EN |  PL
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 30/2017
SPACE & FORM NO 30/2017pobrano
201
Stopka redakcyjna
pobrano
206
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
249
Krystyna Guranowska-Gruszecka
KSZTAŁTOWANIE CENTRUM WARSZAWY – HISTORIA DZIAŁAŃ, POGLĄDÓW, WIZJE PRZYSZŁOŚCI
SHAPING OF THE CENTRE OF WARSAW – HISTORY OF ACTIVITIES AND VIEWS, VISIONS OF FUTURE
pobrano
219
Zbigniew Władysław Paszkowski
W POSZUKIWANIU HABITATU XXI WIEKU
LOOKING FOR THE XXI CENTURY HABITAT
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
232
Robert Barełkowski
ZASOBY A CELOWOŚĆ JAKO WYZNACZNIK ARCHITEKTONICZNEGO PROJEKTOWANIA MUZEUM
RESOURCE VERSUS AIM-ORIENTED ARCHITECTURAL DESIGN OF A MUSEUM
pobrano
252
Jakub S. Bil, Beata Łabuz-Roszak, Piotr W. Gorczyca
INTERAKCJE POMIĘDZY SZTUKĄ I ARCHITEKTURĄ, A FUNKCJONOWANIEM OUN (OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO)
INTERACTIONS BETWEEN ART, ARCHITECTURE AND CNS FUNCTIONS
pobrano
249
Jan Kurek
ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE - JAKO CZĘŚĆ DZIEDZICTWA ŚWIATOWEGO
KRZYŻTOPÓR CASTLE IN UJAZD – AS A PART OF THE WORLD HERITAGE
pobrano
226
Taras Habrel
PRZEGLĄD GŁÓWNYCH PROBLEMÓW W TEORII I PRAKTYCE DESIGNU UKRAIŃSKIEGO W KONTEKŚCIE TRENDÓW GLOBALNYCH
OVERVIEW OF THE MAIN PROBLEMS IN THEORY AND PRACTICE OF UKRAINIAN DESIGN IN CONTEXT OF GLOBAL TRENDS
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
283
Elżbieta Czekiel-Świtalska
KONTROWERSYJNOŚĆ USTALEŃ W DECYZJACH O WARUNKACH ZABUDOWY
CONTROVERSIAL NATURE OF ARRANGEMENTS IN THE DECISIONS ON LAND DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONDITIONS
pobrano
236
Oksana Fomenko, Serhii Danylov
NIELINIOWOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ JĘZYKA ARCHITEKTURY
NONLINEARITY AND INSTABILITY OF THE ARCHITECTURE LAN-GUAGE
pobrano
230
Najmeh Hassas
STUDIA NAD ORYGINALNYM I WSPÓŁCZESNYM UKŁADEM OGRODÓW NAZAR W MIEŚCIE SHIRAZ W IRANIE
A STUDY OF THE ORIGINAL AND CONTEMPORARY LAYOUT OF NAZAR GARDEN WITHIN THE CITY OF SHIRAZ, IRAN
pobrano
208
Waldemar Marzęcki
WSPÓŁCZESNE ZMIANY PRZESTRZENNE KRZEKOWA
SPATIAL CHANGES IN MODERN KRZEKOWO
pobrano
219
Dmitriy Prusov
PRINCIPLES OF RECONSTRUCTION THE URBAN TERRITORY IN DENSE BUILDING AND COMPLEX GEOLOGY CONDITIONS
PRINCIPLES OF RECONSTRUCTION THE URBAN TERRITORY IN DENSE BUILDING AND COMPLEX GEOLOGY CONDITIONS
pobrano
229
Ewa Raczyńska-Mąkowska
STARY FORDON – OD DEGRADACJI MIASTECZKA DO REWITALIZACJI DZIELNICY
STARY FORDON – FROM A SMALL TOWN’S DEGRADATION TO DISTRICT’S REVITALIZATION
pobrano
281
Tomasz Waszczuk
PRZEKSZTAŁCENIA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OKRESIE RECESJI GOSPODARCZEJ. ILUZJA „EFEKTU BILBAO”
TRANSFORMATIONS OF BROWNFIELDS IN THE PERIOD OF ECONOMIC RECESSION. ILLUSION OF "BILBAO EFFECT"
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
224
Agata Gajdek, Agnieszka Wójcik
TERENY ZIELENI PUBLICZNEJ W STRUKTURZE ROZWIJAJĄCEGO SIĘ MIASTA NA PRZYKŁADZIE RZESZOWA. SZANSE I ZAGROŻENIA
GREEN PUBLIC SPACES IN THE STRUCTURE OF DEVELOPING CITY ON EXAMPLE OF RZESZÓW, OPPORTUNITIES AND THREATS
pobrano
213
Eliza Sochacka-Sutkowska, Aleksandra Pilarczyk
ATRAKCYJNOŚĆ REKREACYJNA OSIEDLA DĄBIE W SZCZECINIE A CHARAKTER JEGO KRAJOBRAZU
THE RECREATIONAL ATTRACTIVENESS OF DĄBIE DISTRICT AND THE CHARACTER OF ITS LANDSCAPE
pobrano
264
Alicja Świtalska
WALORY KRAJOBRAZOWE NARODOWEGO PARKU DRZEWO JOZUEGO
LANDSCAPE VALUES OF JOSHUA TREE NATIONAL PARK
HISTORIA | HISTORY
pobrano
234
Izabela Iwancewicz, Jerzy Potyrała
KONCEPCJA EKSPOZYCJI ZACHOWANIA ELEMENTÓW ŚREDNIOWIECZNEJ ARCHITEKTURY OBRONNEJ W OPARCIU O MODELOWANIE 3D NA PRZYKŁADZIE DZIERŻONIOWA
THE CONCEPT OF THE EXPOSITION OF PRESERVED MEDIEVAL MILITARY ARCHITECTURE ELEMENTS BASED ON THE 3D MODELLING BASED ON THE DZIERŻONIÓW EXAMPLE
pobrano
303
Alicja Świtalska
ZARYS POWSTANIA ZAPORY HOOVERA ORAZ JEJ FUNKCJE
BRIEF HISTORY OF THE HOOVER DAM AND ITS FUNCTIONS