITAGE
pobrano
205
Arkadiusz Polewka, Agnieszka Lamprecht
INSTALACJA ARCHITEKTONICZNA – NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE W BADANIACH PRZESTRZENI RZECZYWISTEJ
THE ARCHITECTURAL INSTALLATION – A DYDACTIC TOOL IN REAL SPACE RESEARCH
pobrano
208
Аndriy Savchuk
NOWE DREWNIANE OBIEKTY REKREACYJNE KARPACKIEGO REGIONU UKRAINY. WŁAŚCIWOŚCI ARCHITEKTONICZNO-PLANISTYCZNE
NEW WOODEN RECREATIONAL OBJECTS OF THE CARPATHIAN REGION OF UKRAINE.FEATURES OF ARCHITECTURAL AND PLANNING DECISIONS
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
189
Robert Barełkowski
WSPOMAGANIE PROCESU DECYZYJNEGO. PERSPEKTYWY I RYZYKA PODSTAW SPOŁECZNEJ PARTYCYPACJI W PROJEKTOWANIU URBANISTYCZNYM
ENHANCED DECISION PROCESS. PERSPECTIVES AND RISKS FOR THE FRAMEWORK OF SOCIAL PARTICIPATION IN URBAN DESIGN
pobrano
179
Aneta Bura
COHOUSING - ZAMIERZONE SĄSIEDZTWO
COHOUSING – AN INTENDED NEIGHBOURHOOD
pobrano
157
Monika Maria Cysek-Pawlak
ZWIĘKSZONA GĘSTOŚĆ ZABUDOWY JAKO ZASADA NOWEGO URBANIZMU W PROCESIE ODNOWY STRUKTUR MIEJSKICH
INCREASED DENSITY AS A NEW URBANISM PRINCIPLE FOR URBAN REGENERATION
pobrano
186
Klara Czyńska
ZABUDOWA WYSOKA W HISTORYCZNYM KONTEKŚCIE MIASTA – ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW
TALL BUILDINGS IN HISTORICAL URBAN CONTEXT – ANALYSIS OF SELECTED EXAMPLES
pobrano
161
Olga Gazińska
ZMIANY W INFRASTRUKTURZE DROGOWEJ W MODELU ROZWOJU SMART CITY W SZCZECINIE
CHANGES IN ROAD INFRASTRUCTURE IN SMART CITY DEVELOPEMENT MODEL OF SZCZECIN, POLAND
pobrano
129
Tamara Mazur, Evgeniya Korol
ROZWÓJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W STRUKTURZE ZABUDOWY KWARTAŁOWEJ HISTORYCZNEGO CENTRUM DUŻEGO MIASTA -NA PRZYKŁADZIE LWOWA
PUBLIC SPACES DEVELOPMENT IN URBAN BLOCK STRUCTURE OF THE GREATER CITY HISTORICAL CENTER – EVIDENCE FROM LVIV
pobrano
168
Katarzyna Myślińska
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA DLA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM – WYBRANE ZAGADNIENIA
PUBLIC SPACE FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED IN ARCHITECTURAL DESIGN – SELECTED ISSUES
pobrano
150
Kinga Rybak-Niedziołka, Izabela Myszka-Stąpór
WARTOŚCI EKOLOGICZNE, PRZESTRZENNE I SPOŁECZNE TERENÓW ZIELENI
ECOLOGICAL, LANDSCAPE AND SOCIAL VALUES OF GREEN SPACES
pobrano
162
Marek Sietnicki
STRUKTURY PRZESTRZENNE ZESPOŁÓW MIESZKANIOWYCH NA TERENACH ZALEWOWYCH I POLDERACH. ANALIZA PORÓWNAWCZA
SPATIAL STRUCTURES OF RESIDENTIAL AREAS IN FLOODING AREAS AND POLDERS. COMPARATIVE ANALYSIS
HISTORIA | HISTORY
pobrano
153
Piotr Arlet
BARRACA VALENCIANA – CHATA ZNAD ZATOKI WALENCKIEJ
BARRACA VALENCIANA – A HUT FROM THE GULF OF VALENCIA
pobrano
208
Elżbieta Czekiel-Świtalska
PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ASPEKTY EKONOMICZNE W POLSCE PO 1945 ROKU
SPATIAL PLANNING AND ECONOMIC ISSUES IN POLAND AFTER 1945
pobrano
172
Klara Czyńska
ZARYS HISTORII ZABUDOWY WYSOKIEJ W KONTEKŚCIE TRANSFORMACJI KRAJOBRAZOWEJ MIAST EUROPEJSKICH
A BRIEF HISTORY OF TALL BUILDINGS IN THE CONTEXT OF CITYSCAPE TRANSFORMATION IN EUROPE
pobrano
148
Jan Kurek
ARCHITEKTURA DREWNIANA W BADANIACH TADEUSZA OBMIŃSKIEGO
WOODEN ARCHITECTURE IN STUDIES BY TADEUSZ OBMIŃSKI
pobrano
183
Alicja Świtalska
ARCHITEKTURA POLIC NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU - WYBRANE OBIEKTY
THE ARCHITECTURE OF POLICE CITY AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES - SELECTED BUILDINGS
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
168
WOJCIECH KOSIŃSKI
ZARYS DAWNEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU O WPŁYWACH IDEI TAO – NA PRZYKŁADACH WYBRANYCH Z CHIŃSKICH METROPOLII
OUTLINE OF PAST LANDSCAPE ARCHITECTURE INFLUENCED BY TAO – BASED ON EXAMPLES SELECTED FROM CHINESE METROPOLISES