EN |  PL
przestrzeń i FORMA nr 17/2012
space & FORM no 17 / 2012Stopka redakcyjna
pobrano
479
SPIS TREŚCI
TEORIA
pobrano
538
WOJCIECH KOSIŃSKI
Architektura w dawnym i współczesnym krajobrazie Krakowa - na tle najnowszych przekształceń miast
Architecture in Former and Contemporary Townscape of Cracow - on the Background of Nowadays Transformation in Cities
pobrano
803
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Idea miasta
The Concept of a City
pobrano
470
ERNESTYNA SZPAKOWSKA
Atlas miast idealnych. XVI - XVIII wiek
Atlas of Ideal Cities. XVI-XVIII Century
pobrano
796
AGNIESZKA ZIMNICKA
Język graficzny strategii rozwoju gmin w Polsce
Visual Language of Local Development Strategies in Poland
ARCHITEKTURA
pobrano
659
JOANNA I PIOTR ARLET
Haubarg - Fryzyjski dom w kształcie piramidy
Haubarg - Frisian House in Shape of a Pyramid
pobrano
766
MARCIN FURTAK
Problematyka rewitalizacji zespołów pałacowo-parkowych na przykładzie projektu rewitalizacji muzeum w Przeworsku
Palace-Parks Revitalization Issues Based on Example of the Museum of Przeworsk
pobrano
530
ARTUR JASIŃSKI
Akademicka pracownia architektury SSP "Żaczek": krakowski inkubator przedsiębiorczości architektonicznej
Akademicka Pracownia Architektury SSP "Żaczek": Business Incubator of Architectural Practices in Cracow
pobrano
561
ANNA MIELNIK
Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część trzecia
Contemporary Minimalistic Tendencies in Architecture of One-Family Houses. Part III.
pobrano
426
MIŁOSZ RACZYŃSKI
W poszukiwaniu ciągłości idei prostopadłościennej formy. Szklana fasada. Uwarunkowania techniczne i materiałowe. Część czwarta
In Search of the Idea of Continuity of the Cuboidal Form. Technical and Material Conditions. Part IV.
pobrano
584
KRZYSZTOF WIĘCEK
Nurt fałdowania, a problem działania architektury
Folding and Performance in Architecture
pobrano
451
GRZEGORZ WOJTKUN
Standardy współczesnego mieszkalnictwa
Standards of Contemporary Housing
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
733
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Konsultacje społeczne w planowaniu miejscowym - wybrane zagadnienia
Public Consultation in Local Planning - Selected Issues
pobrano
888
HELENA FREINO
Rekonstrukcja miasta. Co to oznacza?
Reconstruction of City. Means It?
pobrano
1007
ANDRZEJ HRABIEC, SZCZEPAN BARAN, ANNA ZIOBRO
Refleksje na temat przyszłości metropolii krakowskiej
Reflection about the Future of the Cracow Metropolis
pobrano
675
LADISLAV NOVOTNÝ
Trendy migracji i rozwój miejskiego regionu funkcjonalnego
Bratysława Migration trends and the urban development in the Bratislava functional urban region
pobrano
726
MARTA URBAŃCZYK
Parki obwodnicowe jako sposób wykorzystania przestrzeni miejskiej pozostałej po murach obronnych. Geneza i charakterystyka na przykładzie wybranych miast europejskich
Ring Parks as the Way of Use the City Space in City Left After Dismantling of Defensive Walls. Origins and Characteristics of the Example of Three European Cities
pobrano
656
DOROTA WANTUCH-MALTA
Topografia współczesnych miejskich przestrzeni publicznych
The Topography of Contemporary Urban Public Space
KRAJOBRAZ
pobrano
648
AGNIESZKA KRUSZKO
Wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i wody w krajobrazie szkolnym
The Use of Natural Habitats, Environmental Resources and Water in School Grounds
pobrano
600
KONRAD MAJTKA
Krajobraz i flora wybranych gospodarstw prowadzonych metodami ekologicznymi na terenie pojezierza brodnickiego
Landscape and Floristic of Chosen Organic Farms from the Region of the Brodnica Lake District
pobrano
631
ANGELIKA PASIUT
Targowisko we współczesnym mieście - w poszukiwaniu formy
Marketplace in Today's City - In Search of Form
pobrano
836
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Twórczość projektowa a partycypacja społeczna w kształtowaniu krajobrazu - wprowadzenie do probklematyki
Design Creativity and Public Participation in the Landscape Designing - Introduction to Issue
HISTORIA
pobrano
523
JAN KUREK
Twórczość a potrzeby idealne - projekty lwowskiego architekta Mariana Nikodemowicza
The Creation and Ideal Needs - Projects of the Lvov Architect Marian Nikodemowicz
pobrano
822
HALINA RUTYNA
Kościół Ducha Świętego w Stargardzie Szczecińskim. Cz. 2.: Konstrukcja i stan zachowania
Church of the Holy Spirit in Stargard Szczeciński Part 2: Construction and Condition of Building
pobrano
469
HALINA RUTYNA
Neogotycka cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim. Cz. 1.: Architektura i stan zachowania
Neo-Gothic Orthodox Church of the Holy Apostles Peter and Paul in Stargard Szczecinski. Part 1: Architecture And State of Preservation
pobrano
833
EWA ŻURAKOWSKA
wórczość Dominikusa Böhma na Śląsku - część 2.
Dominikus Böhm's Artistic Works in Silesia - part 2