EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 33/2018
SPACE & FORM NO 33/2018pobrano
320
STOPKA REDAKCYJNA | EDITOR
pobrano
297
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
346
Teresa Bardzińska-Bonenberg, Karolina Sobczyńska
ZIELEŃ JAKO ELEMENT ORAZ WYZNACZNIK WIZUALNOŚCI MIASTA HISTORYCZNEGO. PRZYKŁAD POZNANIA
GREENERY, A HISTORICAL TOWNSCAPE MARKER AND STIMULATOR. POZNAN AS A CASE STUDY
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
318
Belousko Artem
POTRZEBY KLIENTA, JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY WYGLĄD OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH
CUSTOMER’S NEEDS AS A FACTOR IN FORMING THE IMAGE OF ARCHITECTURAL OBJECTS
pobrano
296
Romuald Fajtanowski, Ewa Raczyńska-Mąkowska
IDEA FORMY OTWARTEJ – ŁAWKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. WDRAŻANIE TEORII NA PRZYKŁADZIE KONKURSOWYCH PRAC STUDENCKICH
THE IDEA OF OPEN FORM – THE BENCH IN THE PUBLIC SPACE. PUTTING THEORY INTO ACTION BASED ON EXAMPLE OF STU-DENTS’ CONTEST ENTRIES
pobrano
313
Ryszard Hajdamowicz
ESTETYKA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI – PIĘKNO NIEDOSTRZEGALNE
SPACE DEVELOPMENT AESTHETICS – INDISCERABLE BAUTY
pobrano
251
Mariana Shukatka
KLASYFIKACJA KOMPOZYCJI HERALDYCZNYCH W ARCHITEKTURZE LWOWA
CLASSIFICATION OF HERALDIC COMPOSITIONS IN THE LVIV’S ARCHITECTURE
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
326
Serhii Danylov
INFORMACYJNY MODEL ANALIZY MIASTA JAKO KOMPLEKSOWY SYSTEM DYNAMICZNY
INFORMATION MODEL OF ANALYSIS OF CITY AS A COMPLEX DYNAMIC SYSTEM
pobrano
320
Tomasz Dudek, Paulina Rużyła
ZAPOTRZEBOWANIE NA PRZESTRZEŃ DO REKREACJI Z PSEM W MIASTACH W ŚWIETLE INTERAKCJI SPOŁECZNYCH – PRZYKŁAD RZESZOWA
THE NEED FOR RECREATION SPACE WITH A DOG IN CITIES IN THE LIGHT OF SOCIAL INTERACTION – THE EXAMPLE OF RZESZÓW
pobrano
239
Mikołaj Heigel
WSPÓŁCZYNNIK KONCENTRACJI ZABUDOWY. ROZWINIĘCIE DIAGRAMU CIĄGŁOŚCI PRZESTRZENNEJ
BUILDING COVERAGE RATIO. THE DEVELOPMENT SPATIAL CONTINUITY DIAGRAM
pobrano
225
Małgorzata Kaus, Łukasz Rosiak, Joanna Wróblewska-Jachna
POSTRZEGANIE BYDGOSKICH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH PRZEZ LOKALNYCH ODBIORCÓW JAKO WSTĘP DO PARTYCYPACYJNEGO PROCESU PROJEKTOWEGO
PERCEPTION BYDGOSZCZ PUBLIC SPACES BY LOCAL RECEIVERS AS AN INTRODUCTION TO THE PARTICIPATION PROJECT PROCESS
pobrano
269
Iryna Kutsyna
TWORZENIE I ROZWÓJ ŚCIEŻEK DLA PIESZYCH NA PRZYKŁADZIE UŻGORODU
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF PEDESTRIAN WAYS OF UZHHOROD
pobrano
226
Halyna Petryshyn, Roman Liubytskyi
WIZJA ROZWOJU PLANISTYCZNEGO MIASTA LWOWA IGNACEGO DREXLERA
IGNACY DREXLER'S VISION OF PLANNING DEVELOPMENT OF THE CITY OF LVIV
pobrano
236
Hanna S. Shostak
BARRIER-FREE ENVIRONMENT FORMATION IN THE CURRENT URBAN LANDSCAPE
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
228
Wiesława Gadomska, Emilia Marks
WSPÓŁCZESNE DOMINANTY WYSOKOŚCIOWE W KRAJOBRAZIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH
CONTEMPORARY STRUCTURES DOMINANT DUE TO HEIGHT IN THE LANDSCAPE OF THE GREAT MASURIAN LAKE DISTRICT
pobrano
220
Iwona Dominika Orzechowska-Szajda
VISUAL LANDCAPE INVENTORY (VLI) JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM
VISUAL LANDSCAPE INVENTORY (VLI) AS A TOOL SUPPORTING LANDSCAPE PLANNING AND MANAGEMENT
pobrano
206
Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk
ZIELEŃ W PROCESACH REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH NA OBSZARZE ZAGŁĘBIA RUHRY I GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
GREENARY IN THE REVITALIZATION PROCESSES OF POST-INDUSTRIAL AREAS IN THE RUHRY AND THE UPPER SILESIAN INDUSTRIAL DISTRICTS
HISTORIA | HISTORY
pobrano
225
Artur Jurek
JAM TO BUDOWAŁ NIE TOBIE, TY TEŻ BUDUJ K’WOLI SOBIE, KRAKOWSKI ARCHITEKT WŁADYSŁAW EKIELSKI I JEGO DOM WŁASNY
I BUILT IT NOT FOR YOU, YOU SHOULD BUILD IT FOR YOURSELF, CRACOW ARCHITECT WŁADYSŁAW EKIELSKI AND HIS OWN HOUSE
pobrano
252
Alicja Świtalska
ZARYS HISTORII MIASTA POLICE DO XVIII WIEKU
IN BRIEF POLICE CITY HISTORY TO THE 18TH CENTURY