|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 22/ZeszYT 1_2014
space & FORM no 22 / PART 1_2014Stopka redakcyjna
pobrano
887
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
1540
WOJCIECH KOSIŃSKI
Tryptyk polski
The polish triptych
pobrano
1225
JULIANA PETROVSKA
Społeczno-ekonomiczne i kulturowe czynniki mające wpływ na kształtowanie się edukacji artystycznej w szkole architektonicznej Politechniki Lwowskiej w okresie międzywojennym 1919-1939
Social, economic and cultural drivers of artistic education formation at architectural school of lviv polytechnic during the interwar period 1919-1939
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
1224
JAKUB BIL
Współczesne projektowanie obiektów służby zdrowia oparte na dowodach naukowych
Evidence based design for contemporary healthcare fascillities
pobrano
1205
BILOUS YULIA
Wpływ charakterystyk funkcjonalnych centrum artystycznych na kształtowanie ich przestrzeni
The effect of functional characteristics of art centres on their space formation
pobrano
1337
TETYANA KAZANTSEVA | STANISLAV MYHAL
Tendencje estetyczne w projektowaniu architektury i krajobrazu napędzane przez kształtów naturaln
Aesthetic tendencies in the architectural and landscape design driven by natural shapes
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
1153
KLARA CZYŃSKA
Zabudowa wysoka a krajobraz Mediolanu
Tall buildings and the cityscape of Milano
pobrano
1029
ANNA HOBLYK
Gaussian law and its application in resolving urban planning problems
pobrano
1249
ARTUR JASIŃSKI
Nowy York - dwanaście lat po zamachu z 11 września
New York - twelve years after 9/11 attack