|   |   | 
PRZESTRZEŃ I FORMA NR 30/2017
SPACE & FORM NO 30/2017pobrano
467
Stopka redakcyjna
pobrano
467
SPIS TREŚCI | TABLE OF CONTENTS
TEORIA | THEORY
pobrano
567
Krystyna Guranowska-Gruszecka I Politechnika Warszawska, Poland
KSZTAŁTOWANIE CENTRUM WARSZAWY – HISTORIA DZIAŁAŃ, POGLĄDÓW, WIZJE PRZYSZŁOŚCI
SHAPING OF THE CENTRE OF WARSAW – HISTORY OF ACTIVITIES AND VIEWS, VISIONS OF FUTURE
pobrano
531
Zbigniew Władysław Paszkowski I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
W POSZUKIWANIU HABITATU XXI WIEKU
LOOKING FOR THE XXI CENTURY HABITAT
ARCHITEKTURA | ARCHITECTURE
pobrano
534
Robert Barełkowski I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ZASOBY A CELOWOŚĆ JAKO WYZNACZNIK ARCHITEKTONICZNEGO PROJEKTOWANIA MUZEUM
RESOURCE VERSUS AIM-ORIENTED ARCHITECTURAL DESIGN OF A MUSEUM
pobrano
542
Jakub S. Bil I Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Beata Łabuz-Roszak, Piotr W. Gorczyca I Medical University of Silesia, Katowice, Poland
INTERAKCJE POMIĘDZY SZTUKĄ I ARCHITEKTURĄ, A FUNKCJONOWANIEM OUN (OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO)
INTERACTIONS BETWEEN ART, ARCHITECTURE AND CNS FUNCTIONS
pobrano
639
Jan Kurek I A. F. Modrzewski Krakow University, Poland
ZAMEK KRZYŻTOPÓR W UJEŹDZIE - JAKO CZĘŚĆ DZIEDZICTWA ŚWIATOWEGO
KRZYŻTOPÓR CASTLE IN UJAZD – AS A PART OF THE WORLD HERITAGE
pobrano
505
Taras Habrel I Lviv Polytechnic National University, Ukraine
PRZEGLĄD GŁÓWNYCH PROBLEMÓW W TEORII I PRAKTYCE DESIGNU UKRAIŃSKIEGO W KONTEKŚCIE TRENDÓW GLOBALNYCH
OVERVIEW OF THE MAIN PROBLEMS IN THEORY AND PRACTICE OF UKRAINIAN DESIGN IN CONTEXT OF GLOBAL TRENDS
URBANISTYKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | URBAN AND REGIONAL PLANNING
pobrano
549
Elżbieta Czekiel-Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
KONTROWERSYJNOŚĆ USTALEŃ W DECYZJACH O WARUNKACH ZABUDOWY
CONTROVERSIAL NATURE OF ARRANGEMENTS IN THE DECISIONS ON LAND DEVELOPMENT AND MANAGEMENT CONDITIONS
pobrano
538
Oksana Fomenko I Politechnika Opolska, Poland, Serhii Danylov I Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury, Ukraine
NIELINIOWOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ JĘZYKA ARCHITEKTURY
NONLINEARITY AND INSTABILITY OF THE ARCHITECTURE LAN-GUAGE
pobrano
490
Najmeh Hassas I Payam Noor University w Shiraz, Iran
STUDIA NAD ORYGINALNYM I WSPÓŁCZESNYM UKŁADEM OGRODÓW NAZAR W MIEŚCIE SHIRAZ W IRANIE
A STUDY OF THE ORIGINAL AND CONTEMPORARY LAYOUT OF NAZAR GARDEN WITHIN THE CITY OF SHIRAZ, IRAN
pobrano
446
Waldemar Marzęcki I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
WSPÓŁCZESNE ZMIANY PRZESTRZENNE KRZEKOWA
SPATIAL CHANGES IN MODERN KRZEKOWO
pobrano
493
Dmitriy Prusov I Kiev National University of Construction and Architecture, Ukraine, Nadiya Kis I Uzhgorod National University, Ukraine
PRINCIPLES OF RECONSTRUCTION THE URBAN TERRITORY IN DENSE BUILDING AND COMPLEX GEOLOGY CONDITIONS
PRINCIPLES OF RECONSTRUCTION THE URBAN TERRITORY IN DENSE BUILDING AND COMPLEX GEOLOGY CONDITIONS
pobrano
484
Ewa Raczyńska-Mąkowska I Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Poland
STARY FORDON – OD DEGRADACJI MIASTECZKA DO REWITALIZACJI DZIELNICY
STARY FORDON – FROM A SMALL TOWN’S DEGRADATION TO DISTRICT’S REVITALIZATION
pobrano
715
Tomasz Waszczuk I Politechnika Warszawska, Poland
PRZEKSZTAŁCENIA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W OKRESIE RECESJI GOSPODARCZEJ. ILUZJA „EFEKTU BILBAO”
TRANSFORMATIONS OF BROWNFIELDS IN THE PERIOD OF ECONOMIC RECESSION. ILLUSION OF "BILBAO EFFECT"
KRAJOBRAZ | LANDSCAPE
pobrano
558
Agata Gajdek I Uniwersytet Rzeszowski, Agnieszka Wójcik I Politechnika Krakowska, Poland
TERENY ZIELENI PUBLICZNEJ W STRUKTURZE ROZWIJAJĄCEGO SIĘ MIASTA NA PRZYKŁADZIE RZESZOWA. SZANSE I ZAGROŻENIA
GREEN PUBLIC SPACES IN THE STRUCTURE OF DEVELOPING CITY ON EXAMPLE OF RZESZÓW, OPPORTUNITIES AND THREATS
pobrano
448
Eliza Sochacka-Sutkowska, Aleksandra Pilarczyk I WEST POMERANIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SZCZECIN, POLAND
ATRAKCYJNOŚĆ REKREACYJNA OSIEDLA DĄBIE W SZCZECINIE A CHARAKTER JEGO KRAJOBRAZU
THE RECREATIONAL ATTRACTIVENESS OF DĄBIE DISTRICT AND THE CHARACTER OF ITS LANDSCAPE
pobrano
497
Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
WALORY KRAJOBRAZOWE NARODOWEGO PARKU DRZEWO JOZUEGO
LANDSCAPE VALUES OF JOSHUA TREE NATIONAL PARK
HISTORIA | HISTORY
pobrano
470
Izabela Iwancewicz, Jerzy Potyrała I Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Poland
KONCEPCJA EKSPOZYCJI ZACHOWANIA ELEMENTÓW ŚREDNIOWIECZNEJ ARCHITEKTURY OBRONNEJ W OPARCIU O MODELOWANIE 3D NA PRZYKŁADZIE DZIERŻONIOWA
THE CONCEPT OF THE EXPOSITION OF PRESERVED MEDIEVAL MILITARY ARCHITECTURE ELEMENTS BASED ON THE 3D MODELLING BASED ON THE DZIERŻONIÓW EXAMPLE
pobrano
562
Alicja Świtalska I West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
ZARYS POWSTANIA ZAPORY HOOVERA ORAZ JEJ FUNKCJE
BRIEF HISTORY OF THE HOOVER DAM AND ITS FUNCTIONS