|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 15/2011
space & FORM no 15 / 2011

Pobierz cały numer 15 pisma >>>


Stopka redakcyjna
pobrano
813
SPIS TREŚCI
TEORIA
pobrano
1234
WOJCIECH KOSIŃSKI
Architektura sacrum wobec konfliktów, tolerancji i pojednania. Historia, współczesność, perspektywy
The architecture of the sacred in the face of conflicts, tolerance and reconciliation. History, the present time, prospects
pobrano
1453
BIZIO KRZYSZTOF
Motywy architektoniczne w postmodernistycznych projektach mebli tworzonych przez architektów w latach 80. XX wieku, na tle ogólnych związków architektury i wzornictwa
Architectural motifs in postmodern furniture designs crafted by architects in the 80s of the twentieth century, compared to general trade of architecture and design
pobrano
27838
CZERNIK EMANUEL
Trendy w architekturze cyfrowej
Trends in digital architecture
pobrano
1909
ZIELIŃSKI MIŁOSZ
Regeneracja czy rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej?
Regeneration or revitalization of urban public space?
ARCHITEKTURA
pobrano
996
BARTOS MACIEJ
Nowa struktura. Ewolucja strukturalizmu holenderskiego
Evolution of Dutch structuralism
pobrano
1024
BRZEZIŃSKI PIOTR
Analiza wież ciśnień typu grzybek i stanu zasobu na Kujawach i Pomorzu. Cechy pokrewne i dystynktywne
Analysis and state of resourses of the "mushroom" water towers in Kuyavia and Pomerania province. Related and distinctive features
pobrano
1110
CZERNIK LECHOSŁAW
Kształtowanie obiektów sakralnych kultury protestanckiej na przykładzie realizacji w Poznaniu i w Szczecinie
Shaping the sacred objects of the protestant culture on the example of realization in Poznań and in Szczecin
pobrano
969
JOPEK DOROTA
Dom, jako produkt. Nowe wyzwania prefabrykacji
The house as a product. New challenges of prefabrication
pobrano
760
KUREK JAN
Laicyzacja sacrum. Współczesna adaptacja świątyń do nowych funkcji
Secularization of sacrum. Present adaptation of places of worship to new function
pobrano
986
MIELNIK ANNA
Współczesne tendencje minimalistyczne w architekturze domów jednorodzinnych. Część pierwsza
Contemporary minimalistic tendencies in architecture of one-family houses. Part one
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
963
BAREŁKOWSKI ROBERT
Gishiki to Jukko
Ritual and contemplation
pobrano
783
CZEKIEL-ŚWITALSKA ELŻBIETA
Wybrane zagadnienia prawne i realizacyjne planowania miejscowego
Selected legal and implementation issues of local planning
pobrano
1597
CZYŃSKA KLARA
Panorama ze Wzgórza Czwartek w Lublinie - analiza widoczności zabudowy metodą kątów widokowych
Panoramic view from Czwartek Hill - The method of dynamic analysis of visual angles
pobrano
1834
TOKAJUK JERZY
Konflikty przestrzenne na styku istniejącej zabudowy zagrodowej i planowanej zabudowy mieszkaniowej na terenach wsi strefy podmiejskiej włączonych do obszaru miasta Białegostoku
Spatial conflicts of existing agricultural buildings and future house buildings in suburban areas, included to town area of Bialystok
KRAJOBRAZ
pobrano
1028
CYGANKIEWICZ INGEBORGA
Problem rozproszenia zabudowy w krajobrazie wiejskim, na przykładzie gminy Ogrodzieniec
The Ogrodzieniec commune as an example of the building development - scattering in rural landscape
pobrano
1088
GARDJEW KRZYSZTOF
Park Krowodersko-Azorski w Krakowie
Krowodersko-Azorski Park in Cracow
pobrano
958
KOWALSKI PRZEMYSŁAW
Kształtowanie systemów zieleni na obszarach miejskich. Zielona infrastruktura w VIII dzielnicy Krakowa
Shaping of greenery systems in urban areas. Green infrastructure in the eighth district of Cracow
pobrano
830
PASZKOWSKI ZBIGNIEW WŁADYSŁAW
Czy ochrona krajobrazu portowego w Szczecinie ma sens?
Is there any sense of port landscape protection in Szczecin?
HISTORIA
pobrano
1041
BENTKOWSKA-MITANA AGATA
Z dziejów budowy kościoła w Poroninie. Architektura Franciszka Mączyńskiego pod Tatrami
From the history of building the church in Poronin
pobrano
972
DOLEGŁO MONIKA
Przyrodnicze i historyczne uwarunkowania rozwoju krakowskiego Podgórza jako czynniki rewitalizacji
Natural and historical determinations of Cracowian Podgórze developement as factors of revitalization
pobrano
871
FURTAK MARCIN
Robotnicze osiedla mieszkaniowe w latach funkcjonowania Centralnego Okręgu Przemysłowego na obszarze kielecko-radomskim
Workers' housing estates during the years of central industrial district.
pobrano
969
JANISIO-PAWŁOWSKA DOROTA
Początki świątyni chrześcijańskiej na Pomorzu Zachodnim
The beginning of Christianity church in West Pomerania
pobrano
866
RUTYNA HALINA
Sakralna architektura ryglowa na wsi Zachodnio-Pomorskiej
Timber framed church architecture in the villages of West Pomerania
pobrano
989
SOŁTYSIK ANNA
Drewniane budownictwo wiejskie północnej Rosji
Wooden village houses in northern Russia
pobrano
1597
WOJTKUN GRZEGORZ
Wielka płyta na styku żelaznej kurtyny
Panel housing at the edge of the iron curtain