|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 23/ZeszyT 1_2015
space & FORM no 23 / PART 1_2015Stopka redakcyjna
pobrano
852
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
1735
WOJCIECH KOSIŃSKI
Sztuka urbanistyki na tle Chin - zarys ewolucji. Charakterystyka wybranych małych miast
The art of urban design in relation to China - the outline of the evolu-tion. A characteristic of the selected small towns
pobrano
1526
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW PASZKOWSKI
Małe miasta w Polsce i ich szanse rozwoju wobec wdrażania polityki spójności i rewitalizacji zintegrowanej
Small towns in Poland and their opportunities of implementation of cohesion policy and integrated revitalization
pobrano
1398
EWA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH
Małe miasta Kornwalii
Small towns in Cornwall
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
1186
JACEK CZUBIŃSKI
Rewitalizacja historycznych układów urbanistyczno-architektonicznych w wybranych miejscowościach uzdrowiskowych położonych w dolinie rzeki Prut na Huculszczyźnie
Revitalisation of historical urban and architectural ensembles in selected spa towns located in the valley of the river Prut in the Hutsul region
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
1065
HANNA HREHOROWICZ-GABER
Dziedzictwo kulturowe jako element wykorzystywany w procesie rewitalizacji małych miast chorwackich
Cultural heritage as an element used in the process of revitalization of small Croatian towns
pobrano
970
BOGUSZ MODRZEWSKI | KINGA RYBAK
Ocena urbanistyczna leed-nd na przykładzie osiedla podleśnego w Iławie
Urban leed-nd rating on the example of Osiedle Podleśne, Iława
pobrano
1496
LESZEK ŚWIĄTEK
Miasta spustoszone. Koncepcja rezyliencji w procesie rewitalizacji małych i średnich miast
Vacant city. Resilience concept in small and medium sized towns regeneration process
HISTORIA | HISTORY
pobrano
1435
AGNIESZKA FITTA
W poszukiwaniu utraconego blasku - szanse i zagrożenia rewitalizacji Jarosławia
In search of lost splendor - opportunities and threats of revitalization of Jarosław
pobrano
3830
ŁUKASZ ŁUKASZEWSKI
Relikty archeologiczne i architektoniczne w rejonie Sztumu, jako czynnik aktywizacji turystycznej i rewitalizacji urbanistycznej miasta
Archeological and architectural remnants of Sztum region as a factor of its tourist activation and urban revitalization
pobrano
1043
PIOTR OPAŁKA
Głuchołazy - szanse i zagrożenia rozwoju
Gluchołazy - chances and dangers of development
pobrano
916
HALINA RUTYNA
Małe miasto z widokiem na uzdrowisko
A small town with the view on health resort
pobrano
561
AN WRANA | AGNIESZKA FITTA
Trudne dziedzictwo wielokulturowości. Zamość i Lubartów: dwa przykłady z Lubelszczyzny
A difficult heritage of multiculturalism. Zamość and Lubartów: two examples from Lubelszczyzna region