EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 21/2014
space & FORM no 21 / 2014Stopka redakcyjna
pobrano
522
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
1246
WOJCIECH KOSIŃSKI
Miasto - świadek historii: dobro i zło, piękno i brzydota
The city - witness of history: the good and the bad, the beauty and the ugliness
pobrano
1002
JACEK KONOPACKI
Rozszerzona rzeczywistość - jako narzędzie wspomagające procesy analityczno-decyzyjne w architekturze i planowaniu przestrzennym
Augmented reality as a tool supporting assessment and decision-making processes in architecture and spatial planning
pobrano
917
ANNA MIELNIK
Hans Kollhoff. Kontynuowanie wizerunku miasta europejskiego
Hans Kollhoff. The continuation of the European city image
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
991
JOANNA JADWIGA BIAŁKIEWICZ
Problemy praktycznego sprawowania ochrony zabytków na przykładzie działań wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do pałacu w Bieganowie
Problems of practical exercise of monuments prevention on the example of activities of the voivodeship monument conservator in relation to the palace in Bieganowo
pobrano
649
SOLOMIYA HANETS
Przekształcenie bryl architectury poprszemyslowej
Transformation of post-industrial building volumes
pobrano
662
MACIEJ JAMROŻY
Komputerowe projektowanie ekonomiki energetycznej budynku w zintegrowanym procesie projektowm. Implikacje prawne i techniczne.
Computer digital design of building energy economics within integrated investment process. Technical and legal implications.
pobrano
647
TETYANA KAZANTSEVA SOLOMIYA PONKALO
Klasyfikacja dekoracji elewacji budynków okresu secesji wykonanych przez spółkę I. Lewyńskiego we Lwowie
Classification of facade decoration of secession buildings built by I. Levynsky company in Lviv
pobrano
882
TOMASZ KOZŁOWSKI
Od ekspresjonizmu intencjonalnego do metafory
From intentional expressionism to metaphor
pobrano
956
PIOTR MICHAŁ PATOCZKA
Natura i kultura prowincji Kerala w Indiach - tradycyjne i współczesne budowanie w zgodzie z otoczeniem
Nature and culture of the Kerala province in India - traditional and modern construction in harmony with the environment
pobrano
675
JUSTYNA TARAJKO-KOWALSKA
Problemy rewitalizacji kolorystycznej osiedli mieszkaniowych z wielkiej płyty w Polsce - między sztuką a kiczem
Problems of the color revitalization of the large panel system housing estates in Poland - between art and kitsch
pobrano
769
GRZEGORZ WOJTKUN
Między tradycjonalizmem w mieszkalnictwie a nowoczesnością
Between traditionalism in housing and modernity
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
1032
YULIYA IDAK | ANDRIY IHNATYUK | VITALIY BOLYUH
Wytyczne do kształtowania infrastruktury turystycznej w ukraińskich Karpatach (na przykładzie masywu Czarnohora)
The prerequisites for formation of tourism infrastructure in Ukrainian Carpathians (for example massif of Chornohora)
pobrano
945
WIESŁAWA GADOMSKA | WOJCIECH GADOMSKI
Park High Line - przestrzeń publiczna jako rezultat rewitalizacji postindustrialnego dziedzictwa zachodniego Manhattanu
The high Line Park - public space as a result of post-industrial heritage of western Manhattan revitalisation
pobrano
544
ANNA HOBLYK
Skumulowany potencjał miasta: model, struktura i metodyka jego obliczenia na przykładzie dzielnicy mieszkaniowej Lwowa
Aggregate potential of the city: model, structure and method of its calculation on the example of a residential district in Lviv
pobrano
1019
HALYNA PETRYSHYN | TETYANA KAZANTSEVA
Szkice architektoniczne w systemie edukacji urbanistycznej
Architectural sketches in system of urban education
pobrano
538
OKSANA KLISHCH
Ewolucja środowiska światła we Lwowie
Evolution of light environment in Lviv
pobrano
1068
MARTYNA KOZAK
Mapy dźwiękowe w Polsce
Sound map of Poland
pobrano
1090
MARCELI ŁASOCHA
Ochrona walorów architektonicznych i krajobrazowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Starego Podgórza w Krakowie, cz.1
Protection of architectural and landscape values in local spatial plans based on the example of the old part of Podgórze in Krakow. Part 1
pobrano
855
IZABELA SYKTA
Ewolucja idei postępu i wizji miast przyszłości zapisana w krajobrazach, obiektach i pokazach wystaw światowych - od Londynu 1851 do Nowego Jorku 1939
Evolution of the idea of progress and visions of future cities encoded in the landscapes, architectural structures and shows of world exhibitions - from London 1851 to New York 1939
pobrano
717
GENNADIJ SZULGA | JARYNA ONUFRIW
Obecne tendencje rozwojowe górskich kompleksów służących uprawianiu sportów zimowych w Karpatach Wschodnich w paśmie Czarnohory
Current trends in the development of mountain resorts designed for winter sports in the eastern Carpathians in the chine Chornogory
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
614
MACIEJ DACHOWSKI
Wieża widokowa w Świątnikach Górnych
The observation tower in Świątniki Górne
pobrano
819
ANNA DŁUGOZIMA | MATEUSZ REJ
Współczesne tendencje w projektowaniu cmentarzy w Europie
Contemporary trends in European cemeteries design
pobrano
915
KRZYSZTOF GARDJEW
Alternatywna komunikacja miejska w Krakowie w kontekście krajobrazowym - projekt szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA)
Alternative public transport in Cracow in the context of the landscape - design of high-speed railway (SKA)
pobrano
1081
KATARZYNA HODOR | MAGDALENA VOGT
Projekt rewitalizacji jako narzędzie aktywizacji i odbudowy wartości na przykładzie otoczenia zamku wodnego Oberau
The revitalisation project as a tool to revival and regenerate the object's value illustrated with an example of Oberau castle
pobrano
1107
LAURA KLIMCZAK
Nowe narzędzia ochrony krajobrazu - zarys zmian legislacyjnych w projekcie tzw. ustawy o ochronie krajobrazu
New landscape protection instruments: an outline of the bill of amendments of the polish landscape protection law
pobrano
577
MALWINA MIKOŁAJCZYK
Topiary - formy roślinne budujące przestrzeń
Topiaries - forms of plants creating space
pobrano
801
ANETA SARGA
Wpływ kładki "Bernatka" na strukturę funkcjonalno- przestrzenną krakowskiego Kazimierza i Podgórza
The influence of Bernatka footbridge on the functional and spatial structure of Cracow's Kazimierz and Podgórze
pobrano
862
ANNA STANIEWSKA
Parkowy krajobraz Krakowa - drzemiący potencjał
Park landscape of Cracow - latent potential
pobrano
617
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Rzeźba i pomnik w miejskim wnętrzu architektoniczno-krajobrazowym
Sculpture and monument in urban enclosure
HISTORIA | HISTORY
pobrano
698
HALYNA KOZNARSKA
Kształtowanie struktury przestrzennej cerkwi ziemi halickiej w końcu XVII do początku XX wieku
The formation of the space-and-planning structure of ukrainian stone churches in the territory of galicia at the end of the 18th - early 20th century