|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 35/2018
SPACE & FORM NO 35/2018pobrano
321
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
352
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
389
Marco Lucchini, Gaspar Jaen Y Urban | Politecnico di Milano, Italy
“HOMAGE TO CATALONIA” : A GLANCE TO BARCELONA ARCHI-TECTURE THROUGH THE MILANESE ARCHITECTURAL MAGAZINES OF THE ’50S-‘60S
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
620
Gökçe Ketizmen Önal | Eskisehir Osmangazi University, Turkey
GÜNTER BEHNISCH: DEMOCRATIC AND HUMANE ARCHITECTURE: PLENARY COM-PLEX OF THE GERMAN BUNDESTAG, BONN/ GERMANY
pobrano
462
Anna A. Korovkina | Kharkiv National University of Municipal Economy, Ukraine
NIEPOWTARZALNOŚĆ SECESYJNYCH BUDYNKÓW ALEKSANDRA RZEPISZEWSKIEGO NA PRZYKŁADZIE OBIEKTÓW PRZY ULICY DARWINA W CHARKOWIE
THE UNIQUENESS OF RZHEPISHEVSKY’S CONSTRUCTIONS IN ART NOUVEAU STYLE ILLUSTRATED WITH BUILDINGS ALONG DARVINA ST. IN KHARKIV CITY
pobrano
402
Marek Kurnatowski | WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
WYBRANE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ POMIESZCZEŃ O NIEREGULARNYCH KSZTAŁTACH
SELECTED FACTORS AFFECTING THE ACCURACY OF USABLE AREA MEASUREMENTS FOR ROOMS WITH IRREGULAR SHAPES
pobrano
571
Natalya Kryvoruchko, Hala Mhaikl | Kharkiv National University of Municipal Economy, Ukraine
PROJEKTOWANIE MILITARNYCH CENTRÓW REHABILITACYJNYCH
PROBLEMS OF ARCHITECTURAL FORMATION OF MILITARY CLINIC REHABILITATION CENTERS
pobrano
367
Denys Vitchenko | Kharkiv National University of Municipal Economy, Ukraine
UKRAIŃSKI TRADYCYJNY KONTEKST W SPUŚCIŹNIE ARCHITEKTÓW CHARKOWSKICH DRUGIEJ POŁOWY LAT 20. I POCZĄTKU LAT 30. XX W.
BETWEEN TRADITION AND MODERNISM: THE UKRAINIAN TRADITIONAL CONTEXT IN THE HERITAGE OF KHARKIV ARCHITECTS OF THE SECOND HALF OF THE 1920S AND EARLY 1930S
pobrano
345
Katarzyna Florysiak | WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
METODY EDUKACJI WSPIERAJĄCE ROZWÓJ ZJAWISKA PRZEKSZTAŁCEŃ OBIEKTÓW GOSPODARCZYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH NA FUKCJĘ NIEROLNICZĄ
METHODS OF EDUCATION SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF THE PHENOMENON OF CONVERSION FARM BUILDINGS IN RURAL AREAS ON THE NON-AGRICULTURE FUNCTIONS
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
328
Vasyl Kuzmych, Andrii Pavliv, Juliana Petrovska | Lviv Polytechnic National University, Ukraine
ANGULAR HARMONY IN ARCHITECTURAL DESIGN OF CITY SKETCH
pobrano
337
Yaryna Onufriv | LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, UKRAINE
CECHY PERCEPCJI WZROKOWEJ I KOMPOZYCJI ARCHITEKTONICZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH OŚRODKÓW NARCIARSKICH
FEATURES OF VISUAL PERCEPTION AND ARCHITECTURAL COMPOSITION OF SMALL AND MEDIUM SKI RESORTS
pobrano
335
Paula Pater | Wrocław University of Science and Technology, Poland
TEMATYCZNE FORMY RZEŹBIARSKIE JAKO ISTOTNY ELEMENT IDENTYFIKACJI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE MIASTA WROCŁAWIA I WAŁBRZYCHA
THEMATIC SCULPTURE FORMS AS A SIGNIFICANT ELEMENT OF PUBLIC SPACE IDENTIFICATION BASED ON THE CITY OF WROCŁAW AND WAŁBRZYCH
pobrano
369
Uliana Polutrenko | Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine
ZASADY I MODELE PLANOWANIA FUNKCJONALNEJ I TERRITORIALNEJ REORGANIZACJI KOMPLEKSÓW ZAMKOWYCH
PRINCIPLES AND PLANNING MODELS OF FUNCTIONAL AND TERRITORIAL REORGANIZATION OF CASTLE COMPLEXES
pobrano
372
Bohdan Posatskyi, Ihor Cherniak | LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, UKRAINE
NOWE OBIEKTY W PRZESTRZENI LWOWA (POWOJENNA DEKADA 1945 - 1955)
NEW OBJECTS IN THE SPACE OF LVIV (POSTWAR DECADE OF 1945-1955)
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
397
Adriana Barbara Cieślak | Lodz University of Technology, Poland
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU MAŁEGO MIASTA. WYBRANE ZAGADNIENIA
LOCAL SPATIAL DEVELOPMENT PLAN AS A TOOL FOR SHAPING TOWN LANDSCAPE. SELECTED ISSUES
HISTORIA | HISTORY
pobrano
618
Natalia Kot | University of Life Sciences in Lublin, Poland
NIEZREALIZOWANE WIZJE PONIATOWEJ WEDŁUG JEJ WSPÓŁCZESNYCH ROZWIĄZAŃ
THE UNACCOMPLISHED VISIONS OF PONIATOWA TOWARDS ITS MODERN SOLUTIONS
pobrano
365
Grzegorz Wojtkun I West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
PRZEMIANY EKONOMICZNE I SPOŁECZNE W HOLANDII OD KOŃCA XVII STULECIA DO POCZĄTKU XX A ROZWÓJ MIESZKALNICTWA W TYM KRAJU
ECONOMIC AND SOCIAL TRANSFORMATIONS IN HOLLAND FROM THE END OF 17TH CENTURY TO THE BEGINNING OF 20TH CENTURY IN COMPARISON WITH THE HOUSING DEVELOPMENT IN THIS COUNTRY