|   |   | 
przestrzeń i FORMA nr 13/2010
space & FORM no 13 / 2009

recenzja:
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki


Stopka redakcyjna
pobrano
777
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA
pobrano
2025
WOJCIECH KOSIŃSKI
Mega pionierzy - mega nadzieje, sukcesy i kontrowersje
Mega pioneers - mega hopes, success and controversions
pobrano
1371
AGNIESZKA KĘPKOWICZ
Sztuka w przestrzeni parku jako wielowątkowe zjawisko w kontekście natura / kultura
Art in park space as multithread phenomenon in context of nature - culture
ARCHITEKTURA
pobrano
1088
MAGDALENA CZAŁCZYŃSKA-PODOLSKA
Ewolucja placu zabaw. Koncepcja przestrzeni zabaw dla dzieci w Europie i Stanach Zjednoczonych na przestrzeni lat
Evolution of the playground. A concept of children play-space in Europe and the United States
pobrano
1421
MAGDALENA JAGIEŁŁO-KOWALCZYK
Zdrowie środowiskowe a zrównoważone środowisko mieszkaniowe
Environmental health and sustainable housing environment
pobrano
2536
DARIUSZ KOPCIOWSKI
Ochrona zabytkowych wartości Kazimierza Dolnego
Protection of historical values of Kazimierz Dolny
pobrano
905
DARIUSZ KRONOWSKI
Turystyczna eksploracja gór wyrażona przez architekturę
Mountain tourist exploration expressed by architecture
pobrano
914
MIŁOSZ RACZYŃSKI
W poszukiwaniu ciągłości idei prostopadłościennej formy. Zarys Historyczny. Część pierwsza
In search of the idea of continuity of the cuboidal form. Historical background. Part 1
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
pobrano
1073
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA
Rola zieleni w mieście na przykładzie centrum Szczecina
The role of greenery in city - the case of Szczecin city centre
pobrano
1040
LECHOSŁAW CZERNIK
Transgraniczny aspekt szczecińskiego obszaru metropolitalnego
Cross-border aspect of Szczecin metropolitan area
pobrano
1074
ZBIGNIEW PASZKOWSKI
Ankara - problemy urbanizacji niekontrolowanej
Ankara - problems of uncontrolled urbanization
pobrano
900
AGNIESZKA ZIMNICKA
Człowiek i przestrzeń w strategii rozwoju. Możliwość zastosowania doświadczeń londyńskich w Polsce
Human and spatial components in a local development strategy, possibilities for the London experience's application in Poland
pobrano
1002
ADAM ZWOLIŃSKI
Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych. Część 3
Determinants of spatial transformation of housing areas based on space-use parameters of public spaces. Part 3
KRAJOBRAZ
pobrano
989
MIKOŁAJ BÖHM
Psychologiczne wartości krajobrazu w kontekście transformacji ustrojowej w Polsce
Psychological values of landscape related to the political transformation in Poland
pobrano
1436
KLARA CZYŃSKA
Zabudowa wysoka a harmonijne kształtowanie krajobrazu miejskiego
Tall buildings and harmonious city landscape
pobrano
751
MARTA URBAŃCZYK
Planty południe - park Daisy jako uzupełnienie zielonego pierścienia Pszczyny
South planty park - Daisy park as completion of the verdure ring of Pszczyna
pobrano
1331
MIŁOSZ ZIELIŃSKI
Nowa Huta - miasto zielone, miasto socrealistyczne - koncepcja architektoniczno krajobrazowej rewitalizacji centrum Nowej Huty
Nowa Huta - green city, city socrealistic - concept of architectural landscape revitalization of Nowa Huta downtown
HISTORIA
pobrano
1040
EWA AUGUSTYN
Średniowieczne miasta Pomorza Zachodniego - wynik wpływu różnorodnych czynników
Medieval cities of West Pomerania - result of influence of various factors
pobrano
837
KAJETAN KLIMAS
Habsburskie korzenie Baroku
The Habsburg sources of Baroque
WARSZTATY STUDENCKIE
pobrano
1069
ELŻBIETA CZEKIEL-ŚWITALSKA, HELENA FREINO, PIOTR WACHOWICZ, ADAM ZWOLIŃSKI
Międzynarodowe warsztaty studenckie Floating Garden 2050 na terenie Glinki-Kraśnica w Szczecinie
International students workshop Floating Garden 2050 on Glinki-Kraśnica area in Szczecin