|   |   | 
Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie naukowym przestrzeń i FORMA wydawanym przez Polską Akademię Nauk, Oddział w Gdańsku, Komisja Kształtowania Przestrzeni Polski oraz Wydział Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Do Państwa dyspozycji jest pięć działów tematycznych: Teoria, Architektura i konserwacja zabytków, Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne, Krajobraz oraz Historia. Czasopismo ukazuje się cztery razy do roku, w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień.

Misją czasopisma jest publikacja najnowszych wyników badań i ich rozpowszechnienie poprzez udostępnienie pełnych wersji artykułów w wolnym dostępie. Za publikację redakcja nie pobiera opłat. Czasopismo wydawane jest od 2005 roku. Od numeru 10 / 2008 pełne teksty artykułów ukazują się na stronie internetowej czasopisma. Od 2011 roku wszystkie artykuły są publikowane zarówno w języku polskim jak i angielskim (lub tylko w angielskim w przypadku autorów zagranicznych). W skład rady naukowej czasopisma PiF wchodzą naukowcy z kilku krajów europejskich. Każdy artykuł jest dwukrotnie recenzowany. Lista recenzentów jest ogłaszana raz do roku.

Czasopismo znajduje się na Liście N MEiN pozycja nr 28185 (liczba punktów: 20). Przypisane dyscypliny naukowe: nauki o sztuce; architektura i urbanistyka; inżynieria lądowa i transport; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o Ziemi i środowisku.

Wydawnictwo reprezentuje dr Elżbieta Czekiel-Świtalska.
Kontakt do Rady redakcyjnej: spaceandform@zut.edu.pl